Kultura

Krása spod Trenčianskeho hradu

Publikováno: 20. 12. 2020
Autor:
Foto: Foto / Photo Anton Novotný
logo Sdílet článek

Slovenský deň kroja nás zaviedol aj do Trenčianskeho kraja. Našli sme tu krásu, poetikuva tradície, ktoré rezonujú v tunajšej ľudovej kultúre a premietajú sa do jedinečného folklóru,včím zhmotňujú dušu tunajšieho ľudu.

Trenčín sa stal symbolom našich dejín, poznačených dramatickými aj slávnymi udalosťami. To všetko možno vidieť a počuť v očarujúcich piesňach, tancoch a muzike, v ktorých sú ukryté všetky emócie nazbierané po stáročia. Boli sme naozaj milo prekvapení rozmanitosťou a pestrosťou folklóru, ktorý sme mohli obdivovať. Vo vystúpeniach bolo cítiť nielen bezhraničnú lásku k rodnému kraju, ale aj hrdosť na trenčiansky región, ktorý nielenže sám vytvoril jedinečnú ľudovú kultúru, ale inšpiroval aj mnohé ľudové piesne známe po celom Slovensku.

Už pri vstupe do Opatovej pri Trenčíne sme cítili, že bude niečím výnimočná. Dychovka hrala na plné obrátky a folkloristi sa tešili zo vzájomnej prítomnosti. To sme ešte netušili, že na konci budeme aj tancovať! Zažili sme nefalšovanú radosť z hudby, tradícií a to všetko na krásnom mieste pri starom mlyne.

Hrdí Opatovčania

V sprievode milovníkov folklóru sme požiadali jedného mládenca, aby vykríkol názov obce a on na to odvetil: „Spravím to s veľkou radosťou a hrdosťou!“ Aj o tom je folklór a jeho silu znásobuje tento prístup. Obyvatelia Opatovej folklórom naozaj žijú a robí im radosť vo sviatočných chvíľach aj v bežných pracovných dňoch. Heligonkári z folklórneho súboru Čákovec (podľa Matúša Čáka Trenčianskeho) sú zároveň aj Opatovskí harmonikári a hudbu na tomto výnimočnom nástroji zveľaďujú stále častejšie. Sú radi, keď sa im podarí skĺbiť pätnásť členov na skúšky, pomáha im v tom aj mesto Trenčín so zapožičaním skúšobne. FS Vršatec im zase požičiava kroje na vystúpenia. Aj takto vyzerá spolupatričnosť folkloristov. Spoločne sme sa v sprievode pobrali cez obec až k starému mlynu, ako vystrihnutému z filmu, a tam sme zažili pytačky s pravým požehnaním.


Trenčín – mekka folklóru

Výnimočnú folklórnu udalosť si nenechal ujsť ani primátor Trenčína Richard Rybníček. „Napriek tomu, že sme ôsme najväčšie mesto na Slovensku, sme nesmierne folkloristické. Pokojne by som Trenčín a okolie spolu s Myjavou nazval mekkou folklóru. Máme množstvo súborov a hlavne päťsto malých detí, ktoré už do súborov chodia. Opatová je krásny príklad toho, že aj keď obec pôsobí vo väčšej municipalite, ešte to neznamená, že stratí svoje tradície. Mesto ju v tom veľmi rado podporuje,“ povedal. Účastníci Slovenského dňa kroja si udalosť užívali plnými dúškami, odvšadiaľ sa ozýval spev a radostné očakávania, či si zatancujú práve na tú svoju obľúbenú nôtu. Po výdatnej veselici sme odprevadili mladý pár do kostola Svätého Stanislava.

Počas prechádzky v tejto časti Trenčína narazíme aj na pamätník pri fare. Je na ňom vyrytých dvadsaťpäť mien mužov, ktorí padli v prvej svetovej vojne. Aj to sú naše dejiny, ktoré formujú nasledujúce generácie.Sprievod v čele s primátorom Trenčína Richardom Rybníčkom a generálnou riaditeľkou vydavateľstva STAR production Máriou Rehákovou.The Beauty Under Trenčín Castle


The Slovak Folk Costume Day took us all the way to the Trenčín region. We found beauty, romance and traditions that resonate in the local folk culture and are reflected in the unique folklore, materializing the soul of the local people.


Trenčín has become a symbol of our history, marked by dramatic and famous events. All this can be seen and heard in the enchanting songs, dances and music, where all the emotions accumulated over the centuries. The diversity and variety of the folklore we could admire was a really nice surprise. The performances showed not only the boundless love for the country, but also pride in the Trenčín region, which not only created a unique folk culture, but also inspired many folk songs known throughout Slovakia.

Already when approaching Opatová near Trenčín, we felt that it would be something special. The brass band was in full swing and the folklorists were enjoying the common vibe. We had no idea that we would end up dancing too at the end! We experienced the unadulterated joy of music, traditions, all in a beautiful place, near an old mill.


Proud Opatovians

While standing among the folklore lovers, we asked a young man to say out loud the name of the village, and he replied, "I will do it with great joy and pride!" Clearly, this enthusiasm makes folkore what it is and strengthens it. People of Opatová make folklore part of their daily life. It makes them happy during festive moments as well as during common days. Heligonka players from the folklore ensemble Čákovec (according to Matúš Čák Trenčianský) are also Opatová accordionists, pimping up their music on this exceptional instrument more and more often. Though, they are happy if they manage to have fifteen members come to a rehearsal. To help a bit, the city of Trenčín assists with their rehearsal room rental. And, FS Vršatec lends them costumes for performances. This way folklorists help each other and create a sense of belonging. We decided to take a walk through the village to the old mill, all as picturesque as in a movie. Once we arrived, we witnessed old style courting ritual with genuine blessings.


Trenčín - a mecca of folklore

As might be expected, the Mayor of Trenčín, Richard Rybníček, attended this exceptional folklore event. "Despite the fact that we are the eighth largest city in Slovakia, we are extremely folkloristic. I would call Trenčín and its surroundings along with Myjava a soft folklore. We have a lot of choirs, and more importantly five hundred small children who already go to the choirs. Opatová is a beautiful example that even if a village is part of a larger municipality, it does not mean that it will lose its traditions. The city is very happy to support us in this," he said. The participants of the Slovak Folk Costume Day enjoyed the event to the fullest. The village was full of singing and joyful excitement, and everybody wanted to dance to their favourite song. Once the lively part was over, we escorted the young couple to the church of St. Stanislav.

While enjoying our walk in this part of Trenčín, we came across a monument by the rectory, where we saw an engraving of twenty-five names of men who fell in the First World War. Also such events write our history that shapes the world for the next generations.


Mohlo by vás zajímat

Více článků