Architektura

Michael Řezáč, Michal Špaček: Chceme, aby náš produkt byl opravdu klenot

Publikováno: 27. 11. 2020
Autor: Karel Černý
Foto: Foto / Photo Tarespa
logo Sdílet článek

Když jsem mluvil s Vladimírem Šmicerem, zmiňoval mj. i Mistrovství světa 2022 v Kataru a spolupráci s firmou Tarespa. A bylo to natolik zajímavé, že jsem si s majiteli Tarespy, Michaelem Řezáčem a Michalem Špačkem, na toto téma zašel popovídat.

Jaký je tedy konkrétní záměr v případě katarského šampionátu?

Michael Řezáč: Klíčový bude model hlavního stadionu, na kterém se bude hrát finále. To je hlavní šperk vyvedený v křišťálu a zdobený zlatem. Naším záměrem je, aby ho dostal každý hráč i členové užšího realizačního týmu, takže na každou federaci počítáme s nějakými 35 kusy. Potom také rozhodčí. A samozřejmě zástupci pořádajícího Kataru, FIFA a velkých sponzorů. Celkem jsme to spočítali na 2000 modelů. Dalším záměrem pak je, aby každý, kdo bude vyhlášen hráčem zápasu, dostal model toho stadionu, na kterém právě utkání odehrál, a to i s vygravírovaným datem. A to máte 64 zápasů na osmi stadionech. No a nakonec chceme pro návštěvníky mistrovství vyrobit zhruba 10 tisíc modelů v tzv. Black Gold edici, takže také na hodně vysoké úrovni. Protože jsme přesvědčeni, že to bude jeden z nejluxusnějších a nejdražších šampionátů v historii, chceme, aby tomu odpovídal i suvenýr, který si budou moci odvézt.

Michal Špaček: Víte, už když jsme zakládali firmu, směřovali jsme právě k tomuto mistrovství. Měli jsme už nějaké schůzky se zástupci FIFA i UEFA, další schůzky, například i se zástupci katarské královské rodiny, budou následovat. Pomohlo nám samozřejmě i to, že jsme vyrobili modely více stadionů − získali jsme oficiální licenci třeba od Chelsea a stejně řešíme i další evropské velkokluby. Chceme, aby tento produkt nebyl jenom modelem, ale aby to byl opravdu klenot. Šperk, který například každému hráči, který ho na šampionátu dostane, i po letech oživil právě ony chvíle. Aby měl vzpomínku skutečně odpovídající významu mistrovství a ne třeba jenom plyšového maskota. Navíc tím chceme propojit Česko a Katar nejen sportovně, ale chceme zde i reprezentovat umění, kterým byla naše republika vždy proslulá, tedy sklářství. Chceme prostě propojit fotbal, sklářství, Česko, Katar a obecně celou oblast, kterou obdivujeme a která nás láká. Už jsme měli i nějaké objednávky z Bahrajnu, ale katarský šampionát je nyní náš hlavní cíl. A jsme rádi, že se za nás postavily takové legendy, jako jsou například Petr Čech, Vladimír Šmicer, Pavel Nedvěd nebo Tomáš Vaclík, který se dokonce stal spolumajitelem naší firmy.


Šampionát bude v listopadu a prosinci 2022. Je to dost času na všechno, co chcete připravit?

Michael Řezáč: Máme rezervu asi tak 30 minut, ale když nebudeme spát, dá se to zvládnout v pohodě (směje se). Ale vážně – všechno je ruční výroba, připravit jeden model do prototypu, který se nám líbí a můžeme ho ukazovat, trvá řádově deset týdnů. Takže na tom už samozřejmě delší dobu pracujeme a na přelomu listopadu a prosince chceme modely, pokud to koronavirová situace umožní, v Kataru prezentovat.

Michal Špaček: No a potom nás čeká postavit nový provoz, s čímž počítáme. Protože sestavit těch cca 12 tisíc modelů je stejné, jako byste vyráběl 12 tisíc ručně skládaných hodinek. Musíte mít odpovídající prostředí, prostředky i lidi. Všechno je ruční práce, což se v dnešní době robotizace stává už vzácným.

