Rozhovory

Dita Charanzová: Mluvme víc o pozitivech EU

Publikováno: 25. 6. 2020
Autor: Lubor Winter
Foto: archiv Dity Charanzové
logo Sdílet článek

Poslankyně a místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová pracuje v Bruselu už mnoho let, během nichž se zařadila mezi nejvýraznější tváře evropské politiky. Požádali jsme ji, aby pro náš časopis okomentovala některá aktuální témata spojená s EU.

Jaký je vás názor na novou Evropskou komisi v čele s Ursulou von der Leyen? Jak hodnotíte její programové priority?

Současná situace původními plány Evropské komise hodně zamíchala. Ursula von der Leyen ještě na podzim loňského roku přišla s velmi ambiciózním plánem, jak učinit z Evropy uhlíkově neutrální kontinent. Jsou to určitě ušlechtilé cíle, jen je potřeba hledět i na to, abychom na oltář nedali celou evropskou ekonomiku a aby třeba naše uhelné regiony měly na tuto transformaci zajištěné dostatečné finanční podmínky. Dnes je ale jasné, že nám pandemie koronaviru nastaví priority jinak, po jejím skončení se budeme muset soustředit na obnovu EU. Doufám, že v tomto ohledu bude Komise velmi aktivní a najde cesty, jak ozdravný proces nastartovat co nejrychleji a nejefektivněji.

Co si myslíte o odchodu Velké Británie z EU? Jaká bude Evropa bez Británie a jaká bude Británie bez Evropy?

Brexitu mi je osobně velmi líto, nemělo k němu dojít. Nezbývá mi ale než respektovat názor britských občanů, ti rozhodli. EU bude Británie chybět a platí to i naopak. Komplikují se tím vztahy byznysové i politické. Společným cílem by měla být dohoda, která vyřeší ty nejpalčivější otázky, jako je zachování obchodní spolupráce bez zbytečných překážek, jako je úzká spolupráce v oblasti bezpečnosti a jako je situace našich občanů žijících dlouhodobě na ostrovech. Speciální kapitolou je pro mne program Erasmus, který by měl zůstat zachován nejen pro stávající studenty na britských školách, ale i pro ty nové, kteří se do něj budou chtít přihlásit v budoucnu.

Co znamená brexit konkrétně pro Česko?

Ne málo. Británie je pro nás tradiční obchodní partner, jeden z nejvýznamnějších z hlediska odbytu. Obchod s Velkou Británií je druhou nejefektivnější relací českého zahraničního obchodu. Pro české firmy je přímo i nepřímo – ve formě subdodávek přímému prodejci – klíčové, aby byla obchodní spolupráce co nejužší. Bez cel i netarifních překážek, jako jsou třeba rozdílné standardy výrobků. Chybět nám budou Britové i v evropských institucích, často sdíleli velmi podobné názory a postoje jako my. U nás bychom řekli, že používali stejný selský rozum. Byli našimi tradičními spojenci. Židle po nich zůstane z tohoto pohledu prázdná.

Do konce roku by měla být dojednaná obchodní dohoda mezi EU a Británií. Jak postupují jednání? Stihne se to – i s ohledem na konoravirovou pandemii? V čem budeme muset ustoupit my, tedy EU, a v čem Britové?

Odpověď na tuto otázku by byla věštěním z křišťálové koule. Termíny byly šibeniční i bez koronavirové pandemie. Jednání ale v nějakém virtuálním režimu probíhají i nadále. Výsledek může záviset i na Velké Británii, zda za dané situace požádá o posunutí termínů. Z procedurálního hlediska je to možné, záleží na vůli britských politiků.

Jste členkou delegací Evropského parlamentu, které mají za cíl rozvíjet vztahy EU s USA, zeměmi Latinské Ameriky a zeměmi MERCOSUR. Kam se tyto vztahy podařilo posunout? Co je v tomto ohledu pro EU prioritou?

