Zdraví

Všudypřítomný nepřítel hluk

Publikováno: 10. 2. 2021
Autor:
Foto: Shutterstock.com a/and Canadian Medical
logo Sdílet článek

V ORL ambulanci se poměrně často setkáváme s dotazy rodičů, jak nebezpečné je používání sluchátek u dětí, ale také slýcháme stesky pacientů kolem 40 a více let na obtěžující pískání v uších, případně na potíže v komunikaci s kolegy v hlučnějším prostředí. Hluk nás prostě z mnoha zdrojů provází každý den. A může s sebou přinést nemalé problémy.

Moderní doba nám do života přináší mnoho příjemných společníků i dobrých pomocníků, jako jsou například kvalitní sluchátka pro poslech hudby, auta a motorky, domácí roboty, osobní hands free, ale i motorové pily, vrtačky, sekačky či zahradní fukary. Jsou to dobří pomocníci, zároveň avšak produkují neustálý hluk, jenž útočí na naše uši. Další zátěží je pak současný styl života. Mnoho z nás vykonává práci vsedě u počítače, za volantem automobilu, případně u kasy či v pásové výrobě. Tím trpí krční páteř, svaly krku a dochází k reflexnímu stahování cév zásobujících mozek, a tedy i vnitřní ucho. Jen málokdo má to štěstí pracovat zdravě jako messenger na kole nebo zahradník. Ovšem i v těchto profesích je neustálá expozice hluku z okolí.


Posluchač a dirigent

Není nic neobvyklého, když přijde do ambulance pacient a stěžuje si na zhoršený sluch s tím, že snese být u bouracího kladiva jen několik minut. Na otázku, zda používá nějakou ochranu sluchu, odpoví, že to je jen na několik minut, a tak to není třeba. Občas se však i lékař dozví něco nového, například při rozhovoru s dirigentem, kterého trápí pískání v uchu. My posluchači vnímáme klasickou hudbu jako příjemnou záležitost, jenže v místě dirigenta je intenzita hudby kolem 100 dB.


Pila na dvě minuty

Ze všech těchto důvodů je vhodné si uvědomit, jaké jsou přípustné denní dávky hluku (podle Národního ústavu pro bezpečnost práce a zdraví USA). Limit pro expozici nechráněného sluchu při intenzitě hluku 85 dB je 8 hodin, přičemž jde o intenzitu někde mezi vysavačem a sekačkou na trávu. Větrák vydává hluk kolem 50 dB, klimatizace či běžný hovor 65 dB, městská doprava asi 78 dB, ale třeba vrtačka už 95 dB a motorka dokonce 100 dB. Na rockovém koncertu jste pak vystaveni průměrně intenzitě hluku kolem 105 dB, při práci s motorovou pilou 110 dB a bourací kladivo vás „obšťastní“ dokonce 115 dB. Podíváme-li se na přípustné limity vystavení hluku při intenzitě 88 dB, pak už se jedná jen o 4 hodiny pobytu bez ochrany sluchu a při intenzitě 94 dB je to již pouze 1 hodina. Intenzita 100 dB je bezpečná maximálně 15 minut a kam za tu dobu na motorce dojedete? Vystavení hluku o intenzitě 110 dB je přípustné jen na necelé 2 minuty, takže na moc polínek na cirkulárce to není.


Při problému rychle k lékaři

Co se týče dětí a hluku ze sluchátek, tak moderní přehrávače dokážou produkovat hluk až 130 dB a obyčejná „špuntová“ sluchátka jsou 6−9krát hlasitější než sluchátka klasická. Naštěstí většina moderních telefonů sama upozorní na nebezpečí překročení maximální doporučené intenzity zvuku při zesilování hlasitosti. Nicméně doporučení je jasné − nešetřit na sluchátkách a nejlépe volit klasická sluchátka na hlavu, která jsou ostatně v současnosti i módnější.

Pro nás dospělé je pak jednoznačným doporučením nepodceňovat ochranu sluchu ani při hobby činnosti a používat jak tzv. špunty do uší, tak v případě většího rámusu navíc i zevní ochranu, podobně jako Otík ve známém českém filmu. Při rockovém koncertu pak jednoznačně doporučuji po 30minutovém poslechu 15 minut přestávku v podobě příjemného občerstvení s pivem a podělení se o zážitky s kamarády nebo ostatními „odpočívajícími“ ve frontě. Případně si lze pořídit chrániče sluchu, a to pasivní i aktivní, v podobě HiFi in-ear sluchátek. V případě, že by po koncertě přetrvávalo pískání v uších či pocit zalehnutí ještě druhý den, pak není vhodné otálet s návštěvou ORL specialisty, protože při takzvaném akutraumatu (tedy poranění sluchu hlukem) je uzdravení velmi závislé na rychlosti zahájení léčby. Pokud se poranění neřeší během několika dnů, pak se pravděpodobnost návratu sluchu k normálu výrazně snižuje.