Michael Řezáč: Získali jsme mimo jiné nový prostor v centru Prahy, kam přesuneme sklářské kompletování, které si vyžaduje extrémní čistotu. A také tam budujeme showroom, abychom byli schopni komukoli ukázat, co děláme a jak to děláme.


Pro toto MS chystáte pouze modely stadionů?

Michael Řezáč: Máme v hlavě ještě jeden záměr, který si podle nás mistrovství v Kataru zaslouží. Modely děláme normálně ve velikosti 26 x 26 centimetrů, ale chtěli bychom udělat model zhruba 2 x 2 metry. Ten by byl třeba v lobby stadionu, u vstupu, takový fakt velký skleněný skvost. Musíme se však rozhodnout rychle, protože takhle velká instalace zabere tak rok intenzivní práce. Ale byl by to zase posun dál.


Michael Řezáč, Michal Špaček: We Want Our Product to Be a Real Gem


When I spoke with Vladimír Šmicer, he also mentioned, the 2022 World Championships in Qatar and cooperation with the Tarespa company. It made me so intrigued that I reached out to talk it with the owners of Tarespa, Michael Řezáč and Michal Špaček.


Tell me, what is your specific aim in regards to the Qatari Championship?

Michael Řezáč: The key will be the model of the main stadium where the finals will take place. This is the main jewel made of crystal and decorated with gold. Our intention is for every player and members of the narrow implementation team to get it, so we want to have some 35 pieces for each federation. Then also the referees. And, of course, the representatives of the organizing Qatar, FIFA and big sponsors. We calculated a total of 2,000 models. Another intention is that everyone who will be announced the Player of the Match will get a model of the stadium where he’s just played, including engraving of the match date. There will be 64 matches in eight stadiums. And finally, we want to produce about 10,000 models for the visitors of the championship in the so-called Black Gold edition, so that’s also a very high-level production. We are convinced this will be one of the most luxurious and expensive championships in history, so we want people to be able to take home a match souvenir that is in line with this feel.

Michal Špaček: You know, when we were founding the company, we were heading for this very championship. We have already had some meetings with representatives of FIFA and UEFA, and more meetings, for example with representatives of the Qatari royal family will follow. Of course, it’s also helped that we made models of more stadiums – and that we obtained an official license from Chelsea, and that we are looking into cooperation with other big European clubs. We want this product to be not just a model, but a real gem – a jewel, which, for every player who gets it at the championship is as a reminder of the special moments even years later. We want people to have a memory really corresponding to the meaning of the championship and not just a plush mascot. In addition, we want to connect Czechia and Qatar not only through sports, but we also want to represent the art our republic has always been famous for i.e. glassmaking. We simply want to connect football, glassmaking, Czechia, Qatar and in general the whole topic that we love and that appeals us. We have already had some orders from Bahrain, and now the Qatari Championship is our main goal. And we are happy that such legends as Petr Čech, Vladimír Šmicer, Pavel Nedvěd or Tomáš Vaclík, who even became a co-owner of our company, have endorsed us.


The championship will be in November and December 2022. Do you have enough time to get everything ready?

Michael Řezáč: We have a buffer of about 30 minutes, but if we don't sleep, we can make it (he laughs). But seriously - everything is handmade, it takes about ten weeks to prepare one model into a prototype that we like and can show. So, of course, we have been working on this for a long time, and at the turn of November and December we want to present the models in Qatar, if the coronavirus situation allows it.

Michal Špaček: And then we have to build a new plant, which we are counting on. Because assembling about 12,000 models is the same as making 12,000 hand-made watches. You need to have the right environment, resources and people. Everything is handmade, which is becoming rare nowadays.

Michael Řezáč: We have also acquired a new space in the centre of Prague, where we will move our glass assembly line, which requires extreme cleanliness. And we are also building a showroom there to be able to show what we do and how we do it.


Are you going to do only stadium models for this World Cup?

Michael Řezáč: We have another intention in mind, which we think is worthy of the championship in Qatar. We normally make models in the size of 26 x 26 centimetres, but we would like to make a model of about 2 x 2 meters. That would have to be in the lobby of the stadium, at the entrance, to showcase such a really large glass gem. However, we have to decide quickly, because such a large installation will take about a year of intensive work. But it would be a step forward again.

Mohlo by vás zajímat

Více článků