Technologie

Internet věcí a trávník na střechách

Publikováno: 30. 11. 2020
Autor: Ondřej Luštinec
Foto: Foto / Photo Kateřina Šantorová
logo Sdílet článek

Jak se změní klima, když rozpálené střechy pokryje trávník? Výsledky z liberecké zoo mohou pomoci nejen centrům měst. Změnu klimatu mapuje Zoo Liberec s pomocí senzorů a takzvaného internetu věcí (IoT) od Vodafonu. Nenáročná čidla dokážou bez servisu a na jednu baterii posílat důležitá data až deset let.

Liberecká zoologická zahrada stále vylepšuje své pavilony i celý areál, a tak střechy pavilonů začala pokrývat trávníky. Jak moc taková změna ovlivní prostředí pro zvířata a návštěvníky i okolní přírodu, mapuje zoo pomocí tzv. internetu věcí (IoT) ve spolupráci se společností Vodafone.

Senzory pro měření teploty a vlhkosti sledují automaticky rozdíly v mikroklimatu nad různými povrchy. Výslednou analýzu plánuje zahrada využít nejen pro zefektivnění provozu, ale i pro vzdělávací účely. Chce také motivovat a inspirovat další lidi i firmy k budování podobných zelených ploch na obytných a průmyslových budovách.


Signál i pod vodou

Data sbírají senzory a meteostanice, které využívají výhod speciální úzkopásmové sítě internetu věcí (NB-IoT) Vodafonu. Jde například o to, že senzor vydrží na jednu baterii fungovat bez dalšího servisu až deset let, protože přenos dat probíhá úspornou formou. Signál NB-IoT sítě také dokáže proniknout i do míst, kde klasické mobilní sítě nefungují – pod vodu, pod zem nebo například do hlubokého sklepa. A pokrývá nejen celé Česko.

„Tyto speciální senzory v rámci partnerské spolupráce připravil úspěšný liberecký start-up Hardwario, který se specializuje na vývoj a výrobu IoT zařízení s velmi nízkou spotřebou a který se společností Vodafone spolupracuje na mnoha projektech v Česku i zahraničí,“ říká Pavlína Zemanová, specialistka na oblast internetu věcí ve Vodafonu.

Data, která tímto způsobem zoo získává, jsou automaticky přenášena do systému Markomat, vyvinutého společností Absolook. V něm jsou vyhodnocována a pomocí převodu do různých typů grafů prezentována ve snadno pochopitelných souvislostech.

„Chceme na modelovém příkladu ve veřejném areálu zoologické zahrady vyzkoušet automatické získávání informací a podrobně analyzovat rozdíly v mikroklimatu nad různými typy povrchů. Projekt má podle nás velký potenciál. Jeho výsledky mohou motivovat majitele milionů střech k zavedení změn, které pomohou jim i jejich okolí nejen v našich městech, ale díky mezinárodnímu přesahu aktivit liberecké zoo i v zahraničí. Mým plánem je také hned v druhém kroku dostat čidla na další vybrané městské objekty v Liberci,“ říká David Nejedlo, ředitel Zoo Liberec.


Zpříjemnění života ve městech

Rozpálená centra měst by se tak mohla stát mnohem příjemnějším prostředím pro obyvatele i návštěvníky. „Pokud se potvrdí, že celý mikrosystém v zoo zaznamenal vypovídající změny k lepšímu, chceme společně se zástupci zahrady představit projekt pracovní skupině města Liberec, která se věnuje adaptačním opatřením souvisejícím se změnou klimatu,“ vysvětluje Pavlína Zemanová a dodává: „Tato pracovní skupina nyní řeší pořízení teplotní mapy města. Právě rozšíření projektu ze zoo do dalších částí města by mohlo pomoci teplotní mapu vytvořit a bude určitě inspirací i pro další města.“


BOX

Co je IoT

Internet věcí (IoT) je technologie propojující stroje, přístroje, senzory nebo objekty a právě díky tomu se jednotlivá zařízení stávají inteligentními. To znamená, že komunikují s okolím a umožňují vzdálené ovládání, kontrolu nebo sledování.


Internet of Things and Grass Roofs


How will the climate change when hot roofs are covered with grass? The Liberec Zoo is using Vodafone sensors and the so-called Internet of Things (IoT) to monitor the climate change. The results will help not only in city centres. These simple sensors can send important data for up to ten years without having to be serviced and running on one battery.


The Liberec Zoo is constantly improving the entire complex, including covering the roofs of the pavilions with grass. How much such a change will affect the environment for animals, visitors, and the surrounding nature is being mapped by the Liberec Zoo using the “Internet of Things” (IoT) in cooperation with Vodafone.

Temperature and humidity sensors in the zoo automatically monitor the variations in the microclimate. The zoo plans to use the resulting analysis not only to streamline operations but also for educational purposes. It also wants to motivate and inspire people and companies to build similar green spaces.


Reception even underwater

The data is collected by sensors and weather stations that take advantage of Vodafone's special Narrowband Internet of Things (NB-IoT) network. For example, the sensor lasts up to ten years on one battery without having to be serviced, as the data transfer is so economical. The signal of the NB-IoT network can also penetrate into places where regular mobile networks do not work, such as underwater, underground or even in deep cellars covering not just the whole of Czechia, but abroad as well.

"These special sensors were prepared in partnership by the successful Liberec start-up Hardwario, which specializes in the development and production of IoT devices with very low power consumption, cooperating with Vodafone on many projects in Czechia and abroad," says Pavlína Zemanová, a specialist for the Internet of Things at Vodafone. The data that the zoo obtains this way is automatically transferred to the Markomat system, developed by Absolook. It evaluates the data through conversion into various types of graphs in easily understandable contexts.

"We want to test the automatic acquisition of information on a model example in the public area of the zoo and analyse in detail the differences in the microclimate over different types of surfaces. In our opinion, the project has great potential. Its results can motivate the owners of millions of roofs to introduce changes that will help them and their surroundings not only in our cities, thanks to the international reach of the activities of the Liberec Zoo. My plan in the second phase is also to get sensors for other selected city buildings in Liberec,” says David Nejedlo, Director of the Liberec Zoo.


Making life in cities more enjoyable

Hot city centres could thus become a much more pleasant environment for residents and visitors. "If it is confirmed that the entire microsystem in the zoo has undergone significant changes for the better; we want to present the project together with the garden representatives to the working group of the city of Liberec, which deals with adaptation measures related to climate change. This working group is now preparing the acquisition of the city temperature map. Expanding the zoo project to other parts of the city can help create the temperature map and will certainly be an inspiration for other cities as well," Pavlína Zemanová explains.


BOX

What is IoT

The Internet of Things (IoT) is a technology that connects machines, devices, sensors or objects, making individual devices smart. This means that they communicate with the environment and allow remote control and monitoring.

Mohlo by vás zajímat

Více článků