Rozhovory

Tomáš Volf: Kdybych dnes stavěl dům, dal bych přednost dřevostavbě

Publikováno: 27. 11. 2020
Autor: Šárka Jansová
Foto: Foto archiv / Photo Archive
logo Sdílet článek

Mgr. Tomáš Volf je ředitelem ve společnosti ICONNA HOME s.r.o., která patří do skupiny ICONNA a zaměřuje se na modulové dřevostavby. „Pokud potřebujete rychle bydlet, o nic se nestarat, mít ekologický a zároveň ekonomický dům, jste u nás na správné adrese,“ říká.

Za co všechno ve své funkci odpovídáte?

Stručně řečeno, odpovídám za realizace a distribuci „smart domů“. Jedná se o modulární dřevostavby domů, které jsou světovou novinkou a které právě uvádíme na trh.


Můžete nám společnost ICONNA a ICONNA HOME s.r.o. víc představit?

Společnost ICONNA HOME se zaměřuje na „Smart home“ dřevostavby italského výrobce modulárních domů A-Fold, od kterého jsme získali oficiální exkluzivní zastoupení pro Česko a Slovensko. V rámci naší skupiny ICONNA se v současné době připravuje developerský projekt rodinného bydlení v Praze 2, kde nabízíme komorní bydlení se zaměřením na mladé rodiny. Cílem tohoto projektu je obnovit a vzkřísit kouzlo původní zástavby a vdechnout jí ten pravý život. Nechceme být jen pouhým rychloobrátkovým projektem, jak se s tím bohužel v současné době na mnoha místech setkáváme. Chceme, aby měla celá rodina dostatečný prostor k žití a místo, kde bude dům stát, se stalo pro nové majitele opravdovým domovem. Včetně toho, že tam třeba své místo k odpočinku najdou maminky a jejich děti zase místo ke hrátkám na hřišti. Druhým hlavním, a myslím, že velmi zajímavým počinem, jsou dva projekty ICONNA SENIOR CENTRUM. Tedy domovy pro seniory.


Na co jste se v nich nejvíce zaměřili?

Domovy seniorů musí být v první řadě bezpečným a příjemným místem pro život. A když říkám pro život, tak myslím pro život plnohodnotný, kde si každý najde to pravé, co je mu blízké a co má rád. A teprve až na druhý pohled by mělo toto místo prozrazovat, že se jedná o areál se sociální a zdravotní péčí. Naší hlavní ideou je poskytovat kvalitní zdravotní péči a individuální přístup. Považujeme za samozřejmost, že každý klient je osobnost a má jiné zvyky i zájmy. Chceme proto, aby každý měl svůj apartmán nebo samostatný malý dům s vlastní zahrádkou či možností realizovat se třeba v zahradním koutku s květinovým skleníkem. Naším cílem je postavit areál, který splyne s okolní krajinou. Obě ICONNA SENIOR CENTRA by se měla stát přirozeným a zároveň otevřeným místem, kde bude lidem dobře. Už nyní máme velmi pozitivní reakce a jsme překvapeni zájmem případných klientů o způsob a styl tohoto sociálního bydlení.


Pojďme k vašim „smart domům“, čím jsou výhodnější oproti konkurenci?

Výhodou našich domů je rychlá instalace. Dům dokážeme postavit už za deset dnů, a to přímo k bydlení. Jednoduše řečeno − čas jsou peníze, a tak klient může věnovat čas své rodině a ne stavění domu. Přinášíme kvalitní, rychlé a zdravé bydlení.


Jaké domy nabízíte?

V letošním roce nabízíme dva tvary. Prvním je klasické „áčko“ s názvem model A. Novinkou je pak model T s upraveným tvarem střechy pro více místa v prvním patře domu. V příštím roce očekáváme nový model „CUBE“, kdy se bude jednat o modulární kostky, ze kterých si naši klienti sestaví vlastní nový dům.


