Technologie

Otto Zeman: Budoucnost internetu věcí už začala

Publikováno: 1. 2. 2021
Autor: Kateřina Šantorová
Foto: Kateřina Šantorová
logo Sdílet článek

Termín internet věcí, zkráceně IoT, se začíná v poslední době prosazovat v rámci digitalizace čím dál tím častěji, což svědčí o jeho aktuálnosti. „Česká republika je v NB-IoT sítích špička ve světě a málo se o tom mluví. Máme obrovskou možnost vyvíjet řešení na síti budoucnosti,“ říká Otto Zeman, manažer internetu věcí ve Vodafonu.

Dá se ve zkratce říct, co je vlastně internet věcí?

Je to svět strojů a věcí, které jsou schopné komunikovat a spolupracovat bez pomoci člověka. Chytrá síť, do které jsou zapojeny už miliardy inteligentních zařízení, v níž spolu komunikují navzájem. Připojené senzory jsou nedílnou součástí řešení, které se umí postarat například o úsporu energií, o naši bezpečnost, monitorují prostředí, předpovídají údržbu strojů, dohlíží na úrodu a mnoho dalšího.


Co přesně znamená NB-IoT?

NB-IoT je zkratkou pro Narrow Band Internet of Things neboli úzkopásmový internet věcí, který je určený výhradně pro přenos dat. Je to síť speciálně navržená pro připojení zařízení či senzorů různého druhu, ať už se nacházejí kdekoli. Proniká například i do suterénů budov nebo šachet, kam nepronikne standardní síť pro naše mobilní telefony. Senzory se také instalují na těžko přístupná místa bez elektrické sítě a baterie umístěná v zařízení vydrží i několik let.


Jak dlouho je už NB-IoT síť na trhu k dispozici?

Vodafone spustil produkční síť NB-IoT na konci roku 2017. Už tehdy bylo jednorázově pokryto celé území Česka díky využití stávajících 4G základnových stanic k šíření signálu. Nově je technologie NB-IoT zařazena do nového standardu sítí 5G, kde bude dále rozvíjena. Služba je provozována v licencovaném pásmu, které zabezpečí vysokou bezpečnost a kvalitu služby s možností obousměrné komunikace.


Takže budoucnost internetu věcí souvisí s příchodem 5G?

Souvisí a vysvětlím to na třech oblastech. Tou první je gigabitové mobilní připojení s desetkrát vyšší přenosovou rychlostí než u technologie 4G. Rozsah použitelných aplikací je tu mnohem širší. Druhou oblastí je ultraspolehlivá komunikace s nízkou latencí, což znamená, že zařízení mezi sebou budou komunikovat rychleji, spolehlivěji a bezchybněji. Sem patří kritické aplikace nebo autonomní řízení vozidel. A třetí oblastí je právě masivní komunikace zařízení – IoT senzorů, které jsou zapojeny do sítě NB-IoT. Ta díky standardu 5G podporuje více připojených zařízení na čtvereční kilometr, což je důležité, protože se do sítě budou připojovat miliardy těchto zařízení.

V čem konkrétně je potenciál a budoucnost internetu věcí?

Budoucnost internetu věcí už začala. Řada zařízení a věcí komunikuje, aniž by si toho koncoví uživatelé všimli. Příkladem jsou výdejní automaty na nápoje či menší zboží, kde čidla posílají informace o tom, co je potřeba doplnit. Všichni řidiči určitě z obchodních center znají systém červených a zelených světýlek, která monitorují obsazenost parkovacích míst. Senzory pomáhají sledovat i zaplněnost odpadkových kontejnerů a efektivně tak řídí návazné procesy jejich svozu. V chytré domácnosti se dům dokáže postarat o regulaci tepla nebo světla. Rychle dokáže reagovat na jakékoli nebezpečí od požáru až po neoprávněné vniknutí. Velký potenciál má IoT v oblasti autonomního řízení vozidel, v robotice, ve zdravotnictví. V budoucnu dojde skutečně k masivnímu nasazení senzorů, což znamená, že opravdu každá věc bude komunikovat.


Jakou roli v tom hraje Vodafone?

