Politika

Peter Pellegrini: Dôveru ľudí prijímam s veľkou pokorou

Publikováno: 27. 11. 2020
Autor: Karel Černý
Foto: Foto archiv Petera Pellegriniho a Shutterstock.com / Photo archives of Peter Pellegrini and Shutterstock.com
logo Sdílet článek

S Peterem Pellegrinim jsem domlouval rozhovor už na počátku léta. Jenže vyvrcholily spory uvnitř strany SMER, Peter Pellegrini z ní odešel a začal pracovat na vytvoření strany zcela nové. Čas byl tedy až teď. Od doby, kdy jsem s ním naposledy před dvěma lety mluvil, se příliš nezměnil. Stále je cílevědomý, charismatický a lidé na Slovensku ho v současné době ženou po politickém schodišti stále nahoru.

Únorové volby překreslily politickou mapu Slovenska. Soudě z vaší kritiky vlády ale zřejmě podle vás nikoli správným směrem. Které kroky vládnoucí koalice hodnotíte nejzáporněji? A je naopak něco, za co byste ji pochválil?

Ak ma niečo najviac prekvapilo, tak je to ich veľká nepripravenosť vládnuť a spravovať štát. Pred voľbami sme upozorňovali verejnosť pred istou dávkou amaterizmu a neprofesionality, ale myslím že to predčilo všetky očakávania. Hodnotiť výkon predsedu vlády je už asi zbytočné, len chcem poznamenať, že jeho vystupovanie na medzinárodnej scéne má ďaleko od dôstojnej reprezentácie Slovenskej republiky. Vládnej koalícii sa vo veľmi krátkom čase podarilo narušiť sociálny dialóg, spreneveriť sa svojim sľubom o transparentnom vládnutí a nedokázali doručiť ekonomickú a sociálnu pomoc ľuďom, výsledkom čoho je veľká nervozita v spoločnosti. Pretriasanie vnútrokoaličných problémov na verejnosti neprispieva k dôvere v politiku a v politikov. Ak im však niečo zásadne vyčítam, tak je to narušenie dôvery medzi verejnosťou a štátom, výsledkom čoho je rastúci radikalizmus. Spoločnosť prestáva veriť opatreniam v čase koronakrízy, a preto je ťažké čeliť pandémii. Ak ich mám za niečo pochváliť, ide skôr o to, že majú obsadené niektoré ministerské posty silnými osobnosťami, myslím tým napríklad ministra zahraničných vecí Korčoka, ktorý bol v našej vláde, alebo ministerku spravodlivosti Kolíkovú, ktorá tiež za nás pôsobila. Ale ich výkon sa stráca pri celkovom vládnutí pod premiérom Igorom Matovičom.


Jak se dělá politika v době, kdy prakticky jediným tématem je koronavirus? Jsou věci, které by mělo Slovensko urgentně řešit, ale teď se na ně nedostává?

Ako som už povedal, koronakríza a jej ekonomické a sociálne dopady sú zásadnou výzvou pre každú vládu na svete. Ochrana obyvateľstva zo zdravotnej a ekonomickej stránky je prioritou, pretože jej úspešnosť ovplyvní aj budúcnosť krajiny. Či sa prepadne na dno, alebo vyviazne len s menšími stratami. V tomto kontexte oceňujem rozhodnutie EÚ vyčleniť finančný balík obnovy pre jednotlivé štáty. Tu však zase len musím poznamenať, že vládna koalícia zlyhala. Tak, ako nie je schopná efektívne spravovať sociálno - ekonomickú prítomnosť, tak nevie projektovať ani budúcnosť Slovenska. Predstavila siahodlhý dokument, bez verejnej diskusie, bez stanovenia priorít, a vlastne ani nevieme s čím odišli do Bruselu. Budúcnosť Slovenska nemajú naprojektovanú, jednotlivé koaličné strany sa pretekajú svojimi plánmi obnovy, a to zase len spôsobuje chaos.


Na konci minulého měsíce poslanci hlasováním zamítli vznik poslaneckého klubu vaší strany. Jak tento krok hodnotíte a co to znamená pro práci vašich poslanců?

HLAS – sociálna demokracia vznikol ako reakcia na volanie ľudí. Cítia sa oklamaní a hľadajú sociálno demokratickú perspektívu postavenú na profesionalite a odbornosti. Vzhľadom na zverejnené preferencie, kde sa momentálne nachádzame vo vedúcom postavení na úrovni 19 percent, sa postoj koaličných strán dal predvídať. Na samotnú prácu to nemá priamy dosah, pretože sme stranou, ktorá intenzívne pracuje a ponúkame okrem kritiky aj riešenia. V čase koronakrízy sme ponúkli návrh na pandemickú OČR, zafinancovanie miest a obcí, návrh na pomoc športu či cestovného ruchu, ktoré mali svoj zmysel a pomohli by, ale vládna koalícia ich nepochopiteľne odmietla. Sústreďujeme sa na prácu v regiónoch, tam chceme pracovať, robiť pre ľudí a parlament je len jednou časťou našej politiky.


