Politika

Adam Kalous: Žít se musí dál a pokud možno co nejvíc normálně

Publikováno: 27. 11. 2020
Autor: Karel Černý
Foto: Foto archiv Adama Kalouse / Photo archives of Adam Kalous
logo Sdílet článek

S poslancem za ANO 2011 jsme měli schůzku ve sněmovně. Jenže tam už návštěvy nesměly. Tak jsme si nakonec povídali v nedaleké kavárně. Pár dnů předtím, než byly kavárny zavřené. Je tedy jasné, že jsme začali covidem. Ale řeč se stočila i na příjemnější věci.

Hlavním tématem dnešních dnů je samozřejmě covid-19, vše ostatní víceméně zapadá. Jak se pandemie projevila v práci sněmovny? Zdrželo to třeba hodně procesů, příprav zákonů, hlasování...?

Velmi se to projevilo. Ale to už na jaře. V podstatě jsme od března do prázdnin řešili covidové zákony ve stavu nouze, sněmovna zasedala v polovičním formátu, de facto se tomuto režimu podřídil celý legislativní proces. Nehledě na to, že byly zrušené i různé mimoparlamentní akce, posouvaly se výbory, rušily se zahraniční cesty. Takže negativní vliv byl a opět je skutečně velký. A to i proto, že se zdržela spousta zákonů. Třeba na první čtení čekalo na konci září kolem 400 zákonů. Troufám si tvrdit, že co je teď v prvním čtení, tak se, kromě nějakých vládních priorit, bude jen velice těžko dohánět.


Co z toho je opravdu zásadní?

Například rekodifikace stavebního práva. To se řeší už dlouho, jde o prioritu. Jsem ve Výboru pro veřejnou správu, což je gesční výbor pro ministerstvo pro místní rozvoj, jsem i v kolegiu paní ministryně pro rekodifikaci stavebního práva, zabývám se tím skoro dva roky a v tomto volebním období považuji tento zákon za klíčový. Tedy právě za prioritu. A obecně – samozřejmě, že situace s covidem je vážná, ale přesto se, alespoň podle mě, nemůže země úplně zastavit, žít se musí dál a pokud možno co nejvíc normálně. Stejně tak se sněmovna nemůže zabývat pouze covidovými zákony. A navíc se, bohužel, z pandemie stalo i velké politikum.


A co třeba zahrádkářský zákon, který zmiňoval i premiér?

Předložil jsem ho a je ve druhém čtení. Ale něco bych k němu chtěl poznamenat – když se řekne „zahrádkářský zákon“, spousta lidí má minimálně úsměv na rtech a není jim jasné, proč by se měl dělat zákon pro někoho, kdo si na zahrádce pěstuje kytky nebo okurky. Jenže o tom to opravdu není. Ze sousedních zemí jsme asi jediní, kdo takový zákon ještě nemá. Přitom zahrádkaření tady má obrovskou tradici a zahrádkářský svaz má přes sto tisíc členů. Takže se jedná o velice silnou skupinu, která nemá naprosto žádnou oporu v zákoně, je to v podstatě jen hobby skupina. A po tom zákoně volají zahrádkáři snad dvacet let. Toto je už čtvrtý pokus o jeho přijetí. Nejdál se zatím dostal za prezidenta Klause, který ale zákon vetoval a sněmovna už ho nestihla přehlasovat.


Když odstoupíme od politiky, jste také předsedou správní rady společnosti Jeseníky − Sdružení cestovního ruchu...

I tady se ale můžeme bavit o tom, co vše ovlivnil covid.

To určitě. Nicméně po jarní vlně znělo od vlády doporučení „Cestujte po Česku“. Bylo letošní léto z hlediska domácí turistiky opravdu jiné?

Bylo, Česko se skutečně zaplnilo. I Jeseníky jako takové vykazovaly nadprůměrnou letní sezonu. Nejen hotely či penziony, ale i lázně, které tam máme. Obsazenost byla opravdu vysoká. Na rozdíl třeba od Prahy. Když mluvím s některými kolegy, kteří v Praze v cestovním ruchu podnikají, jsem z toho skutečně smutný.