Největšího posunu za mého působení v těchto delegacích se podařilo dosáhnout v obchodní spolupráci se zeměmi MERCOSUR. Tam jsme se po více než dvaceti letech jednání dostali k dohodě, která je oboustranně velmi výhodná a věřím, že z ní budou těžit i české firmy. Co se týká vztahů Unie s USA, tam se snažíme zmírnit napětí v obchodních vztazích, které začalo s příchodem prezidenta Donalda Trumpa, nyní pracujeme na zlepšování podmínek pro vyjednání obchodní dohody. Další celní válka by nikomu nepomohla.

Jak by podle vašeho názoru mělo pokračovat rozšiřování EU? A mělo by vůbec pokračovat?

Měli bychom být otevřeni dalšímu rozšiřování, ale velmi uváženě a promyšleně, nikoli prvoplánově. Tedy jen s těmi, kdo jsou na to připraveni a plní podmínky členství. V tomto směru tedy zcela podporuji úsilí zemí západního Balkánu a jsem ráda, že jsme konečně jako EU otevřeli přístupové dohody s Albánií a Severní Makedonií.

Již delší dobu se hovoří o snaze Francie a Německa vytvořit společnou evropskou armádu. Je to podle vás reálné? A co si o takové snaze myslíte?

Tohle je otázka, která se pravidelně otevírá v evropských kruzích už několik desetiletí. Zda je to reálné, ukáže čas. V tuto chvíli bych považovala za mnohem přínosnější, abychom se společně koncentrovali na nákupy techniky nebo třeba společný výcvik. Od roku 2017 na to existuje společný evropský program a jedná se také o možnosti posílit mezivládní spolupráci v rámci příštího rozpočtu EU. Jednoduše vše koordinovat tak, aby pravá ruka věděla, co dělá levá, abychom postupovali systematicky jako členové jednoho celku, tedy EU. Zároveň pro mne ale klíčová zůstává spolupráce v rámci NATO, kde zůstane členem i Británie.

V kampani během posledních voleb do Evropského parlamentu jste častokrát opakovala, že je třeba EU reformovat. Jak konkrétně?

O nutnosti reformovat EU snad už nikdo dnes nepochybuje. Já nejsem výjimkou. Je třeba si otevřeně přiznat, že jsme v některých směrech nechali zajít administrativu a ideologii příliš daleko a málo naslouchali lidem. Mělo by to být přesně naopak. Brexit je pro všechny trochu tím správným procitnutím... Musíme říct, kde je třeba operovat z Bruselu a kde si naopak členské země pomohou lépe samotné. Ukázat na pravomoci, které bychom měli vrátit členským zemím – to je základním pilířem principu subsidiarity, jenž stojí v každé základní smlouvě EU. Těžit primárně z toho, že nám bude dobře fungovat jednotný trh. Dnešní řešení pandemie nás bude také nutit zamyslet se do hloubky nad fungováním všech našich institucí. 

Řada „obyčejných“ českých občanů vidí EU a to, co se děje v Bruselu, jako cosi vzdáleného, co nemohou ovlivnit. Jak to změnit?

To je velmi těžká otázka. Vnímám to přesně tak, jak popisujete. A velmi mne to mrzí. U nás je tento pocit mnohem intenzivnější než ve většině jiných států EU, patříme k největším euroskeptikům. Aby se situace změnila, potřebujeme součinnost politiků, kteří mají tendenci svalovat veškeré neúspěchy na Brusel, a médií. U nich je někdy patrná snaha šokovat zavádějícími titulky o restrikcích na úkor toho, co se v EU třeba opravdu povedlo. Nejde o to, aby lidé u nás propadli nějakému naivnímu eurooptimismu, ale abychom také více brali na vědomí pozitiva EU. Jeden příklad za všechny – díky strukturálním fondům z EU Česko zbohatlo a naše HDP se od roku 2004 navýšilo o 37 %. O tom média bohužel tolik nemluví...

Evropský server Politico.eu vás zařadil mezi 20 nejvlivnějších žen evropské politiky. Jaký je to pocit?

Co na to mám říct? Je to skvělý pocit. Letos to bylo potřetí a neomrzel se. Je to jakési vysvědčení, které říká, že ty věci, tedy svoji agendu a každodenní práci, nedělám úplně špatně. A za to jsem pochopitelně moc ráda. Těší mne to.