V nedávném průzkumu preferencí byla vaše strana na prvním místě a zároveň jste se v jiném průzkumu stal druhou nejdůvěryhodnější osobou mezi vysokými státními činiteli, a to hned za prezidentkou Čaputovou. Jsou pro vás tyto výsledky velkým povzbuzením?

Túto dôveru ľudí prijímam s veľkou pokorou. V čase zbierania podpisov som prešiel prakticky celé Slovensko a musím povedať, že som bol prekvapený dôverou ľudí, ktorú do nás vkladali. Na zaregistrovanie strany sme vyzbierali 94 000 podpisov, čo je v novodobých politických dejinách Slovenska prakticky rekord. Chceme byť HLASom ľudí, ktorí chcú na Slovensku dôstojne žiť a ktorí majú dôveru v štát. Teší ma, že sme hlasom mladých ľudí, mladých rodín, ale aj seniorov, či slabých a sociálne ohrozených. Pravicová vláda svojimi opatreniami ohrozuje aj zamestnancov a ochrana ich sociálnych práv tvorí základ našej politiky. V čase nervozity a sociálnej neistoty chceme byť pokojnou silou, ktorá ponúka ľuďom perspektívu.


Jaké jsou plány vaší strany na nejbližší období? Přece jen další parlamentní volby budou až v roce 2024...

Trpezlivosť a práca pre ľudí. To je krédo, ktoré nás bude sprevádzať každý deň a uvidíme. HLAS – sociálna demokracia sa teší dôvere ľudí a my ich nechceme sklamať. Teším sa na stretnutia s nimi, chceme chodiť do regiónov Slovenska a počúvať ich a ich myšlienky prenášať do politiky. Tak som to robil ako premiér a tak to budem robiť aj ako líder opozície.


Jak jste oslavil své nedávné 45. narozeniny?

Narodeniny vždy ponúkajú malé zamyslenie nad tým, čo sme urobili a čo môžeme urobiť a zmeniť vo svojom živote tak, aby sme sa posunuli zmysluplne ďalej. Oslávil som ich v kruhu rodiny, pretože tá mi je oporou po celý život.


CV BOX

Peter Pellegrini (narodil se 6. října 1975 v Banské Bystrici) je bývalý slovenský premiér, v současnosti místopředseda Národní rady SR a předseda v létě vzniklé strany HLAS − sociálna demokracia.

Vystudoval obor finance, bankovnictví a investování na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici a Ekonomickou fakultu na Technické univerzitě v Košicích. Následně začal podnikat.

V roce 2000 vstoupil do Smeru, v letech 2006, 2010 a 2012 byl zvolen poslancem. V červenci 2014 byl jmenován ministrem školství. V listopadu téhož roku se stal předsedou Národní rady. Po volbách v roce 2016 přešel na post místopředsedy vlády pro investice a informatizaci.

Po demisi vlády v březnu 2018 byl pověřen sestavením nového kabinetu a usedl do křesla premiéra. Tím byl až do letošních parlamentních voleb.

V červnu letošního roku opustil stranu SMER-SD a založil vlastní, HLAS − sociálna demokracia.

Je svobodný, bezdětný. Mezi jeho zájmy patří sport, turistika a zejména letectví.

Italské příjmení má po prapradědovi Leopoldovi Pellegrinim, který se kdysi usadil v okolí Žiaru nad Hronom. Jeho příjmení znamená v italštině „poutníci“.Peter Pellegrini: I Take People's Trust In Me with Great Humility


I set up an interview with Peter Pellegrini at the beginning of the summer. However, disputes culminated within the SMER party, Peter Pellegrini quit it and started working to set up a completely new party. So only now was the right time to meet. He hasn't changed much since I last spoke to him two years ago. He is still ambitious, charismatic and Slovak people are currently pushing him up the political stairs.


The February election redrew the political map of Slovakia. Judging by your criticism of the government, you probably don't think it went in the right direction. Which steps of the coalition in power do you see as least helpful? And is there something you would give them a credit for?

