Business

Další mezník České zbrojovky (CZ)

Publikováno: 23. 11. 2020
Autor: Redakce
Foto: Foto / Photo Pavel Gwužď a/and CZG
logo Sdílet článek

Začátkem října zaznamenala pražská burza významný mezník. Česká zbrojovka Group (CZG), jeden z předních evropských výrobců střelných zbraní pro armádu a další pořádkové složky, osobní obranu, lov a sportovní střelbu, spolupracující se zákazníky po celém světě, zahájila veřejnou nabídku akcií. Cílem tohoto kroku je získat dodatečný kapitál na podporu ambiciózní růstové strategie, zejména na výstavbu nového výrobního závodu v USA a také na prezentaci silného závazku společnosti k transparentnosti a odpovědné správě a řízení. CZG má v plánu zvýšit pronikání na trhy pro armádu a pořádkové složky, ale zároveň zachovat i současné zaměření na civilní a sportovní střelce.

Po celém světě

Skupina CZG působí na více než 90 trzích po celém světě a stále posiluje značku na růstových trzích, zejména v Americe. Usiluje o to, aby se v USA etablovala jako prémiová značka, a to především posílením povědomí o ní mezi zákazníky z oblasti armády a pořádkových složek, což by zvýšilo objem výroby střelných zbraní a také rozšíření jejich nabídky, včetně úprav a upgradů stávajícího sortimentu.

Jednou z klíčových oblastí jsou i trhy v zemích Perského zálivu. „Česká zbrojovka Group kombinuje více než 80 let historie, která se odráží v mnoha věhlasných produktech, jako jsou například pistole CZ 75 nebo samopal CZ Scorpion VZ 61, s širokým portfoliem špičkových produktů jak pro vojenské a policejní složky, tak pro civilní klienty, na nichž staví svůj současný mezinárodní růst a úspěch. Střední východ a Afrika byly vždy našimi tradičními trhy, kde nechyběly vynikající vztahy se zákazníky a úspěšné projekty, které hodláme i v budoucnu podporovat a opakovat,“ říká předseda představenstva CZG Lubomír Kovařík.

Zaměření na Perský záliv

Podle Petra Pištěláka, obchodního ředitele skupiny CZG, se skupina v posledních měsících zaměřuje na výkon a strukturu své mezinárodní prodejní organizace. „Naše úsilí už začíná přinášet ovoce. První polovina letošního roku byla pro naši skupinu z hlediska provozního výkonu rekordním obdobím. Růst jsme zaznamenali ve všech klíčových ukazatelích, zejména v tržbách, vyrobených a prodaných střelných zbraních a provozním zisku. To je vzhledem k celosvětovému dopadu pandemie covid-19 pozoruhodné,“ zdůrazňuje. „Fenomenální výsledky prvních šesti měsíců roku 2020 byly dosaženy také díky našim projektům v oblasti Středního východu. Náš tým, společně s tamními partnery, má ambiciózní cíle až do roku 2021 a ještě dále,“ dodává obchodní ředitel pro regiony Blízký východ, Afrika, Asie a Latinská Amerika Filip Potůček. „Zaměřujeme se nyní na Perský záliv a pracujeme na tom, abychom byli přítomni na všech tamních trzích.“

„Zatím se nám podařilo představit naše služební zbraně policejním útvarům a vládním odborům ve všech zemích Perského zálivu,“ potvrzuje Petr Kallus, obchodní ředitel pro Blízký východ a Afriku. „Naším dalším cílem je pokračovat v rozvíjení těchto vztahů a nabízet komplexní balíček našich produktů i všeho souvisejícího vybavení a služeb jako součást rozsáhlých vládních projektů přezbrojení.“ Že nejde pouze o zbraně, zdůrazňuje také Lubomír Kovařík. „Kromě nejlepší třídy vyzbrojení vyrábíme pod značkou 4M Systems i vysoce kvalitní taktické doplňky, balistickou ochranu a taktickou výbavu pro vojáky a provozovatele bezpečnostních služeb. Tyto produkty se osvědčily na speciálních misích po celém světě. Jsme hrdí, že můžeme přispět k ochraně životů a zdraví policistů a vojáků,“ říká.

Petr Pištělák, obchodní ředitel skupiny CZG.

Produkty i komplexní služby

Že je CZG významným partnerem pro vlády po celém na světě, potvrzuje také Filip Potůček. „A to nejen proto, že máme excelentní výrobky, ale také kvůli otevřenosti zahraniční politiky České republiky. Ve výsledku můžeme spolupracovat se všemi vládami, které se řídí mezinárodními pravidly a jsou odpovědnými členy mezinárodních společenství. I když považujeme potřeby spojenců NATO za nejvyšší prioritu, rádi bychom podpořili také další partnerské země, a to i v oblasti Perského zálivu. Věříme, že posilování obrany země, a tím i národní bezpečnosti, vede v konečném důsledku ke zvýšení bezpečnosti celého mezinárodního společenství,“ říká a jeho slova potvrzuje obchodní ředitel pro tuto oblast Petr Kallus: „Filip zmínil důležitý aspekt našeho přístupu − nabízíme nejen samostatné produkty, ale také řešení a systémy komplexních služeb pro uspokojení potřeb našich zákazníků. Být jednotným kontaktním místem pro všechno má v sobě sílu, na kterou se naši zákazníci mohou spolehnout.“ A oba doplňuje i Petr Pištělák, který zdůrazňuje, že Perský záliv nabízí kromě projektů pro armádu a pořádkové složky také mnoho příležitostí pro růst v oblasti sportovní střelby a lovu. „V komunitě ručních palných zbraní nás už každý zná, ale abychom přinesli něco nového, tak ve spolupráci s našimi prodejními partnery představujeme v naší produktové řadě nejnovější přírůstky.“ A jak Petr Kallus, tak i Petr Pištělák se shodují: „Stručně řečeno − náš prodejní tým pro země Perského zálivu se těší na diskuzi s různými skupinami klientů v tomto regionu o všech jejich potřebách. A my jsme připraveni nabídnout jim řešení i komplexní služby na míru.“


