Rozhovory

Jaroslav Vrba: Nekončíme tím, že zařízení prodáme

Publikováno: 27. 11. 2020
Autor: Karel Černý
Foto: Foto / Photo Afitec, Miriam Andršová
logo Sdílet článek

V souvislosti s koronavirovou pandemií se do popředí zájmu dostaly mimo jiné dezinfekční prostředky všeho druhu. K těm patří také přístroje, které dokážou „vyčistit“ kanceláře, prodejny, nemocnice, ale třeba i vlaky nebo tramvaje. Vyrábí a dodává je i společnost Afitec. A jak prozradil jednatel firmy Jaroslav Vrba, jejich přístroje mají unikátní bonus navíc.

Pokud vím, k dezinfekcím prostor se používá buď ozon, nebo postřik. Vy nabízíte něco jiného?

Naše přístroje používají totéž – tedy dezinfekci ozonem a speciálním roztokem. Ale navíc umí obě metody zkombinovat, což má obrovské výhody.


V dokonalejší dezinfekci?

Nejenom. Výhoda je především časová. Ozon je sám o sobě ve vysoké koncentraci jedovatý plyn, zlikviduje toho opravdu hodně. Když jím vydezinfikujete prostor, musíte ho ale nechat chvíli působit a potom řádně odvětrat kvůli jeho zdravotní škodlivosti. Takový proces trvá i více než 12 hodin a v interiéru nesmíte mít květiny nebo zvířata. A právě v rychlém rozkladu ozonu, a tedy neutralizaci jeho „jedovatosti“, je unikátnost naší technologie. Naše přístroje ovšem dokážou dezinfikovat prostor i s použitím další technologie. Rozprašováním roztoku, který lidem, rostlinám ani zvířatům neuškodí – v podstatě můžete být při jeho aplikaci v místnosti. Naše přístroje roztok ultrazvukovou technologií, která z něj vyvine mikroskopické kapky tvořící jemnou studenou páru, rozprašují do prostoru.


Co je tedy na vaší kombinované technologii unikátní?

Unikátnost spočívá v kombinaci obou metod – tedy aplikací ozonu a rozprašování roztoku. Zařízení nejdřív aplikuje ozon, který spolehlivě zlikviduje viry, bakterie i plísně, a poté rozptýlí roztok. Ten urychlí rozklad ozonu na molekuly kyslíku a dlouhé hodiny čekání zkrátí na zhruba 40 minut. Přístroje celý proces řídí automaticky. Například pro větší kancelář o ploše 50 m2 aplikují přibližně 20 minut ozon a následně prostor během dalších 20 minut „dočistí“ rozptýleným roztokem, který zároveň ozon rozloží. Samozřejmě můžete zvolit i samostatně metodu bez ozonu, tedy pouze rozprašování studené páry z dezinfekčního roztoku.


Takže ideální způsob, když je potřeba „rychloobrátkové“ dezinfekce...

Ano. Například vagony metra, vlaků, tramvají, autobusy, letadla. V takovém případě je pro důkladnou dezinfekci pouze minimální časový prostor. Stejné požadavky máme i od našich zákazníků, kteří potřebují dezinfikovat permanentně používané prostory, například operační sály nebo dohledová centra. Další důvody pro používání naší technologie jsou také ekonomické. Jednoduše řečeno, pro důkladnou dezinfekci nemusíte posílat zaměstnance na noční a víkendové směny. Navíc díky důkladnosti a hloubkovému účinku naší dezinfekční technologie je tato účinnější a není třeba ji aplikovat tak často.


Zvládne vaše zařízení i velké prostory?

Nabízíme dva typy přístrojů ve dvou velikostech, tedy i s různou účinností a pokrytím. Nicméně omezením je výška stropu, protože při aplikaci se jemná mlha rozprašuje vzhůru. Takže když se zeptáte například na letištní halu nebo nástupiště metra − tam je třeba navrhovat individuální řešení. Jako například aplikace roztoku postřikem, případně implementace naší technologie v rámci stávající vzduchotechniky. Pro prostory se světlou výškou do čtyř metrů je možné bez jakéhokoli omezení použít naše standardizované přístroje. Pokud výška stropu vyhovuje, ale jedná se o rozlehlý prostor, je samozřejmě ideální spustit více přístrojů najednou.