If something surprised me the most, it is their great unpreparedness to govern and administer the country. Before the election, we warned the public about a certain extent of amateurism and unprofessionalism, but I think it exceeded all expectations. It is probably unnecessary to evaluate the performance of the Prime Minister, I just want to note that his performance on the international scene is far from a dignified representation of the Slovak Republic. In a very short time, the governing coalition managed to disrupt social dialogue, break its promises of transparent governance, and failed to deliver economic and social assistance to the people, resulting in great unease in society. The exposure of intra-coalition issues in public does not contribute to trust in politics and politicians. However, if I want to point out something particularly negative it is the disruption of trust between the public and the state, which results in growing radicalism. The society is no longer easy to trust measures at the time of the Corona crisis and it is therefore hard to face a pandemic. If I am to give them a credit for something, it is that they have filled some ministerial positions with strong personalities, I mean, for example, Minister of Foreign Affairs Korčok, who was in our government, or Minister of Justice Kolíková, who also worked for us. But their performance is lost in the overall rule under Prime Minister Igor Matovič.


How do you do politics at a time when practically the only topic is Coronavirus? Are there things that Slovakia should urgently address, but it's not doing so now?

As I said, the Corona crisis and its economic and social consequences are a major challenge for every government in the world. Protecting the population from a health and economic point of view is a priority, as its success will also affect the country's future, whether it falls to the bottom or escapes only with minor losses. In this context, I appreciate the EU's decision to allocate the financial recovery package to individual countries. Here again, however, I just have to note that the governing coalition has failed. If they are not able to effectively manage the socio - economic current reality, they cannot design the future of Slovakia. They presented a lengthy document, without a public debate, without setting priorities, and we do not even know what they went to Brussels with. They do not have a plan for future Slovakia, the individual coalition parties are fighting over the recovery plan proposals, and this in turn is causing chaos.


At the end of last month, MPs voted against forming your party's parliamentary group. How do you see this step and what does it mean for the work of your Members?

HLAS - Social democracy started as a response to people's appeals. They feel deceived and seek a social democratic perspective based on professionalism and expertise. Given the published polls, where we are currently in leading with 19 percent, the position of the coalition parties was predictable. It does not have a direct impact on the work itself, because we are a party that works intensively and offers not only criticism but also solutions. At the time of the Corona crisis, we offered a proposal for a pandemic clean-up, the financing of towns and villages, a proposal to help sports and tourism, which made sense and would help, but the government coalition incomprehensibly rejected them. We focus on working in the regions; we want to work for people and help them, and parliament is only one part of our politics.


In a recent poll of preferences, your party came first, and in another poll you came as the second most trusted person among senior government officials, right after President Čaputová. Are these results a great encouragement for you?

I accept this people's trust with great humility. At the time of collecting signatures, I went through practically the whole of Slovakia and I must say that I was surprised by the trust of the people they placed in us. We collected 94,000 signatures to register the party, which is practically a record in the modern political history of Slovakia. We want to be the VOICE (HLAS) of people who want to live in dignity in Slovakia and who have confidence in the state. I am glad that we are the voice of young people, young families, but also seniors, or the weak and socially vulnerable. The right-wing government also jeopardises employees with its measures, and the protection of their social rights forms the basis of our politics. In a time of tension of social uncertainty, we want to be a peaceful force that offers people perspective.


What are your party's plans for the near future? After all, the next parliamentary election won’t be until 2024...

Patience and work for people. This is the credo that will be with us every day. HLAS - Social democracy enjoys the trust of the people and we don’t want to disappoint them. I look forward to meeting them, we want to go to the regions of Slovakia and listen to them and translate their ideas into politics. That’s how I did it as prime minister and that’s how I’ll go about it as the leader of the opposition.


How did you celebrate your recent 45th birthday?

Birthdays always offer a little reflection time on what we have done and what we can do and change in our lives so that we can move meaningfully forward. I celebrated it in a family circle, as that’s been my support throughout my life.


CV BOX

Peter Pellegrini (born on 6th October, 1975 in Banská Bystrica) is a former Slovak Prime Minister, currently Vice-Chairman of the National Council of the Slovak Republic and Chairman of the HLAS - Social Democracy party, which was formed in the summer.

He graduated in Finance, Banking and Investing from Matej Bel University in Banská Bystrica and the School of Economics at the Technical University in Košice. He then started a business.

He joined the Smer in 2000, and was elected a Member of Parliament in 2006, 2010 and 2012. In July 2014, he was appointed Minister of Education. In November of the same year, he became Chairman of the National Council. After the election in 2016, he moved to the position of Deputy Prime Minister for Investment and Informatization.

After the resignation from the government in March 2018, he was commissioned to form a new cabinet and took the chairmanship. That was until this year's parliamentary election.

In June of this year, he left the SMER-SD party and founded his own, HLAS - social democracy.

He is single and has no children. His interests include sports, tourism and especially aviation.

He has an Italian surname after his great-grandfather Leopold Pellegrini, who once settled near Žiar nad Hronom. His surname means "pilgrims" in Italian.


reklama

https://www.weedy.cz https://www.weedy.cz https://www.weedy.cz

Mohlo by vás zajímat

Více článků