Cestování

Vlak jako kancelář i místo zážitků

Publikováno: 22. 1. 2021
Autor: Václav Rubeš
Foto: Foto České dráhy / Photo Czech Railways
logo Sdílet článek

Moderní železnice nahrazuje letadla i auta. Manažeři v celé Evropě přesedají do vlaků a cestují v nich za obchodem. Má to své logické důvody: spoje jezdí přímo do center měst a výrazně se také zkrátily jízdní doby. Cestou lze navíc organizovat porady a prezentace pro zákazníky – a po jednání relaxovat s šálkem kávy nebo u večeře.

Vedle moderního světa plného klimatizací, počítačů, internetu a chytrých telefonů se nám ale naštěstí dochoval i svět jiný, tak trochu nostalgický. Celá dvě století trvá historie železnice. A takový výlet vlakem sestaveným ze starých vagonů tažených parní lokomotivou, to je přece nezapomenutelný zážitek – jakási sonda do světa našich prarodičů. Co říkáte, není to dobrý tip pro rodinné či firemní oslavy?

Ve stylu Hercula Poirota

Slavný detektiv z knih Agathy Christie cestuje v mnoha ze svých příběhů vlakem zahaleným do oblak páry a dýmu. Stejnou kulisu pro obchodní akci či oslavu výročí firmy si můžete dopřát i vy. Předepsaný dobový dress code pak bude už jen třešničkou na dortu. Svou akci můžete pojmout v romantickém duchu zaniklého mocnářství v parním vlaku s vagony s dřevěnými lavicemi, nebo třeba v atmosféře budovatelského nadšení 50. let. Z této doby se dochovaly například velké motorové vozy, kterým se říká „Kredenc“, ale i maličké dvounápravové červené vagonky přezdívané „Hurvínek“.

Zajímavých tratí, po nichž se můžete vydat za dobrodružstvím a romantikou, je v naší republice spousta. Patří k nim kupříkladu Posázavský Pacifik, Pražský Semmering nebo trať vedená Prokopským údolím. Na jižní Moravě se dá vyrazit motoráčkem (lokálkou) z Břeclavi do Lednice, v jižních Čechách pro změnu z Tábora do Bechyně historickou soupravou „Bobinka“ z 50. let minulého století. Zkrátka – prakticky po celém Česku najdete kouzelné tratě, které naplňují známé heslo „Cesta je cíl“.

Porada ve 160 km/h.

V dnešní hektické době se stále více prosazují moderní formy komunikace. Porady přes Skype, videokonference, vyřízení dokumentů on-line přes internet... Ale člověk je tvor společenský a osobní kontakt nenahradí ani nejdokonalejší elektronická komunikace. Čas od času je proto potřeba vyrazit na osobní jednání.

Výhodou vlaku je velký prostor a vybavení, které umožňuje pohodlné posezení ve skupinách a u vybraných dálkových spojů také u dobrého jídla v restauračních vozech a vlakových bistrech. Cestujícím v 1. třídě se pak jídla a nápoje běžně servírují přímo na místa.

Ve vagonech se dá odpočívat, připravovat se na jednání nebo zpracovávat poznámky z těch právě ukončených. Vlaky jsou vybaveny elektrickými zásuvkami pro dobíjení notebooků, tabletů a mobilních telefonů, nové soupravy mají i USB konektory k dobíjení elektroniky. Palubní Wi-Fi síť usnadňuje přístup k internetu a mnoho vozů má stoly, na nichž lze pohodlně pracovat.

Řešením pro náročnější zákazníky může být připojení speciálního vagonu, ba dokonce vypravení celého zvláštního vlaku. České dráhy s tím mají bohaté zkušenosti. Již mnohokrát takto přepravovaly hlavy států, premiéry, ministry a další významné osobnosti. Problém není ani organizování různých eventů na palubě. Národní dopravce například zajistil podmínky pro zasedání vlády během její cesty po České republice. Tiskové konference a prezentace přímo ve vlaku při rychlosti 160 km/h. rovněž nejsou ničím výjimečným. K tomu slouží speciální konferenční vůz připojený k běžným expresům a rychlíkům.

Večírek s ocelovými kráskami

Firemní večírek, setkání s obchodními partnery nebo velkou oslavu lze uspořádat nejen přímo ve vlaku, ale také v přítomnosti vznešených ocelových krásek v železničním muzeu ČD v Lužné u Rakovníka. Pokud hledáte nevšední místo pro svůj event a paláce, zámky, hotely a konferenční centra už vás nebaví, pak je tohle prostředí pro vás tím pravým. A z Prahy se tam navíc můžete vydat vlakem!

Muzeum je zasazené do kouzelné krajiny obklopené křivoklátskými lesy a nachází se v něm historická rotunda s točnou, ale především je domovem velkého počtu unikátních vozidel z dob minulých. Největší pozornost pochopitelně budí parní lokomotivy. Prohlédnout si můžete maličké lokálkové mašinky typu „Kafemlejnek“ i ohromné krasavice z čela velkých mezinárodních expresů. Dominují jim zelené „Mikádo“ a modrý „Albatros“ s téměř dva metry vysokými koly.