Obchodní ředitel pro Blízký východ a Afriku Petr Kallus a obchodní ředitel pro regiony Blízký východ, Afrika, Asie a Latinská Amerika Filip Potůček.Another Milestone for Ceska zbrojovka (CZ)

At the beginning of October, the Prague Stock Exchange marked a significant milestone. Ceska Zbrojovka Group (CZG), one of the leading European manufacturers of firearms for the army and other law enforcement agencies, personal defence, hunting and sport shooting, cooperating with customers around the world, launched their public offering of shares.


The aim of this step is to raise additional capital to support an ambitious growth strategy, in particular to build a new production plant in the US and also to present the company's strong commitment to transparency and accountability. CZG plans to increase market penetration for the military and law enforcement, but also maintain the current focus on civilian and sports shooters.


Worldwide

The CZG Group operates in more than 90 markets worldwide and continues to strengthen the brand in growth markets, especially in the US. It strives to establish itself in the US as a premium brand, primarily by raising awareness of the brand among military and law enforcement customers, which would increase the volume of firearms production and expand the product range, including modification and upgrades to existing products.

One of the key areas are the markets in the Gulf countries. "CZ combines more than 80 years of history, which is reflected in many famous products, such as the CZ 75 pistol or the CZ Scorpion VZ 61 submachine gun, with a wide portfolio of top products for military, police forces and civilian clients, which are for CZ the main base of the current international growth and success. The Middle East and Africa have always been our traditional markets; we’ve had excellent customer relations and successful projects, which we intend to support and repeat in the future, “says Lubomir Kovarik, Chairman of the Board of Directors of CZG.


Focus on the Persian Gulf

According to Petr Pistelak, Chief Commercial Officer, the group has been focusing on the performance and structure of its international sales organization in recent months. "Our efforts are beginning to bear fruit. The first half of this year was a record period for our group in terms of operating performance. We recorded growth in all key indicators, especially in sales, firearms produced and sold, and operating profit. This is remarkable given the global impact of the covid-19 pandemic," he emphasizes. "The phenomenal results of the first six months of 2020 were also achieved thanks to our projects in the Middle East. Our team, together with the local partners, has ambitious goals until 2021 and beyond," adds Filip Potucek, Sales Director for the Middle East, Africa, Asia and Latin America. "We are now focusing on the Persian Gulf and working to be present in all markets there," he adds.

"So far, we have managed to introduce our service weapons to police forces and government departments in all Gulf countries," confirms Petr Kallus, Sales Director for the Middle East and Africa. "Our next goal is to continue to develop these relationships and offer a comprehensive package of our products and all related equipment and services as part of large-scale government rearmament projects." Lubomir Kovarik also emphasizes that it is not just about weapons. "In addition to the best class of armament, we also manufacture high-quality tactical accessories, ballistic protection and tactical equipment for soldiers and security operators under the 4M Systems brand. These products have proven themselves in special missions around the world. We are proud to be able to contribute to the protection of the lives and health of police officers and soldiers," he says.


Products and comprehensive services

Filip Potucek also confirms that CZG is an important partner for governments around the world. "Not only because we have excellent products, but also because of the openness of the Czech Republic's foreign policy. As a result, we can work with all governments that follow international rules and are responsible members of the international community. While we consider the needs of NATO allies to be a top priority, we would also like to support other partner countries, including the Persian Gulf region. We believe that strengthening the country's defences, and thus national security, ultimately increases the security of the entire international community," says Kallus, Sales Director for the region." Filip mentioned an important aspect of our approach - we offer not only standalone products, but also solutions and systems of comprehensive services to meet the needs of our customers. Being a single point of contact for everything has a strength our customers can rely on. ” And Petr Pistelak adds emphasizing that the Persian Gulf offers not only projects for the military and law enforcement agencies but also many opportunities for growth in sports shooting and hunting. "Everyone in the small arms community already knows us, but in order to bring something new, in cooperation with our sales partners we present the latest additions to our product line." And both Petr Kallus and Petr Pistelak agree: "In short - our sales team for the Gulf countries looks forward to discussing all the needs of our various client groups in the region. We are ready to offer them solutions and comprehensive tailor-made services."Photos

Lubomir Kovarik, Chairman of the Board of Directors at CZG.

Petr Pistelak, Chief Commercial Officer.

Petr Kallus, Sales Director for the Middle East and Africa, and Filip Potucek, Sales Director for the Middle East, Africa, Asia and Latin America.

Mohlo by vás zajímat

Více článků