Kultura

Kulturní dědictví a doba covidová

Publikováno: 10. 2. 2021
Autor:
Foto: Shutterstock.com
logo Sdílet článek

Kultura je soubor hodnot, které se tvoří po generace a vytváří kulturní povědomí národa. Bez kultury nemůže národ a stát existovat.

Kultura je zakořeněna ve společnosti a slouží k uchování kulturní identity daného národa. Kulturní hodnota má pro člověka stejný význam jako zdraví. Cílem by tak měl být zdravý rozvoj společnosti a zhodnocení člověka díky kulturnímu odkazu, který nás obklopuje.


Význam paměti

Kulturní paměť je pro rozvoj společnosti nesmírně důležitá, dává jí odpověď na směřování národa v čase minulosti až po současnost. Díky kvalitní kulturní paměti je možné zabezpečit rozvoj vyrovnané společnosti, která chápe svoji minulost a odkaz předků v mnoha movitých a nemovitých artefaktech. Tak jako počítač má svoji paměť, tak hmotné předměty představují zakonzervovanou paměť, kterou je potřeba chránit v institucích, které mají na starosti servisní službu (archivy, knihovny, muzea, galerie, hrady a zámky). Český stát vydává ročně nemalé prostředky na ochranu kulturní paměti pro další generace, což je jedním z jeho hlavních úkolů právě ve vztahu ke kulturní paměti.


Turistický průmysl

Základem kulturního bohatství České republiky je velké množství kulturních památek, které spolu s kulturními institucemi tvoří unikátní systém kulturních statků, které se nacházejí na území našeho státu. Pro českou ekonomiku je důležité, aby do země jezdili pravidelně zahraniční turisté. Na ně je navázán turistický průmysl, který se podílí 2,9 % na celkovém HDP. Přínos turistiky je 153 miliard korun, což se významně promítá do příjmové stránky státního rozpočtu. Proto je důležité zabezpečit kulturní statky pro jejich další využití. Vzhledem k absenci moře a vysokých hor, jako například Alpy nebo Tatry, jsou právě kulturní statky jedním z lákadel pro turisty. Potenciál zahraničních turistů je velký, nyní jde o využití potenciálu turistů domácích, kterým má Česko rovněž co nabídnout.


Hlas podpory

A právě současná covidová doba ukazuje, jak silně zranitelný je zvláště tento sektor české kultury. Významnou část příjmů z turistického průmyslu stát vrací formou dotací na obnovu kulturních památek, jež je i přes tuto podporu značně dlouhodobě podfinancovaná. Kolaps turistického průmyslu způsobený celosvětovými epidemiologickými opatřeními se naprosto fatálně odrazí i na příjmech z něj a následně na podpoře obnovy kulturních památek. V kombinaci s dalšími specificky domácími negativními faktory tak dochází ke skutečnému ohrožení našeho kulturního dědictví. Nemovité kulturní památky se neumějí bránit, ani nemají tolik ceněný volební hlas, a i proto je důležité, aby ti, komu není jejich osud lhostejný, hlasitě volali po jejich podpoře.


O AUTOROVI

Antonín Staněk (narodil se 2. března 1966 v Olomouci) je poslanec za ČSSD a bývalý ministr kultury.

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, dodnes v ní jako docent působí. V letech 2010 až 2018 byl zastupitelem města Olomouc, z toho čtyři roky působil jako primátor.

Je předsedou dozorčí rady společnosti SK Sigma Olomouc, angažuje se jako viceprezident Českého svazu házené a předseda Středomoravského svazu házené.

Je ženatý, má syna. Mezi jeho záliby patří hudba, divadlo a sport.Cultural Heritage and The Covid Times


Culture is a set of values ​​that have been formed over generations and create a nation's cultural awareness. Without culture, a nation and state cannot exist.


Culture is rooted in society and serves to preserve the cultural identity of the nation. Cultural value is as important as health. Our natural goal should be healthy development of society and enriching our being thanks to the cultural heritage that surrounds us.


The meaning of memory

Cultural memory is extremely important for the development of society, it explains the direction of the nation in the past and the present. Thanks to quality cultural memory, it is possible to ensure the development of a balanced society that understands its past and the legacy of the ancestors in many tangible and intangible artefacts. Just as a computer has its own memory, so do tangible objects represent conserved memory that needs to be protected by institutions in charge of service (archives, libraries, museums, galleries, castles and chateaux). The Czech state annually spends considerable funds on the protection of cultural memory for future generations, which is one of its main tasks in relation to cultural memory.


Tourism industry

The basis of the cultural wealth of the Czech Republic is a large number of cultural monuments, which together with cultural institutions form a unique system of cultural assets located in the territory of our country. It is important for the Czech economy that foreign tourists come to the country regularly. It goes without saying that the tourism industry is based on them coming, which accounts for 2.9% of total GDP. The profit from tourism is 153 billion crowns, which is significantly reflected in the revenue side of the state budget. Therefore, it is important to secure cultural assets for their further use. Due to the absence of the sea and high mountains, such as the Alps or the Tatras, cultural assets are one of the attractions tourists are drawn by. The potential of tourists from abroad is great, though now it is a matter of using the potential of domestic tourists, to whom Czechia also has something to offer.


Voice of support

And it is the current covid period that shows how particularly vulnerable this sector of Czech culture is. A significant part of the income from the tourism industry is returned by the state in the form of subsidies for the restoration of cultural monuments, which, despite this support, has been significantly underfunded for a long time. The collapse of the tourism industry caused by global epidemiological measures will have a completely fatal effect on its revenues and, consequently, on the support for the restoration of cultural monuments. In combination with other specifically domestic negative factors, there is a real threat to our cultural heritage. Immovable cultural monuments cannot defend themselves, nor do they have a much-appreciated electoral vote, which is why it is important that those who are not indifferent to their fate speak up for their support.


ABOUT THE AUTHOR

Antonín Staněk (born 2nd March 1966 in Olomouc) is a member of the CSSD and a former Minister of Culture.

He graduated from the School of Education at Palacký University in Olomouc, where he still works as an Associate Professor. From 2010 to 2018 he was a Representative of the city of Olomouc, where he served as Mayor for four years.

He is the Chairman of the Supervisory Board of SK Sigma Olomouc, he is also the Vice President of the Czech Handball Association and the Chairman of the Central Moravian Handball Association.

He is married and has a son. His hobbies include music, theatre and sports.

reklama

https://www.olifka.cz https://www.olifka.cz https://www.olifka.cz

Mohlo by vás zajímat

Více článků