Rozhovory

Jan Horník: V tomto státě rozhodují politici jen „na oko“

Publikováno: 10. 2. 2021
Autor: Šárka Jansová
Foto: archiv Jana Horníka
logo Sdílet článek

Místopředseda Senátu Jan Horník je nepřetržitě třicet let starostou Božího Daru. Za tu dobu město obrovsky rozkvetlo a starosta tento „svůj úspěch“ přičítá tomu, že má štěstí na skvělé spolupracovníky na radnici.

Původně jste se chtěl stát stavbyvedoucím jako váš otec, pracoval jste u vodohospodářských staveb a v zemědělském pozemním stavitelství. Takže skoro splněný sen. Jak jste se tedy dostal k politice?

Přišlo to samovolně. Boží Dar byl pouhou osadou města Jáchymov a my se od roku 1987 snažili získat nazpátek svou samostatnost. Jenže trend v té době byl přesně obrácený. Pak přišel 17. listopad 1989 a už v prosinci mi volal soudruh Kolka, se kterým jsme kdysi neúspěšně jednali, zdali se pořád chceme osamostatnit. A já se divil, že to přece nejde. „Pane Horníku, teď už půjde všechno samo,“ vyrazil mi dech. A opravdu! 6. března 1990 Rada ONV Karlovy Vary rozhodla o osamostatnění obce Boží Dar. Doporučili nám, že si do vedení obce máme kooptovat podle potřeby naše spoluobčany. To jsme zamítli a vytvořili si vlastní svobodný volební systém. Z tehdejších 93 občanů jich kandidovalo 36. Já dostal největší počet hlasů a stal jsem se starostou. A najednou ze mne byl politik.


Co všechno se vám za těch třicet let na Božím Daru podařilo? Z čeho mají občané radost?

Začínali jsme úplně od nuly. Neměli jsme základní infrastrukturu, jako jsou splašková kanalizace, čistírna odpadních vod, plyn, dostatečné telefonní spojení nebo zpevněné místní komunikace. Dnes vše máme, včetně televizních kabelových rozvodů, desítek kilometrů turistických stezek, dvou obchvatů města, 550 ha lesa, vlastní honitbu, čerpací stanici pohonných hmot, kostel, kapli usmíření sv. Jana Nepomuckého, stovky hektarů pozemků. Máme ochranářsky ceněné lokality, které jsou součástí NATURA 2000 a jsou na Seznamu světového dědictví UNESCO. A i přes tyto relativní úspěchy mně osobně připadá, že jsme v naší obci pořád na jakémsi začátku nastoupené cesty.


To jsou skvělé úspěchy. Na co jste vy osobně nejvíc pyšný?

Asi na to, že naše obec byla jedním z prvních průkopníků využití alternativních zdrojů energie v ČR, kdy tyto systémy fungují dodnes. A asi bych měl být i pyšný na hledání a prosazování symbiózy života a potřeb obce s okolní přírodou.


Zažil jste i ono příslovečné „házení klacků pod nohy“?

Samozřejmě, když chcete něco dokázat a proměnit vize ve skutečnost, tak to nikdy nejde samo od sebe. I když, v 90. letech bylo všechno o hodně jednodušší. Dnes je ke všemu zapotřebí neskutečná halda papírů, razítek a dobrozdání, až se z toho samosprávy doslova rdousí. Mnohdy o odborných věcech rozhodují úředníci od stolu bez dostatečné praxe. Čím mají k dispozici víc vymožeností moderního digitálního světa, tím víc plodí nesmyslných a zbytečných papírů. Občané netuší, že v tomto státě rozhodují politici jen „na oko“ a že nás ve skutečnosti ovládá armáda neodvolatelných a nepotřebných úředníků.


Které vize se vám ještě nepodařilo uskutečnit?

Mezi konkrétní větší záměry patří zřízení „Krušnohorského muzea Miriquidi“, výstavba podzemních garáží s 220 parkovacími místy a nad nimi bytové domy pro občany obce. V rámci brownfieldu obec čeká vyřešení ekologické zátěže bývalých garáží uranových dolů formou jejich přeměny na technické zázemí obce, dále rekonstrukce hotelového komplexu na Klínovci, výstavba nových a rekonstrukce starších lesních cest, pokračování výstavby Cínové stezky z Božího Daru do Horní Blatné, výstavba rozhledny „Rusalka“, výstavba třetího obchvatu obce včetně kruhové křižovatky, revitalizace minimálně čtyř vodních nádrží, pokračování v biodiverzitě obecního lesa. Je toho víc.

Jan Horník a vedoucí Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR Liang-Ruey Ke.

Od roku 2004 jste také senátorem za Karlovy Vary a jste i zastupitelem Karlovarského kraje. Jak „bojujete“ za tento kraj?

