Politika

Jan Skopeček: Česko potřebuje odbočku doprava

Publikováno: 27. 11. 2020
Autor: Šárka Jansová
Foto: Foto archiv / Photo Archive
logo Sdílet článek

Poslanec parlamentu za ODS Jan Skopeček je vzděláním a profesí ekonom, a tak jsme mu položili pár důležitých otázek souvisejících s aktuálním ekonomickým vývojem naší země.

Jste spokojen s výsledkem krajských voleb?

Spokojen jsem s tím, že díky voličům ve Středočeském kraji skončí koalice hnutí ANO, ČSSD a komunistů, která kraj poslední roky nespravovala dobře. Věřím, že nová koalice s účastí ODS bude úspěšnější a kraj posune dopředu. Spokojen jsem i s nárůstem počtu hlasů pro ODS ve Středočeském kraji oproti posledním volbám. Chci za to poděkovat všem voličům. Jsem ale maximalista, takže úplně spokojený budu ve chvíli, kdy budeme první na pásce a podobně dobrý, téměř 20procentní výsledek bude ODS zaznamenávat pravidelně ve většině regionů. Ale jsem i pokorný, za výsledek jsem voličům vděčný, je to pro nás dobrý odrazový můstek do sněmovních voleb. Plánuju v nich kandidovat a poperu se o ještě lepší výsledek. Naše země potřebuje po populisticko-levicové politice odbočku doprava.


Jak hodnotíte návrh státního rozpočtu na následující rok?

Paní ministryně Schillerová představila virtuální návrh rozpočtu, u kterého sama dodala, že v něm není započítána spousta důležitých věcí. Hodnotit tak její „hausnumera“ nemá moc smysl. Ale už v létě jednotlivým ministrům naslibovala nárůsty prostředků pro jejich resorty. To je samozřejmě absurdní vzhledem k historickému propadu ekonomiky, která vygeneruje pro každého, tedy i pro stát, méně peněz než v minulosti. Vláda se ale bude chtít vykoupit za nezvládnutí koronavirové krize. Utratí tak peníze, které nemá, a dál zadluží i děti našich dětí.


Jaký je váš názor na zrušení superhrubé mzdy?

Bojuji za zrušení superhrubé mzdy dlouho. Přiznám se, že jsem s ní nesouhlasil a trpěl, když superhrubá mzda jako koaliční kompromis vznikla ve vládě s účastí ODS. Od začátku jsem pro rovnou 15procentní daň z hrubé mzdy. Nesouhlasím s tím, že chce vláda vedle zrušení superhrubé mzdy zavádět další sazbu pro vysokopříjmové skupiny. Je to nespravedlivé vůči úspěšným a dále to zkomplikuje daňový systém.


Země se dostává do bezprecedentního zadlužení. Vy osobně se v různých rozhovorech vyjadřujete pro snížení daní. Kde konkrétně ale tedy šetřit?

Dluhový problém nemáme kvůli nízkým daním. Kvůli této vládě máme nejvyšší daňové břemeno v historii Česka. My ekonomové pro to máme ukazatel složené daňové kvóty, který měří vybrané daně a odvody vůči HDP. Ten kvůli této vládě šplhá k 37 %, což je opravdu rekordní číslo. Dluhový problém je tu následkem obřích a stále rostoucích vládním výdajům. Vláda moc utrácí, vždyť jen za její funkční období byly přijaty desetitisíce nových státních zaměstnanců. Opravdu desetitisíce, tedy jedno velké okresní město nových státních zaměstnanců. To je přece šílené! Přitom na kvalitě služeb poskytovaných státem se to neprojevuje.


Jak pandemie koronaviru změní z dlouhodobého hlediska českou ekonomiku?

Kdyby měnila jen ekonomiku... Podle mého soudu budou její důsledky větší. Opravdu se například bojím toho, co způsobí zavřené školy z hlediska vzdělání a výchovy generace dnešních školáků. Bojím se připuštění nových technologií a sledování našeho soukromí a mnohého dalšího. Podobné krize a události stát pravidelně využívá k omezení individuální svobody. Z hlediska ekonomiky určitě ke změnám rovněž dojde, například více se bude pracovat z domova a na dálku prostřednictvím počítačů než každý den sedět v kanceláři, nebo kvůli jednáním cestovat po světě.