Použitý roztok se pak musí nějak utřít?

Vůbec ne. Jak jsem říkal, pro rostliny a živočichy je naprosto neškodný. Rozprašuje se velice jemnou mlhou – a i když jste přímo u zdroje, téměř ji necítíte. Takže roztok lze bez obav použít třeba v restauraci, protože neublíží nádobí ani přístrojům. Pára by ovšem neměla přijít do styku s nezakrytými potravinami. Ne tolik kvůli zdravotním rizikům, ale kvůli obsahu chloridu sodného (i když v naprosto bezpečném ředění), takže spíše nepřidá potravinám na chuti.


Má vaše metoda nějaká omezení?

Napadají mě galerie. Obrazy jsou malovány různými technikami, a tak by mohly být poškozeny. Chlorid sodný působí sám o sobě destruktivně například na staré oleje.


Řekněme, že určitý prostor vyčistíte. Ale vstoupí tam nakažený člověk a můžete začít znovu...

To máte pravdu. Od našich zákazníků jsme dostali k vyřešení stejný úkol. Naše řešení využívá vlastní technologii, která se instaluje ve vstupních prostorách budov v jakémsi „dezinfekčním koridoru“, který u každého procházejícího člověka významně sníží „znečištění“, které by mohl do prostoru vnést. Toto řešení je ideální pro letiště nebo již zmíněné nemocnice a podobné objekty, kam přichází větší množství potenciálně rizikových osob. Vstoupíte do koridoru a při průchodu kolem vás levituje dezinfekční roztok. Zdravotně je to absolutně nezávadné, nedráždí oči či dýchací cesty, neškodí oděvu a splňuje veškeré hygienické normy.


Zmínil jste, že přístroje zlikvidují i plísně. Takže se hodí třeba pro rodinné domy, kterými se prohnala povodeň?

Samozřejmě. Budete mít zatopený sklep nebo obytné prostory. Odčerpáte vodu, ale vlhkost bude dále působit, a plíseň je na světě. Třeba právě tady je ideální použít náš přístroj. Ozon působí hloubkově. Roztok ulpí na stěnách, stropu i podlaze, plíseň bude likvidovat a bránit jejímu růstu. V takto zatížených a postižených prostorách je samozřejmě třeba celou dezinfekční proceduru provádět opakovaně.


Asi je ale zbytečné, aby si tyto pomocníky pořizovali lidé domů. Nehodí se víc třeba obecním úřadům, které je mohou využívat pro různé subjekty ve svém katastru?

Přesně tak. Jsme zaměřeni spíš na větší odběratele a profesionální využití. Obecní, městské či krajské úřady mohou naše přístroje používat například při zmíněných záplavách pro své občany, ale i v domovech seniorů, školách, školkách a podobně. Ideálními odběrateli jsou také hasiči, ať už profesionální, nebo dobrovolní. Provádějí mnoho záchranných a sanačních úkonů, jsou zvyklí na ochranné pomůcky nutné pro práci s ozonem, i na urgentní akce. Nebo nemocnice. Například nemocnice v centru Prahy naší technologií každý týden dezinfikuje čekárny, chodby i ordinace lékařů. Je obecně známo, že prevence je vždy lepší než následné řešení problému. A pomocí těchto přístrojů je možné udržovat všechny prostory v permanentně „čistém“ stavu. Navíc my nekončíme tím, že zařízení prodáme. Kompletně zaškolíme obsluhu, dodáme roztoky, provádíme pravidelnou údržbu přístrojů či případně poskytujeme náhradní přístroje. Mimochodem, námi dodávaný roztok je vhodný i k preventivnímu čištění vody, kde funguje skvěle proti legionelle, která umí být hodně nebezpečná.


Hodně lidí považuje za zdroj spousty bakterií klimatizace. Jaké máte zkušenosti s jejich stavem třeba ve firmách?