V Senátu jde spíš o prosazování zájmů Karlovarska a samospráv zejména v oblasti schvalování zákonů. Dlouhodobě se angažuji v problematice „voda, sucho“, regionálního rozvoje, smysluplné ochrany ŽP, krajiny a památek. V Karlovarském kraji jsem vlastně 20 let v opozici, a proto mám nejraději dělnou práci v terénu v oblasti budování značení turistických stezek nebo problematiku spojenou s kulturním dědictvím zapsaném v UNESCO. Prioritně se též snažím v rámci kraje zabránit některým nesmyslům, nepravostem a nebojím se říct až prasárnám, od korupčního jednání až po neodborné nebo úmyslné poškozování kraje.


Pojďme z Karlovarského kraje rovnou do Prahy, kde sídlí Senát ČR, v němž jste dva roky místopředsedou za hnutí STAN. Co na poli Senátu můžete dokázat?

Své léty nabyté zkušenosti mohu využít v legislativním procesu při tvorbě zákonů. Pro mě osobně je nejdůležitější být neustále ve střehu, aby nebyla porušována základní ústavní práva a aby všeobecně nedocházelo k omezování našich svobod nabytých po roce 1989. Jenom letos vláda porušila v několika případech Ústavu, a to byl okamžik, kdy bylo zapotřebí se proti tomu postavit a konání vlády v těchto nepravostech zastavit, což se i podařilo. Nejmarkantnější byl tlak na vládu, kdy protiústavně zakázala občanům opustit naši republiku anebo neumožnila konání zasedání obecních a krajských samospráv.


Život není jen složitá politika, ale i rodina. Vy jste podruhé ženatý, z prvního svazku máte dceru Michaelu a se současnou manželkou vychováváte syny Daniela a Sebastiana. Jak zvládáte „doživotní“ funkci otce tří dětí?

Popravdě mi toho času na rodinu moc nezbývá. Dvě nejstarší děti už jsou naštěstí „ve světě“ a dokážou se postarat samy o sebe. Nejmladší syn studuje na gymnáziu a hned po této povinnosti ho zajímá snad jediná věc na světě, a tou je fotbal, v čemž se ho snažím podporovat.


Jaké vlastnosti musí mít žena politika?

Neskutečnou trpělivost, pochopení a hlavně velkorysost, protože pokud by tyto vlastnosti neměla, tak by snad vedle svého muže nemohla ani na chvilku vydržet.


CV BOX

Jan Horník (narodil se 19. března 1954 v Mariánských Lázních) je místopředsedou Senátu PČR za STAN a starosta Božího Daru.

V roce 1980 dokončil studium Vysoké školy zemědělské v Praze, obor meliorace, se zaměřením na odvodnění a závlahy, zemědělské stavby a tvorbu a ochranu životního prostředí. Pak pracoval jako projektant v Agroprojektu, později vedl pobočku JZD Chýně.

Ze zdravotních důvodů se přestěhoval do hor, na Boží Dar, kde pracoval v několika dělnických profesích, poté jako vedoucí lyžařského areálu a správy majetku u TJ Jáchymov.

V roce 1990 byl zvolen starostou Božího Daru a v této funkci je dodnes. O deset let později se stal zastupitelem Karlovarského kraje a v roce 2004 senátorem za obvod Karlovy Vary.

Po vzniku hnutí STAN s ním spolupracoval jako registrovaný příznivec, pak se stal jeho členem a na tři roky i místopředsedou. Místopředsedou Senátu je od roku 2018.

Je podruhé ženatý. Z prvního manželství má dospělou dceru Michaelu. S manželkou Martinou vychovává dva syny, Daniela (1991) a Sebastiana (2003).

Mezi jeho zájmy patří příroda a sport (zejména lyžování). Je spoluzakladatelem skateboardové asociace v tehdejší ČSSR.


Jan Horník: Czech Politicians Make Decisions ‘Just for Show’


Senate Vice President Jan Horník has been the mayor of Boží Dar for thirty years. The city has enormously flourished during this time, and the mayor attributes this "success" to being lucky and having great co-workers at the town hall.


Originally you wanted to become a construction manager like your father, you’ve worked in water management constructions and in agricultural building construction. Your dream almost came true. How did you get into politics?

It happened spontaneously. Boží Dar was just a settlement of the town of Jáchymov and since 1987 we had been trying to regain our independence. But the trend at the time was exactly the opposite. Then came 17th November 1989, and in December Comrade Kolka called me, with whom I’d negotiated before with no luck, asking if we still wanted to become independent. And I wondered how it could be possible. "Mr. Horník, everything will is possible now," I gasped. Oh, really?! On 6th March 1990, the Karlovy Vary ONV Council decided to make the town of Boží Dar independent. They recommended that we co-opt our fellow citizens into the leadership of the municipality as we needed. We refused this and set up our own free electoral system. Out the 93 citizens at the time, 36 were running. I received the largest number of votes and became Mayor. And suddenly I was a politician.


What have you accomplished in Boží Dar in these those thirty years? What are the citizens happy about?