Evropská unie, respektive Evropská komise, nasadila výrazně zelený kurz a krizi související s covidem-19 chápe jako příležitost restrukturalizovat v jednotlivých členských zemích ekonomiku tak, aby co nejméně zatěžovala životní prostředí. V českých podmínkách jde především o energetiku, průmysl a dopravu. EU přitom vyčlenila značné finanční zdroje na to, aby s tím jednotlivým členským zemím pomohla. Jak by mělo Česko k tomuto plánu přistoupit?

Všichni chceme žít v co nejlepším životním prostředí, abychom byli zdraví. Jako konzervativec chci předat dalším generacím přírodu a krajinu v co možná nejlepším stavu. Dělejme pro to každý maximum. Evropskou politiku ale ovládli radikální zelení, kteří chrlí návrhy s potenciálem zničit průmysl, energetiku, a tedy i prosperitu a pracovní místa. Jsou to zelení radikální ideologové bez schopnosti provádět racionální kroky. Chtějí zavírat uhelné elektrárny, ale jaderné blokují. Já se nechci vracet do jeskyně a svítit loučemi. Tedy chraňme přírodu, ale musí to mít rozumný, smysluplný základ.


Jaký je váš názor na přijetí eura, ke kterému se Česko zavázalo, když do EU vstupovalo? Kdy by bylo optimální k euru přejít?

Česká koruna nám nijak nepřekáží. České exporty dosahují v posledních letech vysokého tempa růstu a stále nových rekordů. Pokud bychom přijali euro a opustili korunu, přišli bychom o vlastní měnovou politiku šitou na míru české ekonomice. Přišli bychom o flexibilní kurz měny jako mechanismus, který vyrovnává vnější nerovnováhu. To jsou obrovská makroekonomická rizika. Vstoupili bychom do eurozóny, ze které se stala dluhová a transferová unie, a museli bychom platit dluhy zadlužených zemí. Eurozóna se od doby našeho vstupu do EU proměnila velmi špatným, rizikovým způsobem. Zavazovali jsme se vstoupit do úplně jiné měnové unie. V tomto smyslu je třeba ten původní závazek chápat. Držme se koruny.


Malému Janovi byly letos v létě dva roky.

CV BOX

Ing. et Ing. Jan Skopeček (narodil se 21. října 1980 v Hořovicích) je poslancem Poslanecké sněmovny PČR za ODS.

Profesí je ekonom, vysokoškolský pedagog a politik.

Vystudoval obor Ekonomika a management na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Následně absolvoval obor Hospodářská politika a správa na Vysoké škole ekonomické v Praze. Na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze přednáší ekonomii veřejného sektoru a studuje v rámci doktorského programu ekonomii.

Z hlediska odborného zájmu se soustředí na dějiny ekonomického myšlení, teorii ekonomické integrace a ekonomii veřejného sektoru.

V letech 2004 až 2020 byl zastupitelem Středočeského kraje. Od roku 2006 pracoval jako poradce v Kanceláři prezidenta republiky Václava Klause. Od roku 2009 je výkonným ředitelem think tanku Centrum pro ekonomiku a politiku. Poslancem je od března 2017.

#Je ženatý a s rodinou žije ve středočeských Hořovicích. V srpnu 2018 se manželům Skopečkovým narodil syn Jan.The ODS MP Jan Skopeček is an economist, so we asked him a few pivotal questions related to the current economic development of our country.


Are you happy with the result of the regional elections?

I am happy that, thanks to voters in the Central Bohemian Region, the coalition of the ANO movement, the CSSD and the Communists, which hadn’t been working well in the region in recent years, will end. I believe that the new coalition with the participation of the ODS will be more successful and the region will move forward. I am also satisfied with the increase in the number of votes for the ODS in the Central Bohemian Region compared to the last elections. I want to thank all the voters for that. But I am a maximalist, so I will be completely satisfied once we are first on the tape and the ODS will be getting as good, i.e. almost 20% success result regularly in most regions. But I am also humble, I am grateful to the voters for the result, it is a good springboard for us in the parliamentary election. I plan to run in it, and I will argue for an even better result. Our country needs a turn to the right after the populist-left politics.


How do you evaluate the draft of the state budget for the following year?

Minister Schiller’s presented a virtual draft of the budget, in which she added that it did not include many important things. I feel, it doesn't make much sense to evaluate her "rough numbers". But already in the summer, she promised individual ministers an increase in funding for their ministries. This is, of course, absurd given the historical downturn in the economy, which will generate less money for everyone, including the state. But the government will want to redeem itself for failing to cope with the coronavirus crisis. They will spend the money we don’t have, and thus indebt the children of our children.