Někdy rodina touží po malém domku, jindy spolu žijí dvě generace a potřebují soukromí a prostor. Je možnost si vybrat?

Systém domů ICONNA HOME nabízí mnoho konstrukčních možností založených na několika modulech a materiálech. Dostupnost modulů různých velikostí a schopnost je sestavit, nabízí nekonečné množství kreativních domů od 43 m2 až do 107 m2. Můžete si vybrat ze čtyř velikostí a současně dvou tvarů provedení. Zároveň máte možnost zvolit si vzhled exteriérů a současně i vybavení interiéru, jako jsou dveře, okna, podlahové krytiny a vzhled koupelny.


Říká se, že není nad zděný dům. Vyrovnají se mu vaše dřevostavby třeba odolností a trvanlivostí?

Ano. Domy jsou vyráběné ze dřevěných panelů s ohledem na životní prostředí. Životnost je velmi podobná zděným domům. Dřevo použité na výrobu je ošetřeno proti vlhkosti, škůdcům a proti požáru. Dřevostavba vyžaduje občasný nový nátěr krycích venkovních ploch. Je to úplně stejné, jako u každé jiné dřevostavby. Náročnost péče o dům ICONNA HOME nijak nevybočuje od běžné péče o dům.


Kde se takový dům bude nejlépe vyjímat?

Společnost ICONNA HOME nabízí možnost vlastnit cenově dostupný dům prakticky kdekoliv. Ať už se jedná o velké město, venkov nebo horskou oblast. Samozřejmě, že naše domy díky svému tvaru vyniknou v krásném přírodním prostředí, ale skvěle budou vypadat i v moderní příměstské zástavbě.


Dva domy z nabídky ICONNA HOME - nahoře model A, dole pak nový model T s upraveným tvarem střechy pro více místa v prvním patře.

Je některý z domů vhodnější pro rekreaci a jiný pro každodenní život?

Díky modulárnímu systému si každý klient může zvolit vzhled i velikost tak, aby dům naplňoval jeho konkrétní potřeby pro každodenní bydlení či pro rekreaci. Třeba do hor bych z vlastní zkušenosti vybral typ A s klasickou sedlovou střechou.


Dosáhne finančně na dům i rodina s dvěma dětmi a průměrným platem?

Domy ICONNA HOME jsou navrženy pro pohodlné bydlení, kde je zajištěno inovativní vybavení domu, které se přizpůsobí individuálním potřebám, rozpočtu a vizi o bydlení každého našeho klienta. Jsou perfektní alternativou bytového bydlení. Pokud chcete žít v souznění s přírodou, máte možnost pořízení vlastního domu v ceně bytu. Díky čtyřem velikostem domů si může každý vybrat bydlení přesně podle svých finančních možností. Od počátku jsme se snažili nastavit celkové náklady tak, aby naše domy byly dostupné pro širokou veřejnost. Díky pozitivním reakcím klientů a zájmu o nový styl bydlení jsem přesvědčen, že se nám to podařilo.


Jak je to s energetickou náročností?

Energetická náročnost domu je A a lze ji snadno zlepšit na A++. A když přidáte solární panely a akumulátory, můžete dokonce učinit svůj dům z řady ICONNA HOME energeticky nezávislý. Pokud máte rádi moderní technologie, zvládnete systém našich domů ovládat pomocí mobilního telefonu, tabletu nebo počítače.


Jaká je běžná dodací lhůta?

Do tří měsíců od objednání. V případě, že je dům skladem, instalace je možná dokonce do deseti dnů. Realizaci domu zajistíme kompletně „na klíč“.


Jaké bydlení preferujete vy?

Já osobně preferuji bydlení v rodinném domě. Rád si ve volných chvílích posedím s rodinou a s přáteli na terase se sklenkou vína, či jen tak relaxuji a vnímám kouzlo zahrady. V současné době jsou dřevostavby velmi žádané, a kdybych dnes stavěl dům, určitě bych ji volil. Nerad v životě dlouho čekám, proto bych dal přednost rychlosti a hlavně bezstarostnosti při realizaci svého bydlení. A to naše domy ICONNA HOME nabízejí.


