Móda

Silvia Patrová: Značka BVLGARI mi prirástla k srdcu už dávno

Publikováno: 10. 2. 2021
Autor: Karel Černý
Foto: archiv Silvie Patrové
logo Sdílet článek

Když se řekne BVLGARI, každému naskočí pojmy krása, elegance, luxus. Ale právě ten poslední pojem může pro každého představovat něco jiného. Co znamená pro manažerku butiku BVLGARI Silvii Patrovou, která je vlastně luxusem z pozice své práce obklopena?

Takže co pro vás znamená luxus?

Kedysi som na túto otázku odpovedala, že luxus znamená možnosť sa obklopovať radosťami, ktoré nie sú potrebné k prežitiu, ale vďaka nim je život krásny. A samozrejme čas, aby sme si mohli všetky radosti užiť. Po roku 2020 spojeným s pandémiou sa význam luxusu značne zmenil. To, čo sme kedysi považovali za samozrejmé, sa premenilo na vzácne a tým pádom aj tak trošku luxusné. Slovíčko luxus nabralo nový rozmer. Luxusom je v súčasnosti slobodný pohyb, zdravie, návšteva rodiny a blízkych a s tým súvisí aj možnosť sa obklopovať radosťami a maličkosťami, ktoré robia deň veselší a krásnejší. Len je potrebné si to všetko uvedomiť a vždy nájsť niečo pozitívne v tom všetkom negatívnom.


Když jste zmínila covidovou pandemii, jak se u BVLGARI projevily například zavřené obchody?

Nikomu z nás nenapadlo, že tzv. lockdown bude trvať tak dlho. Výhodou je, že sme začali s digitalizáciou a orientáciou na lokálnu klientelu už dávno pred vypuknutím pandémie. Nebol teda problém sa preorientovať na online predaj a prezentácie tzv na diaľku. S klientami sme v neustálom kontakte, máme vytvorenú solídnu základňu lokálnej klientely a plne si uvedomujeme, že individuálny prístup a excelentný servis je v segmente luxury retail základom úspechu. Samozrejme, že nám chýbajú turisti, ale každá kríza znamená aj príležitosť.


Chystá BVLGARI nějakou novou kolekci, nějaké překvapení?

Každý rok predstavujeme novinky v rámci už známych kolekcií alebo úplne novú kolekciu. Občas si sama hovorím, že naši dizajnéri už nemôžu nič nové vymyslieť a vždy prekvapia novinkami, ktoré reflektujú históriu a tradíciu BVLGARI. Možno to bude znieť ako pracovná deformácia, ale dovoľujem si tvrdiť, že u nás si vyberie každý klient, aj keď nejaké tie skvosty našej značky už vlastní.


Jak se z inženýrky a bankovní úřednice stane výrazná představitelka módní značky?

Bola to vlastne veľká náhoda. Od príchodu do Prahy som bola v kontakte s headhunterkou, ktorá sa mi ozvala po viac ako troch rokoch môjho fungovania pre jednu nemeckú banku. Jeden z jej klientov otváral franšízu BVLGARI a obsadzoval pozíciu riaditeľky spoločnosti pre Česko. Z predchádzajúceho pracovného života som mala skúsenosti z obchodných spoločností, naviac privátne bankovníctvo má klientelu totožnú so segmentom luxusného retailu. Všetko sa to krásne dopĺňalo a naviac vždy som mala triezvy pohľad na biznis, čo je veľmi dôležité a bola to aj jedna z podmienok majiteľov franšízy. Netrvalo dlho a na novú pracovnú ponuku som prikývla. Časom sa v Česku zmenili vlastnícke pomery BVLGARI a my sme sa stali súčasťou LVMH a priameho vlastníctva BVLGARI značky. Centrála si ponechala celý tím, čo je taktiež skvelá vizitka našej práce v Českej republike. Zároveň ma potešilo, keď som sa nedávno stretla s mojou bývalou nadriadenou z banky a tá mi potvrdila, že moje rozhodnutie bolo správne, i keď si pamätám, že nebola veľmi nadšená, keď som jej priniesla výpoveď.


Je nějaký produkt BVLGARI, který vám obvzvláště přirostl k srdci?

Značka BVLGARI mi prirástla k srdcu už dávno, ale spomenula by som dve kolekcie, ktoré sú pre mňa obzvlášť ikonické. Monete – táto kolekcia obsahuje originálne mince z perzskej, rímskej alebo gréckej ríše, datované až 500 rokov pred n.l., baví ma spojenie historického momentu v novodobom, originálnom podaní a naviac nosím niečo, s čím sa platilo pred viac ako 2 000 rokmi. No a nemôžem opomenúť moje milované Serpenti – kolekciu v tvare hada, ktorý v sebe skrýva nekonečnú symboliku a naviac túto kolekciu preslávila Elisabeth Taylor, naša veľká klientka. Hodinky Serpenti nosila pri natáčaní veľkofilmu Kleopatra. Had je symbolom večnej múdrosti, mladosti, nesmrteľnosti.