Máme dlouholeté zkušenosti s podporou přístupových technologií. Například 3G, které je nyní vyřazováno nejrychleji, existuje již více než 15 let. Samotné 2G, tedy GSM, existuje v Česku od roku 1996 a je stále provozováno. V současnosti je intenzivně rozvíjen i roaming v rámci sítí NB-IoT tak, aby jednotlivé senzory mohly být vyráběny například v Česku a distribuovány do celého světa − do zemí s aktivními sítěmi NB-IoT. Již dnes dokážeme nabídnout pokrytí ve větší části Evropy i Severní Ameriky.


Jak je to s koncovými zařízeními pro zákazníky?

Dostupnost koncových zařízení, tedy senzorů, se ukázala jako klíčová. Jelikož NB-IoT byla úplně novou sítí, novým radiovým standardem, nebyly modemy a senzory pro tuto síť zpočátku vůbec dostupné. Čidla, která využívala většinou sítě 2G (GSM), vyžadovala úplný redesign. Především šlo o nové typy radiových modulů pro NB-IoT. Důraz se kladl na maximální energetickou efektivitu, tedy dlouhý provoz na baterii.


To znamená, že v oblasti IoT spolupracujete s partnery, kteří senzory vyrábějí?

Ano. Od výrobců rychle vyplynulo, že síť NB-IoT je pro ně nejlepší volbou ze všech dostupných konkurenčních LPWA sítí v Česku. Abychom partnery podpořili na jejich cestě k vývoji kvalitních senzorů, vytvořili jsme ve Vodafonu skupinu inženýrů, která připravila návod vývoje a zabývá se testováním vzorků senzorů před jejich uvedením na trh. Ověřují funkčnost a výdrž baterie čidla v síti NB-IoT, a to nejenom ve standardním provozním režimu, ale simulují i různé podmínky provozu, do kterých se zařízení může během celé své životnosti dostat, například během plánované údržby systému. Testování má klíčový význam pro výrobu kvalitních koncových zařízení. Oproti mobilním telefonům, které mají v ruce živí lidé, jsou senzory často instalovány v odlehlých a těžko přístupných lokalitách.


Takže platí, že NB-IoT je sítí budoucnosti?

Rozhodně. Česká republika je v NB-IoT sítích špička ve světě a málo se o tom mluví. Máme obrovskou možnost vyvíjet síť budoucnosti, kterou bude možné využít v rámci celého světa. 5G sítě určitě přemění svět IoT. Co se týká technologií, čeká nás lepší a efektivnější budoucnost. A pro spoustu lidí a firem se otevírají velké možnosti.BUDOUCNOST

NB-IoT je jistým vkladem do budoucnosti, jelikož je součástí standardů 5G. Patří do skupiny LPWAN sítí (Low Power Wide Area Network), které slouží k přenosu malého objemu dat při nízkých rychlostech. Jsou na začátku svého životního cyklu a je jisté, že budou operátory provozovány ještě velmi dlouho. Záměrem Vodafonu i celého mobilního telekomunikačního odvětví je podpora těchto nových standardů jistě déle než 10 let s ohledem na platnost přídělů frekvencí pro tyto účely od Českého telekomunikačního úřadu. Cílem Vodafonu je udržovat síť NB-IoT tak, aby byla plně kompatibilní se standardy, a zajistí zpětnou kompatibilitu s novými verzemi sítě NB-IoT, které v budoucnu přijdou. V této oblasti Vodafone aktivně spolupracuje se standardizačními orgány.Otto Zeman: The Future of the Internet of Things Is Already Here


The term Internet of Things, abbreviated as IoT, has recently become more and more popular in digitization, which proves its topicality. "The Czech Republic is the world's top NB-IoT network and we don’t talk about it much. We have a huge opportunity to develop solutions on the network of the future, "Otto Zeman says, Vodafone's Internet of Things Manager.


In short, what is the Internet of Things really about?

It is a world of machines and things that are able to communicate and cooperate without human help. A smart network in which billions of intelligent devices are already connected, in which they communicate with each other. Connected sensors are an integral part of the solution, which can take care of, for example, energy saving, our safety, monitor the environment, predict machine maintenance, monitor crops and much more.


What exactly does NB-IoT mean?

NB-IoT stands for Narrow Band Internet of Things, which is intended exclusively for data transmission. It is a network specially designed for connecting devices or sensors of various kinds, regardless of where they are located. It penetrates, for example, into the basements of buildings or shafts, where the standard mobile phone network does not penetrate. The sensors are also installed in hard-to-reach places without an electrical network, and the battery located in the device will last for several years.