BOX

Čyřtisícovky

Pohyb je pro Tomáše Volfa, který rád objevuje nové možnosti, velmi důležitý. K jeho zálibám patří horolezectví, zdolal čtyřtisícové výstupy na Ortler a Grossglockner. Naposledy navštívil s profesionálními horolezci Strahlhorn a Allalinhorn. Jaké je to být tak vysoko v horách? „Jedním slovem nádherné. To, co cítíte po několikahodinovém výstupu na vrchol, je nepopsatelný pocit štěstí, těžké dřiny a svobody. Do takových výšek nemůže jít člověk nikdy sám, vždy musíte být součástí perfektně sehraného týmu lidí, kteří táhnou za jeden provaz. Tahle zkušenost se mi pak hodí i v běžném životě,“ říká Tomáš. Kromě horských výstupů jezdí na horském i silničním kole, v zimě lyžuje a běžkuje. A před dvěma roky objevil CrossFit. „A nesmím zapomenout, že jsem kvůli psovi ,nucený‘ vyběhnout pravidelně do přírody anebo s ním vyjít na hezkou procházku. Čas strávený se psem je velký relax, skvělý na vyčištění hlavy.“


Tomáš po výstupu na Ortler, nejvyšší horu (3905 m n. m.) italského pohoří Ortles.Tomáš Volf: If I Were Building my House Today, I’d Prefer a Wooden One


Mgr. Tomáš Volf is the CEO of ICONNA HOME s.r.o., which belongs to the ICONNA group, specialising in modular wooden buildings. "If you are in a rush to have a house, you don’t want any hassle, and you want to have an ecological and at the same time economical house, you're on the right track with us," he says.


What are you in charge of in the company?

In short, I am responsible for the implementation and distribution of " smart homes". These are modular wooden houses, which are a world novelty and which we are currently launching.


Can you introduce ICONNA and ICONNA HOME s.r.o. to us more?

ICONNA HOME specialises in Smart homes made of wooden buildings by the Italian manufacturer of A-Fold modular houses, whom we exclusively represent in Czechia and Slovakia.  ICONNA group is currently preparing a development project for family housing in Prague 2, where we offer private housing targetted at young families. The aim of this project is to restore and resurrect the charm of the original buildings and breathe real life into it. We don’t want to be just a fast-moving project, as we unfortunately see quite often today. We want the whole family to have enough space to live and the place where the house will stand to become a real home for the new owners. We want these homes to be a great place for mothers to rest, and for their children to be able to play on the playground. The second main, and I think very interesting project we have, are two ICONNA SENIOR CENTRE projects – i.e. retirement homes.


What did you focus on the most in them?

Homes for the elderly must first and foremost be a safe and pleasant place to live. And when I say 'to live', I mean live a quality life in a place where everyone will find what they like. And only at a second glance should this place reveal that it is a complex with social and health care. Our main idea is to provide quality health care and individual approach. We consider it essential to take into account that each client is a personality and has different habits and interests. We therefore want everyone to have their own apartment or a separate small house with their own garden and the opportunity to self-actualise, for example, in a garden allotment with a flower greenhouse. Our goal is to build a complex that blends in with the surrounding landscape. Both ICONNA SENIOR CENTRES should become a natural and at the same time open place where people will feel good. We already have very positive reactions and we are surprised by the interest of potential clients thanks to the way and style of this social housing.


Let's talk your smart homes, what makes them a better deal than those your competitors offer?

The advantage of our houses is quick installation. We can build a house in ten days, directly set up for living. Simply put - time is money, so the client can spend time with her family and not building a house. We bring quality, fast and healthy living.


What houses do you offer?