CV BOX

Silvia Patrová (narodila se v roce 1981 v Bratislavě) je manažerkou butiku BVLGARI.

#Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě, obor bankovnictví.

Postupně pracovala jako asistentka v Olympusu, asistentka CEO v HSBC Bank Bratislava, poté v LBBW (private banking department) a posledních 10 let v BVLGARI.

Je svobodná, mezi její největší záliby patří cestování a sport.


Silvia Patrová: ZnačkaBVLGARI Brand Grew Close to My Heart a Long Time Ago


When you say BVLGARI to everyone’s mind come the concepts of beauty, elegance and luxury. But the latter concept can mean something different to everyone. What does it mean for Silvia Patrová, BVLGARI Boutique Manager, who is surrounded by luxury thanks to the her work?


What does luxury mean to you?

Back in the day, I would answer this question saying that luxury means being able to surround yourself with pleasures that aren’t necessary, and are by no means something we need, yet they make life beautiful. And, of course, also the time to be able to enjoy it all. After the 2020 pandemic, the importance of luxury has changed quite a bit. What we once took for granted has turned into being rare and therefore also somehow luxurious. The word luxury has taken on a new dimension. Today, luxury is also free movement, health, a family and loved ones visiting you, and along with the possibility of enjoying pleasures and little things that make the day happier and more beautiful. You do have to keep in mind, though, that nothing should be taken for granted and always look on the bright side of things.


When you mentioned the covid pandemic, how has the shops closing affected BVLGARI?

None of us thought that the lockdown will last so long. We were lucky as we started digitizing long before the outbreak of the pandemic and focused on local clients. So, it was not a problem to switch to online sales and presentations so far. We are in constant contact with our clients, we have created a solid base of local clients and we are fully aware that individual approach and excellent service is the basis of success in the luxury retail segment. Naturally, we are missing tourists, but every crisis also means an opportunity.


Is BVLGARI planning a new collection, is it planning some surprise?

Every year we present new items within the already known collections or a completely new collection. Sometimes I wonder how our designers can come up with something new yet again, but they always surprise with new items that reflect the history and tradition of BVLGARI. It may sound like job conditioning, but I dare say that with us, every client can choose and even if she already owns some of the gems of our brand.


How does an engineer and a bank clerk become a prominent representative of a fashion brand?

It was actually quite a bit of a coincidence. Since coming to Prague, I had been in contact with a headhunter, who got in touch after more than three years when I was working for a German bank. One of her clients opened a BVLGARI fan club and needed to fill the position of the company's director for Czechia. I had experience from commercial companies, and what is more, private banking has the same clientele as the luxury retail segment. It all complemented each other beautifully and in addition I always had a sober look at the business, which is very important, and it was one of the conditions the franchise owners had. It didn't take long and I landed this job. Over time, the ownership of BVLGARI in Czechia has changed and we have become part of LVMH, and direct ownership of BVLGARI brand. The headquarters kept the whole team, which is also a great sign the reputation our work in the Czech Republic has. At the same time, I was pleased when I recently met my former supervisor from the bank, who confirmed to me that my decision was right back then, although I remember that she was not very happy when I brought her my resignation.


Is there a BVLGARI product that has grown particularly close to your heart?

BVLGARI brand grew close to my heart a long time ago already, but I would mention two collections that are especially iconic for me. Monete - this collection contains original coins from the Persian, Roman and Greek empires, dated up to 500 years BC, I enjoy the combination of historical moment in a modern, original presentation and I also wear something that was paid with more than 2,000 years ago. And I must mention my beloved Serpenti - a snake-shaped collection that hides infinite symbolism and, in addition, this collection has been made famous by Elisabeth Taylor, our great client. She wore a Serpenti watch while shooting the feature film Cleopatra. The serpent is a symbol of eternal wisdom, youth and immortality.


CV BOX

Silvia Patrová (born in 1981 in Bratislava) is the Manager of BVLGARI boutique.

#She graduated from the University of Economics in Bratislava, majoring in Banking.

She gradually worked as an Assistant at Olympus, Assistant to the CEO at HSBC Bank Bratislava, then at LBBW (private banking department) and for the last 10 years at BVLGARI.

She is single, her greatest hobbies include travelling and sports.

reklama

https://www.olifka.cz https://www.olifka.cz https://www.olifka.cz

Mohlo by vás zajímat

Více článků