 

Dita Charanzová je diplomatka, manažerka, konzultantka a bývalá vysoká státní úřednice věnující se otázkám Evropské unie. Od července 2014 je poslankyní Evropského parlamentu (nestraník za ANO), od července 2019 pak jeho místopředsedkyní.

Narodila se 30. dubna 1975 v Praze. Vystudovala VŠE v Praze a později absolvovala i diplomatickou akademii v Madridu.

Osm let působila v diplomatických službách, z toho čtyři roky na Stálém zastoupení Česka při EU.

#V Evropském parlamentu se věnuje hlavně třem oblastem: ochraně spotřebitele, digitální ekonomice a mezinárodnímu obchodu.

Je místopředsedkyní Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) a náhradníkem ve Výboru pro mezinárodní obchod (INTA). Vedle výborů je členkou čtyř parlamentních delegací: Delegace v Parlamentním shromáždění EU – Latinská Amerika (EUROLAT), Delegace pro vztahy s MERCOSURem, Delegace pro vztahy se skupinou afrických, karibských a tichomořských států (CARIFORUM) a Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU–Arménie, EU–Ázerbájdžán a EU–Gruzie.

#Žije v Praze. Se svým partnerem Tomášem Bočkem má dcery Sophii a Miu. Hovoří anglicky, francouzsky, rusky a španělsky.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Dita Charanzová: Let’s Tak More About the Positive Aspects of the EU

 

Dita Charanz MEP and Vice-President of the European Parliament has been working in Brussels for many years, during which she became one of the most distinctive faces of European politics. We asked her to comment on some of the current EU-related topics for our magazine.

 

What do you think of the new European Commission headed by Ursula von der Leyen? How do you view her programme priorities?

The current situation has shaken up the original plans of the European Commission. Last autumn, Ursula von der Leyen came up with a very ambitious plan to make Europe a carbon-neutral continent. These are certainly noble goals, but we also need to look at not putting the entire European economy on the altar, so that our coal regions have sufficient financial set up for such a transformation. Today, however, it is clear that the coronavirus pandemic will set our priorities differently, after which we will have to focus on EU recovery. I hope that the Commission will be very active in this regard and will find ways to start the recovery process as quickly and effectively as possible.

 

What do you think about the UK's departure from the EU? What will be Europe like without Britain and what will Britain be like without Europe?

I am personally very sorry for Brexit, it should not have happened. But I have no choice but to respect the opinion of British citizens, and they have decided for. The EU will miss Britain and vice versa. This also complicates business and political relations. The common goal should be an agreement that solves the most pressing issues, such as maintaining trade cooperation without unnecessary barriers, such as close security cooperation and the situation of our citizens living on the islands for a long time. A special chapter for me is the Erasmus programme, which should be retained not only for existing students at British schools, but also for new ones who want to apply for it in the future.

 

What does Brexit mean for Czechia in particular?

It is far from negligible - Britain is a traditional trading partner for us, one of the most important in terms of sales. Trade with Britain is the second most effective relation of Czech foreign trade. EU-Britain trade cooperation needs to be as narrow as possible. This is crucial for Czech companies, both directly and indirectly - in the form of subcontracting to direct sellers. We also need no customs and tariff barriers such as different product standards. We will also miss the British in the European institutions, often sharing very similar opinions and attitudes as we do. We would say that they used the same common sense. They were our traditional allies. From this point of view, the chair will remain empty.

 

By the end of the year, a trade agreement between the EU and Britain should be negotiated. How are the negotiations coming along? Will they make the deadline - even in the context of the coronavirus pandemic? What will we have to give in to, the EU, and in what British?

The answer to this question would be divination from a crystal ball. The deadlines were tight even without a coronavirus pandemic. Negotiations, however, are continuing in some virtual mode. The outcome may also depend on the UK whether to request a postponement of the deadlines in the given situation. From a procedural point of view, it is up to the will of British politicians.

 

 
You are a member of the European Parliament's delegations to develop EU relations with the US, Latin America and MERCOSUR. Has there been any progress in these relations? What is a priority for the EU in this respect?

