Cestování

Katar navzdory pandemii navyšuje investice do turismu

Publikováno: 30. 11. 2020
Autor:
Foto: Foto / Photo Shutterstock.com
logo Sdílet článek

Katar je známý zejména jako světový exportér zkapalněného zemního plynu (Liquefied Natural Gas − LNG), jméno si však chce udělat i v oblasti turistického ruchu, který by se v rámci diverzifikace ekonomiky země měl stát jedním z pilířů budoucího hospodářského růstu.

Pozici prémiové turistické destinace v regionu si emirát buduje za podpory národní letecké společnosti Qatar Airways, megaprojekty typu Mistrovství světa ve fotbale 2022 a velkorysými investicemi do infrastruktury země. Ambicím emirátu však zasadila nečekanou ránu pandemie covid-19, která může plánovanou expanzi zpomalit.


Turistika jako priorita

Katarská ekonomika je dnes stále ještě dominantně založena na těžbě, zpracování a exportu ropy a zejména pak zemního plynu v jeho zkapalněné formě. Na rozdíl od řady jeho sousedů však v tomto malém emirátu plány na diverzifikaci ekonomiky nezůstávají pouze na papíře. Ambiciózní a štědře dotované vládní plány na transformaci země ve vědecko-technologický, finanční a turistický „hub“ regionu se již začínají naplňovat, což je vidět např. v množství průmyslových zón a vědecko--výzkumných center, které v zemi za poslední roky vznikly. Jedním z prioritních sektorů je i turismus, a to zejména segment MICE (z anglického meetings, incentives, conferences, exhibitions) – tedy služební a podnikové cesty –, který patří z dlouhodobého hlediska k nejvýnosnějším formám cestovního ruchu. Dle katarské národní strategie pro rozvoj turismu má již v roce 2022 dosáhnout počet návštěvníků Kataru 5 milionů ročně. Turisté by v zemi měli nechat tržby ve výši cca 8 mld. USD, a přispět tak 3,9 % ke katarskému HDP. Do roku 2030 by tato čísla měla dále narůst na 7–9 mil. návštěvníků, 18 mld. USD tržeb a 5,1% příspěvkem k HDP.


Role Qatar Airways

Při „brandování“ Kataru jako prémiové turistické destinace je nepostradatelným spojencem katarské vlády národní letecká společnost Qatar Airways, která spolu se společnostmi Emirates a Etihad patří mezi tři přední letecké společnosti regionu. Před ochromením pandemií koronaviru nabízela spoje do 160 destinací světa a v současnosti i přes masivní omezení leteckého provozu jako jedna z mála stále provozuje pravidelné linky do desítek zemí. Vše nasvědčuje tomu, že společnost z krize vyjde posílena a využije oslabení konkurence k dalšímu zvýraznění své dominantní pozice na trhu. Výkonný ředitel společnosti Qatar Airways Akbar Al-Baker, který je zároveň šéfem katarské agentury pro rozvoj turismu (Qatar National Tourism Council), koncem července v rozhovoru pro Global Tourism Forum oznámil další rozsáhlé plánované investice do infrastruktury a turismu. Investiční příležitosti přitom budou spojeny s rozsáhlými státními pobídkami a mohly by do země přilákat i zahraniční investory.


Příprava šampionátu

Hlavní roli v katarských plánech turistické expanze bezesporu hraje Mistrovství světa ve fotbale – FIFA 2022. Až se na sklonku toho roku upřou na televizní obrazovky a displeje chytrých mobilních zařízení zraky miliard diváků po celém světě, bude o malém emirátu v Perském zálivu vědět každý. Bravurní zvládnutí náročného organizačního a logistického úkolu bude pro Katar tou nejlepší marketingovou kampaní, jak do země přilákat turisty. Příprava hladkého průběhu mistrovství se tak pro Katar stala absolutní prioritou. S maximálním nasazením staví nové dálnice, rozšiřuje přístavy, kde budou kotvit obrovské lodě přivážející návštěvníky turnaje, buduje nové hotely a rozšiřuje kapacity mezinárodního letiště Hamad International Airport (HIA), které se připravuje na prudký nárůst počtu cestujících do země. Koncem roku 2019 zahájilo provoz nové supermoderní katarské metro, které obsluhu tří nadzemních linek o celkovém počtu 37 zastávek zajišťuje zcela automaticky, tedy bez řidičů. V roce 2022 bude muset bezvadně zvládnout přepravu zhruba 1,5 milionu fotbalových fanoušků, kteří jej budou využívat k pohybu mezi osmi stadiony, na kterých se budou jednotlivá utkání konat.

Zásah koronaviru

Katarské strategie a plány však nemohly počítat s letošní pandemií koronaviru, která zemi tvrdě zasáhla. Dramatický vývoj situace a narůstající počty nakažených dokázal Katar dostat pod kontrolu zavedením přísných zdravotních opatření, včetně úplného uzavření hranic. Zaplatil za to však vysokou cenu: ochromení katarské ekonomiky a kolaps turismu. Po 17% růstu turistického sektoru v roce 2019 se tak v roce 2020 očekává hluboký propad počtu návštěvníků země a z toho plynoucích příjmů. Aktuální situace v Kataru doléhá i na české cestovní kanceláře, které v posledních letech začaly Katar nabízet jako prémiovou destinaci. „Katar jsme našim klientům jako turistickou destinaci poprvé nabídli v roce 2018. Stal se z něj okamžitě velký hit a brzy tam s námi létaly tisíce českých návštěvníků,“ potvrzuje Jan Bezděk, tiskový mluvčí společnosti Fischer. „Země si české turisty získala svým příjemným počasím, plážemi a luxusními hotely, které maximálně hýčkají své hosty, a zajímavou symbiózou tradiční arabské kultury a supermoderního velkoměsta, kterým Dauhá s jeho úchvatnými mrakodrapy bezesporu je. V neposlední řadě je obrovskou výhodou i přímý, poměrně krátký let z Prahy do Dauhá a jednoduchý bezvízový vstup do země pro občany států EU. Doufáme, že budeme moci od podzimu zájezdy do Kataru opět obnovit, záleží to však hlavně na dalším vývoji současné situace,“ uzavírá Jan Bezděk. Zda se podaří podzimní turistickou sezonu v Kataru zachránit, ukážou nadcházející měsíce, návrat k předpandemickému růstu turismu však může trvat roky. Jedinou útěchou v současné frustrující situaci tak pro Katar může být skutečnost, že před dopady pandemie nejsou imunní ani jeho konkurenti v regionu.