Ano. To je často velký problém. Bývají bez pravidelné údržby, zanesené, znečištěné. Vydezinfikujete prostor, a pokud pak aktivujete takto znečištěnou klimatizaci, máte místo znovu okamžitě znečištěné. V rámci našich individuálních řešení navrhujeme vzduchotechnické jednotky, které jsou schopny s využitím dezinfekčního roztoku udržovat klimatizace a vzduchotechniku dlouhodobě bez škodlivin. I v rámci standardního použití naší technologie jsme schopni aplikovat pracovní postup, který riziko znečistěné vzduchotechniky snižuje.


Dezinfekční přístroj firmy Afitec.

BOX

O společnosti

AFITEC s.r.o. je zaměřena na vývoj, výrobu a prodej zařízení určených pro čištění a dezinfekci. Dodává řešení na dezinfekci pitné vody, interiérů, povrchů, dopravních prostředků a technologických celků.

Během koronavirové pandemie její přístroje pomáhají při dezinfekci kritických provozů, jako například dohledových a krizových center hasičských sborů či nemocničních prostor. Jsou vhodné nejen k okamžité dezinfekci, ale také k preventivnímu průběžnému zbavování prostor od bakterií, virů, ale například i plísní.

Přístroje firmy Afitec vyvíjejí studenou páru netoxického biocidního roztoku, která je za pomoci ventilátorů rozptýlena do prostoru, kde dezinfikuje zařízení i osoby. Navíc ale mají unikátní kombinaci ozonové dezinfekce s aplikací roztoku, což kromě vyšší účinnosti zároveň výrazně snižuje časové nároky na vyčištění prostor.


Jaroslav Vrba: Our Service Doesn’t End By Selling The Appliance


The corona virus pandemic has brought us disinfectants of all sorts. These also include appliances that can "clean" offices, shops, hospitals, but also trains or trams. They are manufactured and supplied by Afitec. And as the company's CEO Jaroslav Vrba revealed, their appliances come with an extra unique bonus.


As far as I know, you can use either ozone or spray to disinfect premises. Do you offer anything else?

Our appliances employ these too - disinfection with ozone and a special solution. But in addition, they can combine both methods, which has huge advantages.


Does that mean better disinfection?

Not only. Above all, the advantage is about time. Ozone is a toxic gas in itself, it can be quite harmful. When you disinfect a room with it, you must let it work for a while and then air it properly, as otherwise it is harmful to health. Such a process takes more than 12 hours and you can’t have any indoor plants or pets. And it is the rapid decomposition of ozone, and thus the neutralization of its "toxicity", which makes our technology unique. What is more, our appliances can disinfect spaces also with the use of the second technology. By spraying a solution that does not harm people, plants or animals - you can basically be in the room when it is being applied. Our devices spray the solution into the space with ultrasonic technology, which disperses microscopic droplets forming a fine cold vapour.


So what is unique about your combined technology?

The uniqueness lies in the combination of both methods – i.e. the application of ozone and spraying the solution. The device first applies ozone, which reliably eliminates viruses, bacteria and fungi, and then disperses the solution. This accelerates the decomposition of ozone into oxygen molecules and cuts the long hours of waiting to about 40 minutes. The devices control the whole process automatically. For example, for a larger office with an area of ​​50 m2 they  apply ozone for about 20 minutes and then "clean up" the space over the next 20 minutes with dispersing a solution, which also decomposes the ozone. Of course, you can also opt for the ozone-free method on its own, i.e. only by dispersing the cold vapour from the disinfectant solution.


And that’s perfect when you need a quick disinfecting process...

Yes, exactly. For example in underground cars, trains, trams, buses and planes. In this case, there is only a minimum of time for thorough disinfection. We have the same requirements from our customers who need to disinfect continuously used areas, such as operation theatres or monitoring centres. Other reasons for using our technology are also economical. Simply put, you don't have to send employees to work night and weekend shifts to be able to thoroughly disinfect. In addition, thanks to the thoroughness and profound effect of our disinfection technology, it is more effective and does not need to be applied as often.


Can your equipment handle large spaces?

We offer two types of devices in two sizes, i.e. with different efficiencies and coverage. As fine vapour is sprayed upwards during application, the height of the ceiling may be a limitation. So if we talk, for example, an airport hall or an underground platform – you need to design a custom-made solution - e.g. application of the solution by spraying, or the implementation of our technology within the existing air conditioning. For rooms with a clear height of up to four meters, it is possible to use our standardized devices without any restrictions. If the height of the ceiling is suitable, but it is a large space, it is ideal to run several devices at once.


