Glosa

Odpovědnost – slovo bez obsahu?

Publikováno: 10. 2. 2021
Autor: Ivan Pilný
Foto: Shutterstock.com
logo Sdílet článek

Začnu státním rozpočtem. Nehledejte v něm rozpočtovou odpovědnost, rozpočet byl vždycky víceméně o politice, ale teď zmizela i odpovědnost politická.

Ztratila ji nejen vláda, ale i obě komory parlamentu. Nepodezřívejte premiéra a ministryni financí, že nechápou čísla, součty a aritmetiku. Čísla nejsou důležitá, ale prohrát a ztratit tvář přece nemohou bez ohledu na cenu, kterou za to občané v budoucnosti zaplatí. Spojit se s andělem, čertem nebo ďáblem je součástí této strategie, sympatie nehrají roli. Nečekejte hájení zájmu občanů, jde o místa v poslaneckých lavicích. Také „opozice“ určitě ví, že svíčku nelze pálit na obou koncích, a snižování deficitu zároveň s daňovými úlevami se vymyká logice. Rozum zůstává stát nad tím, že se „pravicová“ strana vmanévrovala do situace, kde lze jen těžko uvěřit, že doopravdy stojí o případné vítězství ve volbách. Příští vlády se budou muset vypořádat s obrovskou dírou v rozpočtu, která se zákonitě v dalších letech bude jen prohlubovat.


Nestačí jen hasit

Nedávno jsem dostal dotaz, zda je možné v politice říkat nepříjemné věci. Odpověděl jsem, že samozřejmě ano, ale nelze tím vyhrát volby. Výjimky existují, ukazuje to historie, bývá to revoluce nebo válečný stav. Myslím, že jsme ve válečném stavu, nepřítelem však není rozdílná ideologie, ale virus. Ten evidentně neslyší ani na Čau lidi, ani na trachtace na Karlově mostě, kašle na odpírače roušek a hájení jejich práv, není proti a dokonce ani PRO. Teď je nepochybně příležitost držet se zdravého rozumu a bojovat za něj. Neměli bychom ji propást. V krizi si utahujeme opasky, neděláme dluhy, ale šetříme, nevypouštíme z úst prázdné mýdlové bubliny „proinvestování“ a „zvyšování spotřeby“. Hledat cestu ven je nutné, nestačí jen hasit požáry a podporovat skutečně postižené, musíme myslet na budoucnost a věřit v ní. Není možné ani firmu, natož stát, řídit neustálým nepředvídatelným přeskakováním mezi mikromanagementem a řízením odborníky. Teď máme bohužel „předsedy“, jejichž jediným cílem je vyhrát volby. Jiní polarizují společnost, dělí ji na „slušné“ lidi a ty ostatní, nebo jsou šediví či nesrozumitelní. Nad nimi ční hradní otec, který si chce zbytek svého mandátu prostě užít.


Nepotřebujeme aktivisty

Hledejme někoho, komu věříme, kdo má vizi, odvahu, charizma a je autentický. Někoho, kdo mluví jednoduše a srozumitelně, drží se zdravého rozumu a vytváří jistoty, nikoli chaos. Encyklopedie definují odpovědnost jako schopnost vyvolat a udržet důvěru.

Ten, kdo vede, musí mít nejen následovníky, ale především spolupracovníky. Nejen ty, kteří jsou loajální, salutují a nemají nebo tají svůj názor, ale ty, kteří s ním vedou aktivní dialog, a tím mu pomáhají. Tenhle model bohužel u nás dostal na frak. Nepotřebujeme aktivisty. Nemohou nás vést lidé, kteří aktivismem vytěsňují odpovědnost nebo k ní nedorostli. Je málo větších hrozeb než aktivní pitomost nebo vyhýbání se rozhodnutí.

Jsou okamžiky, ve kterých je nutné mít odvahu odpovědnost převzít a přijmout. S velkou mocí musí být spojena velká odpovědnost, zejména odpovědnost osobní. Jsem optimista, věřím, že většina z nás ji přijímá nejen v krizi nebo ve chvíli, kdy drží v ruce volební lístek.

Každá krize někdy končí, chovejme se tak, aby až opadne příliv, jsme nevyšli z vody nazí. Každý konec je novým začátkem.


Responsibility – A Word Without Meaning?


I'll start talking about the state budget. Don't look for budgetary responsibility in it, the budget has always been more or less about politics, but now political responsibility has also disappeared.


Not only the government lost it, but so have both chambers of the parliament. Do not suspect the Prime Minister and the Minister of Finance they don’t understand numbers, totals and arithmetic. Numbers are not important, what is more, they cannot lose face regardless of the price citizens will pay for the debts in the future. Contracting an angel or devil is part of this strategy, which they prefer doesn’t matter. Do not expect them to defend the interest of the citizens; it’s all about the parliamentary seats. The "opposition" also certainly knows that the candle cannot be burned at both ends; and, reducing the deficit along with tax breaks goes beyond logic. The reason remains that the "right-wing" party has manoeuvred into a situation where it is difficult to believe that it is not just about a possible victory in the election. The next governments will have to deal with a huge hole in the budget, which will naturally only deepen in the coming years.


Putting out fires is not enough

I was recently asked if it was possible to say unpleasant things in politics. I said yes, of course, but you can't win the election with it. Exceptions exist, as history shows, it is usually a revolution or a state of war. I think we are at war, but the enemy is not a different ideology, but a virus. It clearly doesn't care if the prime minister is a say ‘hi people’ guy, nor it cares about the tragedies on Charles Bridge, it cares little about the mask opposers defending their rights, it is not against and not even for. Now is undoubtedly an opportunity to stick to common sense and fight for it. Though, we shouldn't stand around too long. In a crisis, we should be tightening our belts, and not making debts, we should be saving not releasing empty soap bubbles from 'investing' and 'increasing consumption'. Finding a way out is necessary, it is not enough just to put out fires and support the truly affected, we must think about the future and believe in it. It is not even possible to run a company, let alone a state, by constant unpredictable jumping between micromanagement and management by experts. Unfortunately, we now have 'chairmen' whose only goal is to win the election. Others are polarizing the society, dividing it into "decent" people and ‘the others’, or are quietly sitting or even worse being incomprehensible. Above them rises the ‘castle father’, who simply wants to enjoy the rest of his tenure.


We don't need activists

Let's look for someone we trust who has a vision, courage, charisma and is authentic. Someone who speaks plainly and intelligibly follows common sense and creates certainty, not chaos. Encyclopaedias define responsibility as the ability to evoke and maintain trust.

A leader must have not only followers, but above all co-workers. Not only those who are loyal, salute and do not have or hide their opinion, but those who engage in an active dialogue with and thus help. Unfortunately, this model has got a bashing in our country. We don't need activists. We cannot be led by people who displace responsibility through activism or are not mature enough to engage in it. There are few major threats bigger than active ignorance or decision avoidance.

There are times when it is necessary to have the courage to take responsibility and accept it. Great power must be associated with great responsibility, especially personal responsibility. I am an optimist, I believe that most of us accept it not only in a crisis or when we are holding a ballot in our hands.

Every crisis ends at some point, let's act so that when the tide subsides, we do not come out of the water naked. Every end is a new beginning.

reklama

https://www.olifka.cz https://www.olifka.cz https://www.olifka.cz

Mohlo by vás zajímat

Více článků