We started from scratch. We did not have basic infrastructure, such as sewage system, water treatment plant, gas grid, sufficient telephone network or paved local roads. Today we have everything, including cable TV distribution, tens of kilometres of hiking trails, two bypasses of the town, 550 ha of forests, our own hunting land, a petrol station, a church, the Chapel of Reconciliation of St. Jan Nepomucký, and hundreds of hectares of land. We have conservation-valued sites that are part of NATURA 2000 and are on the UNESCO World Heritage List. And despite this relative success, it feels to me like the town is just starting the journey.


These are great achievements. What are you personally most proud of?

Probably of having been pioneers of alternative energy sources in the Czech Republic, and these systems are still operational today. And I should probably be proud of finding and promoting a symbiosis of life and the needs of the town with the surrounding nature.


Have you experienced the proverbial "throwing a monkey wrench into the works"?

Of course, when you want to prove something and turn a vision into reality, it hardly ever just smoothly happens. Although, everything was much easier back in the 90's. Today, everything requires an incredible pile of papers, stamps and goodwill, until the local government literally suffers. Professional matters are often decided by officials without sufficient experience. The more conveniences of the modern digital world are at their disposal, the more they produce fruitless and useless papers. Citizens have no idea that Czech politicians make decisions only ‘for show’ and that we are in fact controlled by an army of irrevocable and unnecessary officials.


Are there visions you have not realised yet?

There are, specific larger plans, including the establishment of the "Ore Mountains Museum Miriquidi", the construction of underground garages with 220 parking spaces and above them apartment buildings for the citizens of the town. Within the brownfield, the municipality awaits the solution of the ecological burden of the former garages of uranium mines in the form of their transformation into the utility area of the town; reconstruction of the hotel complex at Klínovec, construction of new and reconstruction of older forest roads, continuation of the Tin trail from Boží Dar to Horní Blatná; construction of the third bypass of the town, including a roundabout, revitalization of at least four water reservoirs, continuation of the biodiversity of the municipal forest. I could go on.


Since 2004, you have also been a senator for Karlovy Vary and you are also a Representative of the Karlovy Vary region. How do you "fight" for this region?

In the Senate, it is more about promoting the interests of Karlovy Vary and local governments, especially in the area of ​​passing bills. I have long been involved in the issues of "water, drought", regional development, meaningful protection of the environment, landscape and monuments. In the Karlovy Vary region, I have actually been in opposition for 20 years, which is why I prefer to work in the field, setting up hiking trail signs or issues related to UNESCO cultural heritage. As a matter of priority, I also try to prevent some nonsense, iniquities within the region, and I'm not afraid to call out dirty tricks, from corrupt practices to unprofessional or intentional damage to the region.


Let's go straight from the Karlovy Vary region to Prague, where the Senate of the Czech Republic is located, where you have been the Vice President of the STAN movement for two years. What can you achieve in the Senate?

I can use my years of experience in the legislative process to make new bills. For me personally, the most important thing is to be constantly vigilant so that fundamental constitutional rights are not violated and so that our freedoms acquired after 1989 is not restricted in general, and to stop the government from acting in these iniquities, which I have succeeded in doing. The most striking was the pressure on the government, when it unconstitutionally banned citizens to leave our country and did not allow meetings of municipal and regional governments.


Life is not just about complicated politics, but also about family. You are married for the second time; you have a daughter Michaela from the first marriage, and you are raising sons Daniel and Sebastian with your current wife. How do you manage the "lifelong" function of a father of three?

In fact, I don't have much time left for my family. Fortunately, the two older children are already "out of the house" and can take care of themselves. The youngest son is studying at the grammar school and his only other interest in the world is football, in which I try to support him.


What qualities must a politician’s wife have?

Incredible patience, understanding and, most importantly tolerance, because if she doesn’t have these qualities, then she may not last much by her husband’s side.


CV BOX

Jan Horník (born on 19th March 1954 in Mariánské Lázně) is the Vice-Chairman of the Senate of the Parliament of the Czech Republic for STAN and the Mayor of Boží Dar.

In 1980, he completed his studies at the University of Agriculture in Prague, majoring in Land Reclamation, specialising in drainage and irrigation, agricultural buildings and the establishment policies, and protection of the environment. Then he worked as a Project Architect at Agroprojekt, later he managed the branch of JZD Chýně.

For health reasons, he moved to the mountains, to Boží Dar, where he worked in several manual occupations, later on as the Head of the Ski Area and Property Management at TJ Jáchymov.

He was elected Mayor of Boží Dar in 1990 and is still in this position. Ten years later, he became a Representative of the Karlovy Vary region and in 2004 a Senator for the Karlovy Vary district.

After the establishment of the STAN movement, he worked with them as a registered supporter, later on he became its member and Vice-Chairman for three years. He has been the Vice-President of the Senate since 2018.

He is married for the second time. From his first marriage, he has an adult daughter, Michaela. He and his wife Martina are raising two sons, Daniel (1991) and Sebastian (2003).


reklama

https://www.olifka.cz https://www.olifka.cz https://www.olifka.cz

Mohlo by vás zajímat

Více článků