Novinky

Chráněný účet, bez kterého se neobejdeme

Publikováno: 1. 1. 2021
Autor: Kateřina Valachová
Foto: Foto / Photo Pavel Gwužď, Shutterstock.com
logo Sdílet článek

Jsme na hraně krize ekonomické, kterou můžeme snad výrazně zmírnit rozumnou politikou. A jsme za hranou dalšího prohloubení krize dlužnické. K jejímu zvládnutí může pomoci restart hospodářství, ale jde o krizi strukturální a dlouhodobou, která je (kromě jiného) zaviněna extrémně nízkou kvalitou legislativy. Mimo jiné například neexistencí toho, co se nazývá chráněným účtem.

Kdybychom zavedli institut chráněného účtu hned, jak byl vytvořen systém soudních exekutorů, bylo by dnes daleko méně exekucí a skutečně nepoměrně méně lidí v dluhových pastech. Kvůli nulové ochraně peněz dlužníků docházelo k situacím, kdy rodinám byly zabaveny opravdu veškeré prostředky a rázem neměly ani na nájemné, elektřinu, plyn, telefon… A vznikaly nové dluhy, nové exekuce.

Což se, pravda díky judikátům v poněkud menší míře a v kultivovanější podobě, děje i v současnosti. A dít se to bude do té doby, než konečně vložíme do českého právního systému mechanismus chráněného účtu.

Jak přesně ho vyřešíme, jak bude věc zajištěna technicky, to je sice důležité pro praktickou použitelnost, ale nepochybuji o tom, že jde o zvládnutelný úkol. Přesněji − vím naprosto jistě, že to je zvládnutelné. Ten návrh existuje.

Nedávno jsem v Poslanecké sněmovně oznámila, že místo pozměňovacího návrhu v rámci exekučního řádu, který je neustále zdržován a kdo ví, kdy bude projednán, podám s některými kolegy samostatný návrh na ustanovení chráněného účtu jako novelu občanského soudního řádu. Text je hotový, prokonzultovaný napříč politickým spektrem i institucemi, podporuje ho řada organizací od odborů až po zaměstnavatele… I proto doufám, že se mi podaří přesvědčit kolegy, abychom vše projednali ve zrychleném režimu. Tedy tak, aby účinnost mohla být od 1. 1. 2021. Protože už v roce 2001 bylo pozdě, tak bychom konečně mohli trochu pohnout a konečně to dokončit.

Přičemž princip chráněného účtu je jednoduchý. Jde o účet, který exekutor „musí nechat být“ a zároveň přes něj procházejí příjmy dlužníka až poté, co jsou strženy platby exekutorům nebo insolvenčnímu správci. Ideově nic složitého, nic dramatického a dokonce nic politicky výbušného. Pravda je, že uvedení do praxe a formulace paragrafů jsou daleko náročnější. Ale přesto naprosto nechápu, proč už autoři zákona před těmi dvaceti lety a různé vlády, které se mezitím vystřídaly, chráněný účet do českého práva nezavedli.

Jeho absence zničila tisíce a tisíce životů. A pokud alespoň tentokrát neuděláme, co je správné a čestné, tak další tisíce zničí.O autorce

Kateřina Valachová (narodila se 15. září 1976 v Brně) je poslankyní za ČSSD a mj. exministryní školství, mládeže a tělovýchovy.

Vystudovala Právnickou fakultu. Pracovala mj. v Kanceláři Veřejného ochránce práv či jako ředitelka legislativního odboru Kanceláře Senátu. Je vdaná, má dvě dcery.


A Protected Account We Can't Do Without


We are on the brink of an economic crisis, which we can hopefully alleviate significantly with sensible policies. We are now past the brink of further deepening the debt crisis. A restart of the economy can help to manage it, yet we are talking about structural and long-term crisis, which is (among other things) caused by extremely low quality legislation. One thing which doesn't help is the absence of what is called ‘a protected account’.


If we had instituted ‘a protected account’ as soon as the system of bailiffs was created, there would be far fewer distraint executions today and indeed disproportionately fewer people in debt traps. Due to the lack of any protection of debtors' money, there have been situations when families funds were completely confiscated, and suddenly they didn’t have money even for rent, electricity, gas, telephone bills, etc. and new debts and new distraint orders appeared.

This is still the case today, though, though to a lesser extent due to a more cultured form of case law. This will keep on happening until we finally have ‘a protected account’ mechanism implemented in the Czech legal system.

It is important in terms of practical application how the matter will be technically implemented, but I have no doubt that it is possible to do this. More precisely - I know for sure it is manageable. The proposal already exists.

I recently announced in the Chamber of Deputies that instead of an amendment to the Distraint Order Rules, which has been constantly held up and it is unclear when it will be discussed, I will submit a separate proposal with a few colleagues to establish a protected account as an amendment to the Code of Civil Procedure. The text is ready, consultation has happened across the political spectrum and with many institutions it is supported by a number of organizations from trade unions to employers… That is why I hope to persuade my colleagues to discuss everything in an accelerated manner. That is, so that it can be effective as of 1st January 2021. Since even 2001 would have been too late for this, we must finally move a little and finish it.

The principle of ‘a protected account’ is simple. It is an account that is untouchable by a bailiff, and at the same time the debtor's income passes through it only after the payments to the bailiff or insolvency administrator are deducted. Nothing complex, nothing dramatic and nothing politically explosive. The truth is that putting it into practice and formulating articles is far more difficult. However, I still do not fully understand why the authors of the law twenty years ago and the various governments that have taken turns in the meantime have not introduced ‘a protected account’ into Czech law.

Its absence has destroyed thousands and thousands of lives, and if we don't do what's right and honest at least this time, it'll destroy thousands more.


About Author

Kateřina Valachová (born on 15th September, 1976 in Brno) has been an ČSSD and she is also a former Minister of Education, Youth and Sports.

She graduated from the School of Law. She worked also at  the Office of the Public Defender of Rights. She is married and has two daughters.

Mohlo by vás zajímat

Více článků