Sport

Pavel Bednář: Totální sezona v knize

Publikováno: 22. 1. 2021
Autor: Karel Černý
Foto: archiv Pavla Bednáře / Photo archives of Pavel Bednář
logo Sdílet článek

Letos sice fotbalová Slavia obhájila mistrovský titul, ale nejen její skalní fanoušci budou nadále vzpomínat na rok loňský. Na rok ve znamení skvělých výkonů nejen v domácí lize, ale především v Evropské lize a Lize mistrů. Velký úspěch zaznamenal filmový seriál zachycující tuto spanilou jízdu. A v prodeji je i kniha. Jejím hlavním autorem je Pavel Bednář.

Od koho vzešel podnět vydat po filmovém seriálu Totální sezonu i knižně?

Vloni v létě jsme si jednoho večera povídali u skleničky dobrého vína s kamarádem Tomášem Syrovátkou, místopředsedou představenstva Slavie. Oslovil mě s tím, jestli bych nechtěl na základě videodokumentu o tom nádherném období − totální sezoně, připravit knížku. Už předtím o tom v klubu přemýšleli, ale všichni měli moc práce. Když se hrály nejen ligové, ale i evropské zápasy a následně utkání Ligy mistrů, tak se tomu nemohl nikdo více věnovat. Ze své dřívější pozice ředitele komunikace mateřské společnosti Slavie jsem byl s klubem od roku 2015 v kontaktu prakticky denně. Navíc mě psaní baví, dříve jsem pracoval jako novinář, rád řeším texty i v PR, kterému se dlouhodobě věnuji, a vždycky jsem si přál napsat knížku. Proto se mi nápad hodně zamlouval. A tak jsme si plácli a začala půlroční práce.


Nelitujete trochu, že jste knihu nevydal o něco později s doslovem k zisku 20. titulu pro Slavii?

Knihu vydalo nakladatelství a tiskárna Uniprint z Rychnova nad Kněžnou ve spolupráci s fotbalovým klubem. Já jsem pouze jedním z autorů, byť hlavním. Na knize dále spolupracovali Michal Býček, mluvčí Slavie a spoluautor zmiňovaného dokumentu, a Tomáš Syrovátka. Původně měla kniha vyjít už před Vánocemi, ale to bychom nezvládli zpracovat utkání Ligy mistrů, která byla epochální. Právě ta, kdy se Slavia prezentovala v tom nejlepším světle na stadionech Interu Milán, Barcelony a Borussie Dortmund a kdy o ní mluvil celý svět, tuto totální sezonu pomyslně završila. S tím, že kniha bude hotová po zimě, se tedy počítalo. Vyšla navíc neplánovaně v době, kdy se kvůli koronaviru fotbal nehrál. Když tedy fanoušci neměli potěšení ze hry, snad jim udělaly radost alespoň knižní vzpomínky.


Pokud někdo zhlédl všechny díly filmového seriálu, co najde v knize navíc?

Videodokument Michala Býčka, Petra Končala, Jana Baráka a Marka Igliće je něčím unikátním. Díky jejich práci může být i v knize zachyceno, co se dělo třeba v kabinách během vypjatých zápasů, nasbírali ohromné množství unikátního materiálu a rozhovorů. Kdo si ji zakoupí, má zde QR kód, takže si může všechny díly dokumentu stáhnout do svého počítače. Kniha ve své první části z videodokumentu vychází a navazuje na něj. Čtenáři tak mohou znovu prožít neskutečnou cestu Slavie za ziskem mistrovského titulu a domácího poháru − tedy cestu do té nejprestižnější fotbalové společnosti. Následují navíc příběhy slávistické účasti v Lize mistrů a zachycení celého podzimu 2019. Snažil jsem se celé to období vylíčit jako příběh, kde je vidět ten vzestup, zachytit přitom důležité myšlenky trenéra Trpišovského, příběhy hráčů, klíčové momenty. Unikátní fotografie dlouholetých klubových fotografů Martina Malého a Jana Malého i několika dalších byly vybírány tak, aby ladily s textem a zachycovaly emoce. Bez oněch fotografií by to nebylo ono. Kniha obsahuje také rozhovory s hlavními aktéry příběhu, především pak s Jindřichem Trpišovským a Jaroslavem Tvrdíkem. Bez těchto dvou mužů by totální sezona nebyla. Jaroslavu Tvrdíkovi se s podporou čínských majitelů povedlo Slavii zachránit a dovést ji k úspěchům, které jsou neuvěřitelné a které si ještě před pár lety nikdo nedokázal v českých poměrech ani představit.

Máte přehled o prodeji knihy? Získala si mezi fanoušky Slavie hodně zájemců?

Samotná Slavia svoji vlastní podobnou publikaci dosud neměla a kniha je prostě kniha. Při příležitosti nejúspěšnějšího období v novodobých dějinách Slavie se její vytvoření nabízelo. Když bylo k dispozici tolik informací a fotografií, chtěli jsme připravit něco, po čem fanoušci mohou kdykoliv sáhnout, zavzpomínat, znovu si oživit jednotlivé momenty. Snad se to povedlo. Kniha se stala bestsellerem už v prvních dnech prodeje. Slávistických fanoušků a fanoušků dobrého fotbalu je hodně. Co vím, tak si i nadále vede velmi dobře a do konce roku se chystá dotisk, takže se fanouškům asi líbí. Na Slavii je krásné, že většina lidí, se kterými jsem mohl spolupracovat, kteří se okolo Slavie pohybují, kteří jí pomáhají nebo pomáhali, kteří na ten fotbal každý týden chodí, kteří oblékají slávistický dres, to vše prožívá a dělá srdcem, a tak nějak k sobě lidsky patří. Přál bych si, aby kniha zapadala do téhle slávistické rodiny a dělala radost právě jí.