This year we offer two designs. The first is a classic "A" shape, which we call model A. Our new one is model T, with a modified roof shape for more space on the first floor of the house. Next year, we are planning to launch a new model "CUBE", which will be made of modular cubes, serving as building stones to make a custom-made house.


Sometimes the family longs for a small house, other times two generations live together while wanting their privacy and space. Is it possible to choose?

The ICONNA HOME system offers many design options based on several modules and materials. The availability of modules of various sizes and the ability to assemble them offers an infinite number of creative houses from 43 m2 to 107 m2. You can choose from four sizes and two shapes at the same time. At the same time, you have the opportunity to choose the appearance of the exteriors and the interior fittings, such as doors, windows, floor coverings and the design of the bathroom.


It is said there is nothing better than a brick house. Will your wooden buildings match them, say in the resistance and durability?

Yes, they will. The houses are made of wooden panels with respect for the environment. The durability is very similar to brick houses. The wood used for our production is treated against moisture, pests and fire. Wooden construction requires occasional recoating of outdoor coverings. It is exactly the same as with any other wooden building. The complexity of ICONNA HOME house care isn’t much different from an ordinary house maintenance.


Where will such a house look best?

ICONNA HOME offers the opportunity to own an affordable house virtually anywhere. Whether it is a large city, countryside or mountain area. Of course, thanks to their shape, our houses will look lovely in a beautiful natural environment, but they will also look great next to modern suburban buildings.


Is one of the houses more suitable for recreation and another for everyday life?

Thanks to the modular system, each client can choose the appearance and size so that the house meets their specific needs for everyday living or recreation. For example, from my own experience, in the mountains I would choose type A with a classic saddle roof.


Will a family with two children and an average salary be able to afford the house?

ICONNA HOME houses are designed for comfortable living, providing innovative house facilities, which adapt to the individual needs, budget and vision of living for each of our clients. They are a perfect alternative to residential housing. If you want to live in harmony with nature, you have the option of buying your own house at the price of an apartment. Thanks to the four sizes of houses we offer, everyone can choose housing exactly fitting their budget. From the beginning, we've strived to set up the total cost so that our houses are available to the general public. Thanks to the positive reactions of clients and interest in this new style of living, I am convinced that we’ve succeeded.


What about energy consumption?

The energy consumption of these house is A and it can be easily improved to A ++. And if you add solar panels and batteries, you can even make your ICONNA HOME energy self-sustainable. If you like modern technology, you can control the system of our houses using a mobile phone, tablet or computer.


How long is the usual delivery time?

Within three months as of ordering. If the house is in stock, we can assemble it even within ten days. The whole house implementation is completely turnkey.


What kind of housing do you prefer?

I personally prefer living in a family house. In my free time I like to sit with my family and friends on the terrace with a glass of wine, or just relax and feel the magic of the garden. At present, wooden houses are sought after a lot, and if I were building my house today, I would go for one of those. I don't like waiting, so I would prefer fast delivery and even more so carefree implementation of my housing. And that's what our ICONNA HOME houses offer.


BOX

Four thousandths

Being sporty is very important for Tomáš Volf, who likes to discover new possibilities. His hobbies include mountaineering; he conquered four thousand ascents to Ortler and Grossglockner. His last trip was with professional climbers to Strahlhorn and Allalinhorn. What is it like to be so high up in the mountains? “In one word, wonderful. What you feel after a few hours of climbing to the top is an indescribable feeling of happiness, hard work and freedom. Though, you can never go to such heights alone, you always have to be part of a perfectly coordinated team of people pulling together. This experience is also useful to me in everyday life," says Tomáš. In addition to mountain climbs, he likes riding his mountain and road bikes, skiing and in winter cross-country skiing. And, two years ago he discovered CrossFit. "And I must not forget  to mention that my dog ‘forces’ me to regularly get out and go for a nice walk with him. The time spent with the dog is great both for relaxation and to clear my head."


Mohlo by vás zajímat

Více článků