A nemusíte je pouze obdivovat. Pro ty zvídavější z vás jsou k dispozici interaktivní ukázky z provozu železnice. Možná se rádi dozvíte, k čemu je na lokomotivě volant, kde má vlak brzdy, co je pravdy na tom, že strojvedoucí musí každých pár desítek sekund mačkat tlačítko, kterému se říká živák, anebo kolik cestou z Lužné do Prahy spolyká parní lokomotiva uhlí. Ostatně na místě, kde se parní lokomotivy v depu chystají, si můžete sami vyzkoušet, kolik lopat zvládnete přihodit pod kotel a jak vás potom budou bolet ruce.Salon TGM

Konání společenské akce v železničním muzeu v Lužné u Rakovníka lze doplnit prohlídkou salonního vozu postaveného přímo pro prezidenta T. G. Masaryka. Unikátní vagon dostal v roce 1930 k 80. narozeninám. Dodnes je provozuschopný a uvnitř se dochovalo původní vybavení, včetně porcelánu se státním znakem. Při výjimečných událostech ho dodnes používají čeští prezidenti a jejich významní hosté. Naposledy se v něm při státní návštěvě Česka svezl z Prahy do Lán bývalý rakouský prezident Heinz Fischer.


The Train as an Office and Place of Experiences


Modern railways are replacing airplanes and cars. Managers across Europe are switching to trains to travel for business. There are logical reasons for this: connections run directly to city centres and travel times have also been significantly reduced. Along the way, you can organize meetings and presentations for customers - and relax after a meeting with a cup of coffee or dinner.


In addition to the modern world full of air conditioning, computers, the Internet and smartphones, fortunately another world has also been preserved, one which comes with a little nostalgia. The history of the railway goes back two centuries, and a trip by train assembled from old cars pulled by a steam locomotive is an unforgettable experience - a kind of forray into the world of our grandparents. So, isn’t this a good option for family or corporate celebrations?

In the style of Hercule Poirot

The famous detective of Agatha Christie’s books travels in many of his stories by train shrouded in a cloud of steam and smoke. You can indulge in the same backdrop for a business event or a company anniversary celebration. The prescribed period dress code would be the icing on the cake. Your event can be in the romantic theme of the defunct monarchy in a steam train with cars with wooden benches, or, for example, in the atmosphere of the communist design style of the 1950s. For example, large motor cars called “Sideboard” have been preserved from this period, as well as small two-axle red cars nicknamed “Hurvínek”.

There are many interesting routes in our republic on which you can go for adventure and romance. These include, for example, the Posázavský Pacific, the Prague Semmering or the line going through the Prokop Valley. In South Moravia, you can travel by (local) railcar train from Břeclav to Lednice, in southern Bohemia for a change from Tábor to Bechyně with the historical set “Bobinka” from the 1950s. In short - practically all over Czechia you will find magical trails which fit the well-known motto “The journey is more important than the destination”.

Meeting at 160 km / hr.

In today’s hectic times, modern forms of communication are gaining ground. Consultations via Skype, video conferencing, processing documents online on the Internet... Nevertheless, people are social creatures, and personal contact cannot be easily replaced by even the most perfect electronic communication. It is therefore necessary to have personal meetings from time to time.

The advantage of the train is the large space and equipment, which allows for comfortable seating in groups, and on selected long-distance connections also with good food in restaurants and train bistros. Passengers in 1st class are usually served food and drinks directly where they sit.

You can relax in the cars, prepare for meetings or process notes from those just finished. The trains are equipped with electrical sockets for charging laptops, tablets and mobile phones. The new sets also have USB connectors for charging electronics. The on-board Wi-Fi network facilitates internet access and many cars have work desks.

More demanding customers can even get their own special car, or even an entire special train. Czech Railways have extensive experience with this. Many times, heads of state, prime ministers, ministers and other important people have been transported like this. Organizing various events on board is not a problem either. For example, the national carrier catered for a government meeting during its trip across the Czech Republic. Press conferences and presentations which take place on the train at a speed of 160 km / hr. are also not unusual. For this purpose a special conference car is used which connects to common express trains.

Party with steel beauties

A company party, meeting with business partners or a large celebration can be organized not only directly on the train, but also in the presence of noble steel beauties in the ČD railway museum in Lužná u Rakovníka. If you are looking for an unusual place for your event and you no longer enjoy palaces, castles, hotels and conference centres, then this environment is the right one for you. And you can also go there from Prague by train!

The museum is set in a magical landscape surrounded by Křivoklát forests, and houses a historic rotunda with a turntable, but above all, it is home to a large number of unique vehicles from the past. Naturally, steam locomotives attract most attention.  But you can also see tiny local machines of the "Kafemlejnek" type as well as huge beauties from the head of large international express trains. They are dominated by the green “Mikado” and blue “Albatros” with wheels almost two meters high.

And you don't just have to admire them statically.  Interactive demonstrations of railway operations are available for the more inquisitive group, too. You may be keen to find out what the steering wheel is for in a locomotive, where the train has brakes, why the driver has to press a button called ‘liver’ every few tens of seconds, or how much a coal locomotive eats on the way from Lužná to Prague. And to top it all, you can test for yourself how many shovels you can throw into the boiler and how your hands will hurt at the depot where the steam locomotives in the depot are made ready.


Salon TGM

The social event in the railway museum in Lužná near Rakovník can be supplemented by a tour of the salon car built directly for President TG Masaryk. He got this unique car for his 80th birthday in 1930. To this day, it is operational, and the original equipment has been preserved inside, including porcelain with the national emblem. It is still used by Czech presidents and their important guests during exceptional events. The last Austrian president, Heinz Fischer, went in it from Prague to Lány during a state visit to Czechia.

reklama

https://www.weedy.cz https://www.weedy.cz https://www.weedy.cz

Mohlo by vás zajímat

Více článků