Does the applied solution have to be subsequently wiped off somehow?

Not at all. As I said, it is completely harmless to plants and animals. It is sprayed in very fine vapour - even when you are right at the source, you can hardly feel it. So the solution can be used without concern, for example in a restaurant, as it won’t harm the dishes or appliances. However, the vapour shouldn’t come into contact with uncovered food. Not so much because of health risks, but because of the sodium chloride content (although in a completely safe dilution), which could alter the taste of food.


Does your method have any limitations?

I think, galleries may be the case. The paintings are painted by various techniques and could suffer some damage. Sodium chloride itself is destructive to old oils, for example.


Let's say you clean a certain area. But then an infected person enters, and you can start all over...

You are right. We were assigned the same task from our customers. Our solution uses its own technology, which is installed in the entrance areas of buildings in a kind of "disinfection corridor", which will significantly reduce the "pollution" that could be brought into the space by every person passing. This solution is ideal for airports or the already mentioned hospitals and similar facilities, where a larger number of potentially 'risky' people come in. You enter the corridor and the disinfectant solution is dispersed as you pass by. It is absolutely harmless to health, does not irritate the eyes or respiratory tract, neither it damages clothing and meets all hygienic standards.


You mentioned that the devices also eliminate mould. Does that mean it is suitable for family houses that have suffered flooding, for example?

Yes, exactly. If you have a flooded cellar or living area, you will drain the water, but the dampness will continue to act, which makes mould appear. This may be where it is ideal to use our device. Ozone is able to get into deeper layers. The solution will stick to the walls, ceiling and floor, the mould will be eliminated, and its growth will be prevented. It goes without saying though, that in such congested and affected areas, the entire disinfection process must be performed repeatedly.


But it probably makes little sense for people to buy these helpers for their homes. I imagine, they are more suitable, for example, for municipal authorities, which can use them for various premises in their area?

Exactly. We focus especially on large customers and professional use. Municipal, city or regional authorities can use our devices, for example, during the mentioned floods for their citizens, but also in nursing homes, schools, kindergartens and the like. The ideal customers are also firefighters, whether professional or voluntary. They perform many rescue and remediation operations, and they are used having to use protective equipment to work with ozone, as well as they are accustomed to having to work quickly. The same goes for hospitals. For example, a hospital in the centre of Prague uses our technology to disinfect waiting rooms, corridors and doctors' surgeries every week. It is well known that prevention is always better than subsequent problem solving. And with the help of these devices, it is possible to keep all rooms in a permanently "clean" state. In addition, our service doesn’t end by selling the appliances. We fully train the staff, supply solutions, perform regular maintenance of the devices or, if necessary, provide replacement devices. By the way, the solution we supply is also suitable for preventative water purification, where it works great against legionella, which can be very dangerous.


Many people consider air conditioning to be the source of a lot of bacteria. What is your experience with their conditions, for example in companies?

I agree, this is often a real issue. They usually lack regular maintenance; they are clogged and dirty. You disinfect the room, but if you then activate such a polluted air conditioner, the place is immediately polluted again. As part of our individual solutions, we design air handling units that are able to maintain air conditioning and air conditioning without long-term pollutants using a disinfectant solution. Even within the standard use of our technology, we are able to apply a work procedure that reduces the risk of contaminated air conditioning.


BOX

About the company

AFITEC s.r.o. specialises in the development, production and sale of equipment intended for cleaning and disinfection. It supplies solutions for the disinfection of drinking water, interiors, surfaces, vehicles and technological units.

During the coronavirus pandemic, its devices help disinfect critical operations, such as fire brigades, crisis centres and hospitals. Their appliances are suitable not only for immediate disinfection, but also for preventative continuous removal of bacteria, viruses, but also, for example, fungi from spaces.

Afitec devices make cold vapour of a non-toxic biocidal solution, which is dispersed with fans into the space where it disinfects equipment and people. In addition, the company has also developed a unique combination of ozone disinfectant with the application of the solution, which, is not only more efficient, but also significantly reduces the time needed to disinfect the premises.

Mohlo by vás zajímat

Více článků