Ohledně Jeseníků jsem zaznamenal, že poslední novinkou bylo propojení dvou krajů.

Bylo to logické. Jeseníky coby hory jsou rozprostřeny mezi dva kraje, Olomoucký a Moravskoslezský. I když vlastně mezi tři, protože Kralický Sněžník je Pardubický kraj. Ale bavíme se hlavně o těch dvou. A jejich propojení bylo jedním z našich hlavních cílů. Tedy společnosti Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu. Propojení nejen společnými aktivitami, ale třeba i marketingově. Díky vedení obou krajů to skvěle funguje. Turista samozřejmě nevnímá, na území kterého kraje právě je, ale to, co je pro něj v Jeseníkách připraveno, je dílem obou krajů.


A co konkrétního je pro něho například připravené?

Velkým a docela čerstvým projektem je unikátní síť dobíječek pro elektrokola. Nejvytíženější turistické trasy jich v Jeseníkách mají okolo čtyřiceti. Cyklistika na elektrokolech je na velkém vzestupu, takže lidé tuto aktivitu určitě uvítali. Samozřejmě klasičtí bikeři to asi nebudou uznávat, nicméně je to trend a elektrokola přitáhnou k tomuto typu turistiky víc lidí. I takových, kteří by klasická kola z jakýchkoli důvodů neušlapali. Jeseníky nejsou Jižní Čechy, Jižní Morava nebo Polabí, což jsou placky. Takže pokud si u nás chtějí lidé zajezdit a nejsou natolik fyzicky zdatní nebo mají zdravotní omezení, elektrokola jim pomohou zvládnout i náročnější terény. Navíc u nás najdou i síť půjčoven těchto kol.


Dobíječky jsou u nějakých posezení či občerstvení?

Samozřejmě, že netrčí někde mezi stromy, ale jsou na takových místech, kde si můžete i sednout a nabrat síly. U restaurací, různých cyklopointů a podobně. Jsou třeba v jesenických lázních, Zlatorudných mlýnech a jinde. Cyklista přijede, posedí si, odpočine, ale má také možnost něco zajímavého vidět, něco si prohlédnout, někam zajít.


Na zimní sezonu jste také připravili něco nového?

Společně s Olomouckým krajem jsme pořídili novou rolbu, která bude upravovat Jesenickou magistrálu, a díky ní budou mít běžkaři výrazně lepší podmínky. Ale jak jsem říkal − uvidíme, jak to s turistikou a hotely či penziony tuto zimu bude.CV BOX

Adam Kalous (narodil se 6. října 1979 v Jeseníku) je od října 2017 poslanec Poslanecké sněmovny PČR, zastupitel Olomouckého kraje (od října 2016) a starosta města Jeseník (od listopadu 2014). Je členem hnutí ANO 2011.

Vystudoval Střední školu hotelnictví a služeb a Vyšší odbornou školu Opava a následně obor řízení podniku a podnikové finance na Vysoké škole finanční a správní v Praze.

Je také předsedou Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Olomouckého kraje, předsedou správní rady Jeseníky – sdružení cestovního ruchu a členem dozorčí rady Priessnitzovy léčebné lázně a.s.

Je ženatý, má dvě dcery ve věku čtyři a šest let.


Adam Kalous: We Have To Keep On Going and As Normal As Possible


The meeting with the Member of ANO 2011 was going take place in the Chamber of Deputies. But then visitors could no longer enter. So we met in a café nearby, just a few days before cafes closed down. Thus, Covid was a natural topic to start with. But the conversation turned to more pleasant topics too.


The main topic these days is of course, covid-19, while everything else somehow slips away. How has the pandemic affected the work of the Chamber? Has it delayed a lot of processes, preparation of bills, voting...?

We’ve felt it a lot - in the spring too already. In fact, from March until the summer holidays, we were dealing with covid bills in the state of emergency. The Chamber of Deputies was meeting in half the set up; and, the whole legislative process was subject to this regime. Despite the fact that various extra-parliamentary events were cancelled, the committees have been reschedulled, trips abroad have been cancelled. These impediments have made us really feel the negative effects. That’s also because many bills have been put on hold. For example, around 400 bills were waiting for the first reading at the end of September. I dare say that what now will get into the first reading, if it’s not a government priority, will be very difficult to catch on.