What is your opinion on the abolition of the super-gross wage?

I have been fighting for the abolition of the super-gross wage for a long time. I must say that I did not agree with it and it pained me when the super-gross wage, as a coalition compromise, came to existence in the government with the participation of the ODS. From the beginning, I am in favour of an equal 15 percent gross wage tax. I do not agree with the government wanting to introduce another tax rate for high-income groups in addition to the abolition of the super-gross wage. It is unfair to the successful and it will further complicate the tax system.


The country is getting into an unprecedented debt. You’ve personally spoken in favour of tax cuts in various interviews. But where can we specifically save?

We do not have a debt problem due to low taxes. This government has caused us the highest tax burden in the history of Czechia. We economists have a compound tax quota indicator that measures selected taxes and levies against GDP. And that is climbing up to 37% because of this government, which is really a record number. The debt problem is the result of huge and ever-increasing government spending. The government is spending a lot, as tens of thousands of new civil servants have been hired during its term alone. Imagine, it really has been tens of thousands of new state employees. That is like one large district town. That's crazy! At the same time, this is not showing on the quality of services provided by the state.


How will the coronavirus pandemic change the Czech economy in the long run?

If it were just about the economy that is going to change ... In my opinion, the consequences will be far greater. For example, I am really afraid of what closed schools will cause in terms of the education and upbringing of today's generation of schoolchildren. I am afraid of adopting new technologies and monitoring our privacy and much more. The state regularly uses similar crises and events to restrict individual freedom. From an economic point of view, changes will certainly also take place, for example, there will be more work from home and remotely through computers rather than using the office every day, or traveling the world to negotiate.


The European Union, or to be exact the European Commission, has set a strong green course and sees the covid-19 crisis as an opportunity to restructure the economy in individual member states so that it is as environmentally friendly as possible. In Czech conditions, it is mainly about energy, industry and transport. At the same time, the EU has allocated significant financial resources to help individual member states with this. How should Czechia approach this plan?

We all want to live in the best possible environment so that we are healthy. As a conservative, I want to pass on to future generations nature and the landscape in the best possible condition. Let's do our best for it. But European politics has been dominated by radical greens, who spew proposals with the potential to destroy industry, energy, and thus prosperity and jobs. They are green radical ideologues without the ability to take rational steps. They want to shut down coal-fired power plants, but they are blocking nuclear power plants. I don't want to go back to living in a cave and light with torches. So let's protect nature, but this must be done with a reasonable, meaningful logic.


What is your opinion on the adoption of the euro, to which Czechia committed itself when it joined the EU? When would it be optimal to switch to the euro?

The Czech koruna won’t hinder us in any way. Czech exports have been achieving high growth rates and new records in recent years. If we adopted the euro and left the koruna, we would lose our own monetary policy tailored to the Czech economy. We would lose the flexible exchange rate as a mechanism to redress external imbalances. These are huge macroeconomic risks. We would enter the eurozone, which has become a debt and transfer union, and we would have to pay the debts of indebted countries. The euro area has changed in a very bad, risky way since we joined the EU. We were committed to joining a completely different monetary union. In this sense, we need to revisit the original commitment. Let's stick to the koruna.CV BOX

Ing. et Ing. Jan Skopeček (born on 21st October, 1980 in Hořovice) is a member of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic for the ODS.

The is an Economist, University Teacher and a Politician.

He graduated in Economics and Management from the University of South Bohemia in České Budějovice. Subsequently, he graduated in Economic Policy and Administration from the University of Economics in Prague. He teaches Public Sector Economics at the School of Economics at the University of Economics in Prague and is studying Economics within the Doctoral Programme.

In terms of professional interest, he focuses on the History of Economic Thought, the Theory of Economic Integration and Public Sector Economics.

From 2004 to 2020 he was a Representative of the Central Bohemian Region. From 2006  worked as an Advisor in the Office of the President of the Republic Václav Klaus. Since 2009, he has been the Executive Director of the Think Tank Centre for Economics and Politics. He has been a Member of Parliament since March 2017.

He is married and lives with his family in Hořovice, Central Bohemia. In August 2018, the Skopečeks had a son, Jan.

Mohlo by vás zajímat

Více článků