Měřič v telefonu

Obecně nejnebezpečnější je pro sluch vystavení se náhlému krátkému hluku v délce menším než 1 vteřina (výstřel, nýtovačka apod.), protože na něj nejsou kompenzační mechanismy ucha schopné dostatečně rychle reagovat. Intenzitu hluku v prostředí lze změřit hlukoměrem, ale i pomocí chytrého telefonu po stažení patřičné aplikace. Takto si pak lze ověřit výši hluku na pracovišti, ale i při rekreační fyzické činnosti třeba na chalupě. Určitě to doporučuji zejména truhlářům či automechanikům.


Autor je lékařem ORL na klinice Canadian Medical

MUDr. Marek Plánička


Noise - The Ubiquitous Enemy


At our ENT parents asking questions about how dangerous it is for children to be using headphones, but we also hear patients around the age of 40 complaining of annoying whistling in the ears and difficulties communicating with colleagues in a noisier environment. There simply is a lot daily noise these days. And it can cause considerable problems.


Modern times bring to life many conveniences and good helpers, such as quality headphones for listening to music, cars and motorcycles, home robots, hands free devices, but also chainsaws, drills, mowers and garden blowers. They are good helpers, but at the same time they produce constant noise attacking our ears. Another issue is the current lifestyle. Many of us work while sitting at a computer, behind the wheel of a car, or at a cash register or in plant operation. This affects the cervical spine and causes the muscles of the neck reflex in contraction when supplying blood through the vessels into the brain, and thus the inner ear. Few people are lucky enough to have a healthy job as a bicycle messenger or gardener. However, even in these professions there is constant exposure to noise from the environment.


Listener and conductor

It is not uncommon for a patient to come to the outpatient clinic and complain of worse hearing, saying that she can stand a demolition hammer only for a few minutes. When asked if she uses any hearing protection, she answers that it takes only a few minutes, so it is not necessary. Sometimes, however, even a doctor learns something new, for example during a conversation with a conductor who suffers from whistling in his ear. We listeners perceive classical music as a pleasant affair, but from where the conductor stands the intensity of the music is around 100 dB.


Two minutes of chainsaw

For all these reasons, it is important to be aware of the permissible daily noise doses (according to the US National Institute for Occupational Safety and Health). The limit for exposure to unprotected hearing at a noise intensity of 85 dB is 8 hours, which is the intensity somewhere between a vacuum cleaner and a lawn mower. The fan emits noise of around 50 dB, air conditioning or a regular phone call 65 dB, city traffic about 78 dB, but for example the drill is already 95 dB and the motorcycle even 100 dB. At a rock concert, you are then exposed to an average noise intensity of around 105 dB, when working with a chainsaw 110 dB and with a demolition hammer, if you are "lucky" you can get up to 115 dB. If we look at the permissible limits of noise exposure at an intensity of 88 dB, then it is only 4 hours without hearing protection, and at an intensity of 94 dB it is only 1 hour. The intensity of 100 dB is safe for a maximum of 15 minutes and where will you get on your motorcycle that quick? Exposure to noise with an intensity of 110 dB is only permissible for less than 2 minutes, so you cannot cut that many logs with your circular saw.


If you feel there is a problem, see a doctor without delay

As for children and noise from headphones, modern players can produce noise up to 130 dB and ordinary "plug" earphones are 6-9 times louder than classic headphones. Fortunately, most modern phones warn of the danger of exceeding the maximum recommended volume when increasing the volume. However, the recommendation is clear - do not skimp on headphones and it is best to choose ‘classic’ headphones, not earphones, which are also more fashionable at the moment.

As for us adults, this is a clear recommendation not to underestimate hearing protection even during hobby activities and to use both earplugs and, in the case of greater noise, also external protection, similar to Otík in the well-known Czech film. At a rock concert, after a 30-minute listening, I definitely recommend a 15-minute break in the form of a nice snack with a beer and sharing experiences with friends or other people "resting" in a queue. Alternatively, you can purchase hearing protectors, both passive and active, in the form of HiFi in-ear earphones. If the whistling in the ears or the feeling of your ears buzzing persists the day after the concert, it is not advisable to delay the visit of the ENT specialist, because in the so-called acoustic trauma (i.e. hearing injury from noise), treatment success is very dependent on how quick we initiate it. If the injury is not attended to within a few days the likelihood of hearing recovery to normal is greatly reduced.


Meter on the phone

In general, the most dangerous thing for the hearing to be exposed to a sudden short noise of less than 1 second (shot, riveter, etc.), because the ear compensation mechanism is not able to react quickly enough. The intensity of noise in the environment can be measured with a sound level meter, but also with the help of a smartphone after downloading the appropriate app. This way, you can check the amount of noise in the workplace, but also during recreational physical activities, for example at your countryside house. I definitely recommend that especially to carpenters and car mechanics.


The author is an ENT doctor at the Canadian Medical Clinic

MD Marek Plánička

reklama

https://www.olifka.cz https://www.olifka.cz https://www.olifka.cz

Mohlo by vás zajímat

Více článků