The greatest shift in my work in these delegations has been achieved in trade cooperation with MERCOSUR countries. After more than twenty years of negotiations, we have reached an agreement that is mutually beneficial, and I believe that Czech companies will also benefit from it. As far as the Union's relations with the US are concerned, we are trying to alleviate the tensions in trade relations that began with the arrival of President Donald Trump. We are now working to improve the conditions for negotiating a trade agreement. Another customs war would not help anyone.

 

How do you think EU expansion should continue? And should it continue at all?

We should be open to further expansion, but very deliberately and thoughtfully, not just for the sake of it. That is, only with those who are ready for it and meet the conditions of membership. I therefore fully support the efforts of the Western Balkan countries in this regard, and I am glad that, as the EU, we have finally opened accession agreements with Albania and Northern Macedonia.

 

There has been talk of the efforts of France and Germany to create a common European army for a long time. Do you think this is realistic? And what do you think of such an effort?

This is a question that has been regularly opened up in European circles for decades. Time will tell if it’s realistic. At the moment I would consider it much more beneficial to concentrate on buying technology or joint training together. Since 2017, a common European programme has been in place, which it is also an opportunity to strengthen intergovernmental cooperation within the next EU budget. Simply coordinate everything so that the right hand knows what the left is doing so that we act systematically as members of one whole, the EU. At the same time, cooperation within NATO, where Britain will remain a member, remains crucial.

 

In the campaign during the last European elections, you repeatedly said that the EU needs to be reformed. How specifically?

Perhaps nobody doubts the need to reform the EU today. I'm no exception. It must be openly admitted that in some respects we let the administration and ideology go too far and listen little to people. It should be exactly the opposite. Brexit is a bit of a wake up call for everyone... Now we have make a call when to operate from Brussels and where Member States can help work out topics on their own better. We need to point out the powers that should be returned to the Member States - this is a fundamental pillar of the principle of subsidiarity, which stands in every fundamental EU treaty. This will help us benefit primarily from the well-functioning of the single market. Today's solution to the pandemic will also make us think deeply about how all our institutions work.

 

Many “ordinary” Czech citizens see the EU and what is happening in Brussels as something distant that they cannot influence. Is there a way to change it?

This is a very difficult question. I perceive it exactly as you describe it. And I'm very sorry. In our country, this feeling is much more intense than in most other EU countries, we are one of the most Eurosceptic countries. To change the situation, we need the interaction of politicians who tend to blame all the failures on Brussels and the media. They sometimes try to shock with the misleading headlines about restrictions at the expense of what the EU may have done. It is not about making people naive Eurooptimists, but we need also take greater account of the positive effects of the EU. One example for all - thanks to EU structural funds, Czechia has become richer and our GDP has increased by 37% since 2004. Unfortunately, the media doesn’t talk much about it...

 

The European Politico.eu server has ranked among you the 20 most influential women of European politics. How does it feel?

What should I say? It's a great feeling. It had been the third time this year and it doesn’t get old. It is a kind of report card that says that I do something right with my agenda and everyday work. And for that, of course, I am very happy. It pleases me.

 

 

 

BOX

CV

Dita Charanzová is a diplomat, manager, consultant and former senior civil servant on EU issues. She has been a Member of the European Parliament since July 2014 (without political affiliation on behalf of ANO) and, since July 2019, its Vice-President.

She was born on 30th April, 1975 in Prague. She graduated from the University of Economics in Prague and later graduated from the Diplomatic Academy in Madrid.

She worked for eight years in diplomatic services.

#She focuses mainly on three areas in the European Parliament: consumer protection, digital economy and international trade.

She is Vice-Chair of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO) and a substitute member of the Committee on International Trade (INTA). In addition to committees, she is a member of four parliamentary delegations: Delegation to the EU-Latin America Parliamentary Assembly (EUROLAT), Delegation for relations with MERCOSUR, Delegation for relations with the African, Caribbean and Pacific Group of States (CARIFORUM) and Delegation to the EU-Armenia Parliamentary Cooperation Committees, EU-Azerbaijan and EU-Georgia.

 

 

POPISKY

“The greatest shift in my work in delegations has been achieved in trade cooperation with MERCOSUR countries,” says Dita Charanzová.

Dita Charanzová with EU Trade Commissioner Cecilia Malström.

Mohlo by vás zajímat

Více článků