Komentáře

Potrebujeme sa

Publikováno: 10. 2. 2021
Autor: Milan Kňažko
Foto: Shutterstock.com
logo Sdílet článek

Patrím ku generácii, ktorá počas svojho života zažila veľa zásadných zmien. Naplno nás zasiahlo budovanie socializmu, ako aj pokus o to, aby mal socializmus ľudskú tvár. Keď sa to nepodarilo, nasledovalo oslobodenie proti vlastnej vôli a vzápätí smutné a ponižujúce obdobie „normalizácie a konsolidácie“, ktoré trvalo dvadsať rokov. V novembri 1989 sme boli účastníkmi prevratnej nežnej revolúcie a odvtedy úspešne aj neúspešne vytvárame prostredie pre vznik a rozvoj liberálnej demokracie.

Čo je to štát

Akoby toho nebolo dosť, prepadla nás pandémia, ktorá sa vyskytne raz za sto rokov. Pri našom príslovečnom šťastí sa nám vlastne ani vyhnúť nemohla. Nikto z nás to nikdy nezažil a všetci sme sa za pochodu učili, ako s týmto neviditeľným, nevypočítateľným a nadovšetko zákerným nepriateľom bojovať. V tejto situácii prichádza často aj k ekonomickým škodám, ktoré zasahujú podnikateľské subjekty a veľké množstvo jednotlivcov. Väčšina z nich sa odôvodnene obracia na štát so žiadosťou o pomoc.

Čo je to v skutočnosti štát? Nejdem opisovať náučný slovník ani iné politologické príručky. Osobne som presvedčený, že štát sme my všetci, vrátane detí a nás dôchodcov. Každý občan, bez ohľadu na vierovyznanie, politickú príslušnosť, príslušnosť k nepolitickým organizáciám od rybárov až po filatelistov, je nezastupiteľnou zložkou štruktúry štátu. Nedávno istý náš významný ústavný činiteľ prehlásil, že Slovensko je mafiánsky štát. Mal zrejme na mysli vládu a pravdepodobne iba nízka politická gramotnosť spôsobila, že do balíka mafie nevedomky zahrnul nás všetkých. Vláda je pochopiteľne tiež súčasť štátu, aj keď menšia a dosť často práve tá menej vydarená. Napokon, vlády sa menia spravidla po každom volebnom období, ale štáty zostávajú.


Najväčší dar

Pre mňa to znamená, že ak žiadam pomoc od štátu, adresujem ju v podstate nám všetkým. V podstate hovorím: „ľudia, pomôžte mi, veď nabudúce, ak to budete potrebovať, pomôžem ja vám“. Z toho vyplýva, že potrebujeme jeden druhého. Ak platí, že väčšiu radosť mi spôsobí niekomu niečo darovať, než byť obdarovaný, rovnako musí platiť, že ak niekomu pomôžem, mám väčší pocit uspokojenia, ako keď niekto pomôže mne.

Pandémia má na náš život nepochybne obrovské množstvo negatívnych vplyvov, ale skutočnosť, že sa potrebujeme a že sa môžeme spoľahnúť jeden na druhého, k nim určite nepatria. Táto vzájomnosť nie je len nevyhnutnou potrebou v boji o prežitie. Táto vzájomnosť je ten najväčší dar.


O AUTOROVI

Milan Kňažko (narodil se 28. srpna 1945 v Horných Plachtinciach) je slovenský herec, ale v minulosti byl i spoluzakladatelem VPN a HZDS, ministrem zahraničí Slovenska, místopředsedou slovenské vlády, ministrem kultury Slovenska a ředitelem televize JOJ.

V letech 1970–1971 byl členem Činoherního souboru Divadelního studia. Od roku 1971 byl členem Nové scény a od roku 1985 do roku 1989 členem činoherního souboru SND.

Do politiky vstoupil hned v listopadu 1989. Opustil ji o 13 let později.

V roce 2016 obdržel českou Cenu Thálie.

Ovládá češtinu, ruštinu, angličtinu, francouzštinu.

Je potřetí ženatý, má tři syny.


We Need Each Other


I belong to a generation that has experienced many fundamental changes during their life. We have been quite affected by the building of socialism, as well as the attempt to give socialism have a human face.


When this failed, liberation against one's own will followed, followed by a sad and humiliating period of "normalization and consolidation" that lasted twenty years. In November 1989, we took part in the gentle revolution, and since then we have been successfully and unsuccessfully creating an environment for the emergence and development of liberal democracy.


What is the state

As if that wasn't enough, we have suffered a pandemic that occurs once every hundred years. With our proverbial luck, it couldn't really avoid us. None of us had ever experienced it, and we have all been learning on the go how to fight this invisible, unpredictable and above all insidious enemy. In this situation, there is often economic damage that affects businesses and large numbers of individuals. Most of them, reasonably, turn to the state for help.

So what exactly is the state? I am not going to give you a description from an encyclopedia or other political science manuals. Personally, I believe that the state is all of us, including children and us pensioners. Every citizen, regardless of religion, political affiliation, affiliation with non-political organizations, from fishermen to philatelists, are an irreplaceable component of the structure of a state. Recently, one of our important constitutional officials declared that Slovakia is a mafia state. He apparently meant the government, and probably only low political literacy unknowingly included us all in the mafia package. The government is, of course, also part of the state, although smaller and quite often a less successful one. After all, governments usually change after each election period, but states remain.


The greatest gift

For me, this means that if I ask for help from the state, I basically address it to all of us. I'm simply saying, "people help me, because next time, if you need it, I'll help you." It follows that we need each other. If we assert it true that giving is more pleasure than getting, it must also be true that helping will provide a greater sense of satisfaction than being helped.

The pandemic undoubtedly has a huge number of negative effects on our lives, but the fact that we need and can rely on each other is certainly not one of them. This reciprocity is not just a necessary need in the struggle for survival. This reciprocity is the greatest gift.


ABOUT AUTHOR

Milan Kňažko (born on 28th August 1945 in Horní Plachtiny) is a Slovak actor, but in the past he was also a the co-founder of the VPN and HZDS, the Minister of Foreign Affairs of Slovakia, the Vice Chairman of the Slovak Government and the Minister of Culture of Slovakia.

From 1970 to 1971, he was a member of the Drama Ensemble of the Theatre Studio. He played at the New Stage and was a member of the SND Drama Ensemble.

He entered politics  in November 1989.

In 2016, he received the Czech Thalia Prize.

He is married for the third time and has three sons.

reklama

https://www.olifka.cz https://www.olifka.cz https://www.olifka.cz

Mohlo by vás zajímat

Více článků