Autor je obchodně-ekonomický diplomat, Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu


Qatar Increases Investment in Tourism Despite the Pandemic


Qatar is best known for being a world exporter of liquefied natural gas (LNG), but also wants to make a name for itself in tourism, which should become one of the pillars of its future economic growth as part of the diversification of the country's economy.


The emirate is building its position as a premier tourist destination in the region, with the support of its national airline, Qatar Airways, megaprojects such as the 2022 FIFA World Cup and generous investments in the country's infrastructure. However, the ambitions of the emirate have got an unexpected blow from the covid-19 pandemic, which may slow down the planned expansion.


Tourism as a Priority

Today, Qatar's economy is still predominantly based on the extraction, processing and export of oil and especially natural gas in its liquefied form. However, unlike many of its neighbours, Qatar’s plans to diversify its economy in this small emirate are not just theoretical. The ambitious and generous subsidies from the government that aim to transform the country into a science and technology, finance and tourism "hub" are already beginning to materialize, as seen in the number of industrial zones and research centres established in the country in recent years. One of the priority sectors is tourism, especially the MICE segment (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) – i.e. business and corporate trips - which is one of the most profitable forms of tourism in the long run. According to Qatar's national strategy for the development of tourism, the number of visitors to Qatar is expected to reach 5 million a year by 2022. Tourists should bring revenues of about $8 billion to the country, contributing 3.9% to Qatar's GDP. By 2030, these numbers are expected to grow further to 7-9 million visitors, $18 billion in revenue and a 5.1% contribution to GDP.


Role of Qatar Airways

In the "branding" of Qatar as a premium tourist destination, the national airline Qatar Airways, which together with Emirates and Etihad is one of the three leading airlines in the region, is an indispensable ally of the Qatari government. Prior to the paralysis due to the coronavirus pandemic, it offered connections to 160 destinations around the world and is currently one of the few to operate scheduled flights to dozens of countries, despite massive air traffic restrictions. All indications are that the company will emerge stronger from the crisis and use the weakening competition to further highlight its dominant position in the market. Qatar Airways CEO Akbar Al-Baker, who is also the Head of the Qatar National Tourism Council, announced another large-scale planned investment in infrastructure and tourism in an interview with the Global Tourism Forum at the end of July. At the same time, investment opportunities will be associated with extensive state incentives and could also attract foreign investors to the country.


Getting Ready for the Championship

The FIFA World Cup 2022 undoubtedly plays a major role in Qatar's plans for tourist expansion. When billions of viewers around the world turn their attention to TV screens and smart mobile displays, soon after everyone will know about the small emirate in the Persian Gulf. Mastering the demanding organizational and logistical task will be the best marketing campaign for Qatar to attract tourists to the country. Preparing for the smooth running of the championship has thus become an absolute priority for Qatar. It is building new highways with continued and concerted effort, expanding ports to anchor huge ships bringing visitors to the tournament, building new hotels and expanding the capacity of Hamad International Airport (HIA), which is preparing for a sharp increase in passenger numbers. At the end of 2019, a new state-of-the-art Qatari metro started operating, featuring three above-ground lines with a total of 37 stops completely unmanned, i.e.without drivers. In 2022, it will have to handle the transport of around 1.5 million football fans, who will use the system to move between the eight stadiums where the individual matches will take place.


Coronavirus Interference

However, Qatar's strategies and plans could not account for this year's coronavirus pandemic, which has hit the country hard. The dramatic developments of the situation and the growing number of infected people have been brought under control in the country by introducing strict health measures, including the complete closure of the borders. However, they've paid a high price for it: the paralysis of the Qatari economy and the collapse of tourism. After 17% growth in the tourism sector in 2019, a steep decline in the number of visitors to the country and the resulting income is expected in 2020. The current situation in Qatar also affects Czech travel agencies, which in recent years have begun to offer Qatar as a premium destination. "We first offered Qatar to our clients as a tourist destination in 2018. It immediately became a big hit and soon thousands of Czech visitors flew with us," Jan Bezděk confirms, Fischer agency spokesman. "The country has become popular with Czech tourists for its pleasant weather, beaches and luxury hotels that pamper its guests to the maximum, and an interesting symbiosis of traditional Arab culture and the state-of-the-art city of Doha, with its breathtaking skyscrapers. Last but not least, the direct, relatively short flight from Prague to Doha and the easy visa-free entry into the country for EU citizens is a huge advantage. We hope that we will be able to resume trips to Qatar again from the autumn, but it mainly depends on the development of the current situation," Jan Bezděk concludes. The coming months will show whether the autumn tourist season in Qatar can be saved, but it may take years for the return to pre-pandemic tourism growth. The only consolation in the current frustrating situation for Qatar may be the fact that their competitors in the region aren’t immune to the effects of the pandemic either.


The author is a business and economic diplomat, Embassy of the Czech Republic in Kuwait

reklama

https://www.weedy.cz https://www.weedy.cz https://www.weedy.cz

Mohlo by vás zajímat

Více článků