Which of them are really crucial?

For example, the recodification of the construction law. This has been addressed for a long time; it is a priority. I am in the Committee on Public Administration, which is the responsible committee for the Ministry of Regional Development, I am also in the Minister’s Advisory Board for the Recodification of Building Law; I have been dealing with this for almost two years and I consider the bill to be crucial in this parliamentary term. So it’s a priority. And in general - of course, the covid situation is serious, but still, at least in my opinion the country cannot just put everything on hold. We have to keep on going, if possible, as normal as possible. Likewise, the Chamber of Deputies can’t only be dealing with covid bills. Moreover, unfortunately, the pandemic has become very political.


And what about the hobby gardening bill, which the Prime Minister mentioned?

I have submitted it and it is in the second reading. But I would like to note - when it says "hobby gardening bill", a lot of people smile, and it's not clear to them why a bill should be made for someone who grows flowers or cucumbers in the garden. But it's not really about that. We are probably the only ones who don’t have a bill of this sort yet when comparing with the neighbouring countries. At the same time, hobby gardening has a huge tradition  here, and the hobby gardening association has over one hundred thousand members. So this is a very strong group that has absolutely no support in the law, it's basically just a hobby group. And gardeners have been calling for a bill for about twenty years. This is the fourth attempt for its adoption. So far, the furthest it got was to President Klaus, who vetoed the bill and the Chamber did not get to outvote it.


Talking your other work projects, you are also the Chairman of the Board of Directors of Jeseníky - Tourism Association...

Yeah, but covid has influenced that too.


Certainly. However, after the spring wave, the government made a recommendation to "Travel around Czechia". Was this summer really different in terms of domestic tourism?

It was, Czechia was really full. The Jeseníky mountains as such also showed an above-average summer season. Not only hotels or guesthouses, but also the local spa. Occupancy was really high. Unlike, for example, Prague. When I talk to some colleagues who do business in Prague in tourism, I am really sad about it.


I’ve heard the news that the Jeseníky mountains have linked two regions.

That was a logical step. The Jeseníky mountains are spread between two regions, Olomouc and Moravia-Silesia. Though, you could look at it as three even, as  Kralický Sněžník is in Pardubice region. But we're mainly talking about the two. And connecting them was one of our main goals. That is, the company Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, has merged not only joint activities, but also the marketing. Thanks to the leadership of both regions, it works great.


And what specifically is prepared for tourists, for example?

A big and quite fresh project is a unique network of chargers for e-bikes. The busiest trails in the Jeseníky mountains have around forty of them. E-bike cycling is on the rise, so people have certainly welcomed this initiative. Of course, regular bikers will probably not notice it, however, it is a trend and e-bikes will attract more people to this type of an outdoor sport. Even those who wouldn’t get on a regular bike for some reason. The Jeseníky mountains are not South Bohemia, South Moravia or the Elbe, which are flat. So if people want to ride in our area and are not in the best shape or have health limitations, e-bikes will help them cope with more demanding terrain. In addition, they will find a whole network of rental shops for these bikes.


Have you also prepared something new for the winter season?

Together with the Olomouc Region, we have purchased a new ice resurfacer, which will be removing ice and adusting snow on the Jeseníky main trails and thanks to it, cross-country skiers will have significantly better conditions. But as I said - we will see how it will be with tourism and hotels or guesthouses this winter.
CV BOX

Adam Kalous (born on 6th October 1979 in Jeseník) has been the member of the Chamber of Deputies since October 2017, a member of the Olomouc Region assembly since October 2016 and the Mayor of Jeseník since November 2014. He is the member of the ANO 2011 movement.

He studied at the Secondary School of Hospitality Industry and Services and The Higher Professional School, Opava and then graduated from the University of Finance and Administration in Prague.

He is the Chairman of the Tourism Development in the Olomouc Region Committee, and of the Administration Board Jeseníky – the Assembly of Tourism as well as the Priessnitz spa resort board member.

He is married with two daughters of four and six years.

Mohlo by vás zajímat

Více článků