O knize

Má celkem 17 kapitol rozprostřených na 321 stran. A zachyceny jsou v ní jednotlivé části ročníku 2018/2019, který vyvrcholil ziskem titulu i MOL Cupu. A samozřejmě postup do základní skupiny Ligy mistrů, ve které se Slavia utkala se třemi slavnými evropskými velkokluby. Texty navíc doplňuje šest původních rozhovorů s Jaroslavem Tvrdíkem, Tomášem Syrovátkou, Jindřichem Trpišovským, Tomášem Součkem, Janem Bořilem a Simonem Delim. V knize jsou i zajímavé týmové a individuální statistiky jak z Fortuna:ligy a Evropské ligy ze sezony 2018/2019, tak i z Ligy mistrů z podzimu 2019.Pavel Bednář: Entire Season Recorded In A Book


This year, Slavia’s football defended the championship title. But not only its die-hard fans will remember last year for a while. This year was marked by great performances not only in the domestic league, but especially in the European League and the Champions League. The film series capturing this sleepy ride was a great success. And now there is a book about it too. Its main author is Pavel Bednář.


Who came up with the initiative to publish a book after the film series Entire Season?

One evening last summer we chatted over a glass of good wine with my friend Tomáš Syrovátka, Deputy Chairman of the Board of Directors of Slavia. He asked me if I would like to prepare a book based on the video documentary about that wonderful period - the entire season. Apparently, the club had thought about it  before, but everyone was too busy. When the league matches and European matches and subsequently Champions League matches were being played, no one had time to spare. When I was Director of Communication at the parent company Slavia, I had been in touch with the club almost every day since 2015. In addition, I enjoy writing, I used to work as a journalist, I like to come up with PR texts, which I have been working on for a long time; and, I have always wanted to write a book. That's why I really liked the idea. So we shook hands and I began with my six months’ project.

Do you regret you didn't publish the book a little later including the 20th Slavia’s title in the afterword?

The book was published by the Uniprint publishing house in Rychnov nad Kněžnou in cooperation with the football club. I am only one of the authors, albeit the main one. Michal Býček, Slavia's spokesman and co-author of the mentioned documentary, and Tomáš Syrovátka also collaborated on the book. Originally, the book was supposed to be published before Christmas, but that would mean not mentioning the Champions League match, which was epoch-making. This showed Slavia in the best light at Inter Milan, Barcelona and Borussia Dortmund stadiums, making the whole world talk about, closing the ‘entire season’ on this note. This set the expectation of the book launch after the winter. In addition, it was released unplanned at a time when football was not played due to coronavirus. So when the fans couldn’t enjoy the game, perhaps the book was a bit of a cheer up reminding them the memories.

What would you say is extra in the book, for someone who has seen all the episodes of the series?

The video documentary by Michal Býček, Petr Končal, Jan Barák and Marek Iglić is something unique. Thanks to their work, the book could also capture what happened, for instance, in the booth during tense matches; they collected a huge amount of unique material and interviews. Whoever buys it has a QR code in it, so that they can download all th episodes of the documentary. The first part of the book is based on the documentary and follows up on it. The fans can relive Slavia’s incredible journey to the league title and the domestic Cup – a journey of the most prestigious soccer company. The following are the stories of Slavia’s participation in the Champions League, capturing the entire autumn of 2019. I tried to portray the whole period as a story where the rise can be seen, while capturing important thoughts of coach Trpišovský, stories of the players and key moments. Unique photographs by long-time club photographers Martin Malý and Jan Malý and several others were selected to match the text and capture the emotions. The book wouldn't say such a great story if it weren’t for those photos. The book also contains interviews with the main actors in the story, especially with Jindřich Trpišovský and Jaroslav Tvrdík. There would be no ‘entire season’ without these two men. Jaroslav Tvrdík, with the support of the Chinese owners, managed to save Slavia and bring it to successes that have been unbelievable and which no one in the Czech conditions could have imagined a few years ago.

Do you follow the numbers of the book sales? Has it been popular with Slavia's fans?

Slavia hasn’t had a publication of a similar sort. So it’s great there is a ‘Slavia book’, as having a book is something special. On the occasion of the most successful period in the modern history of Slavia, its creation was natural. With so much information and photos available, we wanted to prepare something that fans can reach for, remember, and relive the moments anytime. We hope it’s worked. The book’s become a bestseller in the first days of sales. There are a lot of Slavia fans and fans of good football out there. As far as I know, it’s still doing very well, and there’s even a reprint being prepared to be issued by the end of the year. So the fans probably like it. When working with Slavia, most people I could work with, who go to matches every week and wear Slavia jerseys, simply have a soft spot for Slavia in their hearts and are terribly friendly, making you feel you belong. I wish for the book to be in the libraries of this Slavia family and make them happy.


About the book

It has a total of 17 chapters spread over 321 pages. It captures the individual parts of season 2018/2019, which culminated in winning the title and the MOL Cup. And, of course, advancement to the basic group of the Champions League, in which Slavia competed with three famous European big clubs. In addition, the texts are supplemented by six original interviews with Jaroslav Tvrdík, Tomáš Syrovátka, Jindřich Trpišovský, Tomáš Souček, Jan Bořil and Simon Deli. The book also includes interesting team and individual statistics from both Fortuna:league and the European League from the 2018/2019 season, as well as the Champions League from the autumn of 2019.Mohlo by vás zajímat

Více článků