How long has the NB-IoT network been available on the market?

Vodafone launched the NB-IoT production network at the end of 2017. Even then, the entire territory of Czechia had been fully covered in one shot, thanks to the use of the existing 4G base stations for signal propagation. Newly, the NB-IoT technology is included in the new 5G network standard, where it will be further developed. The service is operated in a licensed band, which will ensure high security and quality of service with the possibility of two-way communication.


So the future of the Internet of Things is related to the advent of 5G?

Yes, it is and I will illustrate it on three areas. The first is a gigabit mobile connection with ten times higher transfer speed than 4G technology. The range of usable applications is much wider here. The second area is ultra-reliable low-latency communication, which means that devices will communicate with each other faster, more reliably and without errors. This includes critical applications and autonomous vehicle control. And the third area are simple massive communication devices - IoT sensors that are connected to the NB-IoT network. Thanks to the 5G standard, it supports more connected devices per square kilometre which is important because billions of these devices will be connected to the network.


What exactly is the potential and future of the Internet of Things?

The future of the Internet of Things has already begun. Many devices and things communicate without end users noticing. Some of the examples are vending machines for beverages or smaller goods, where sensors send information about what needs to be added. All drivers certainly know the system of red and green lights from shopping centres, which monitor the occupancy of parking spaces. The sensors also help monitor the capacity of waste containers and thus effectively manage the subsequent processes of their collection. In a smart home, the house can take care of regulating heat and light. It can react quickly to any danger as simple as fire or as complex as unauthorized intrusion. IoT has great potential in the spheres of autonomous vehicle control, robotics, healthcare. There will be a massive deployment of sensors in the future, which means that really every thing will communicate.


What role does Vodafone play in this?

We have many years of experience in supporting access technologies. For example, 3G, which is now being phased out the fastest, has been around for more than 15 years. 2G itself, i.e. GSM, has been in Czechia since 1996 and still operates. At present, roaming within the NB-IoT networks is also being intensively developed so that individual sensors can be manufactured, in Czechia, for example, and distributed worldwide - to countries with active NB-IoT networks. We can already offer coverage in most of Europe and North America.


What about customer end devices?

The availability of end devices, i.e. sensors, has proven to be crucial. As NB-IoT was a completely new network, a new radio standard, modems and sensors for this network were not available at all at first. The sensors, which mostly used the 2G (GSM) network, required a complete redesign. These were mainly new types of radio modules for NB-IoT. Emphasis was placed on maximum energy efficiency, i.e. long battery life.


Does this mean that in the area of IoT, you work with partners who manufacture sensors?

Yes, exactly. It quickly became clear from the manufacturers that the NB-IoT network is the best choice for them out of all available competing LPWA networks in Czechia. In order to support our partners on their way to the development of quality sensors, we have created a group of engineers at Vodafone, which has prepared a development guide and deals with testing sensor samples before they are launched on the market. They verify the functionality and battery life of the sensor in the NB-IoT network, not only in standard operating mode, but they also simulate various operating conditions the device can get into during its entire life, e.g. during scheduled system maintenance. Testing is of key importance for the production of quality terminal equipment. Unlike mobile phones, which are held by living people, sensors are often installed in remote and hard-to-reach locations.


So is NB-IoT the network of the future?

Definitely. Czechia is the world's top NB-IoT network and we don’t talk about it much. We have a huge opportunity to develop a network of the future that can be used around the world. 5G networks will definitely transform the world of IoT. When it comes to technologies, we have a better and more efficient future. And there are great opportunities for many people and companies.


THE FUTURE

NB-IoT is a certain contribution to the future, as it is part of 5G standards. It belongs to the group of LPWAN networks (Low Power Wide Area Network), which are used to transmit small amounts of data at low speeds. They are at the beginning of their life cycle and it is certain that the carriers will be operate them for a very long time. The intention of Vodafone and the entire mobile telecommunications industry is to support these new standards for more than 10 years with regard to the validity of frequency allocations for these purposes issued by the Czech Telecommunications Office. Vodafone will maintain the NB-IoT network so that it is fully compliant with standards, and we’ll ensure compatibility with new versions of the NB-IoT network that will come in the future. Vodafone actively cooperates with standardization bodies in this area.

reklama

https://www.olifka.cz https://www.olifka.cz https://www.olifka.cz

Mohlo by vás zajímat

Více článků