Rozhovory

Luboš Pavlas: Jsme mostem k energetické budoucnosti

Publikováno: 23. 11. 2020
Autor: Tomáš Syrový
Foto: Foto / Photo Sev.en Energy
logo Sdílet článek

Luboš Pavlas je mužem činu. Domluvit s ním rozhovor je jedna věc, najít ten vhodný (a tedy ničím nerušený) okamžik je těžší. Ale jako správný profesionál ví, že média dnes do velké míry určují náš život. A tak v momentě, kdy přijme novináře, zavře notebook a nastaví telefon na letový režim. „Poslouchám,“ říká.

Zdá se, že i v době koronaviru nemá energetika žádnou omluvenku…

Přesně tak. My musíme dodávat elektřinu a teplo lidem a firmám bez ohledu na cokoli. Jsme v tom spolu s vodárnami, plynárenskými, teplárenskými i elektřinu distribuujícími podniky. Je to prostě součást moderní společnosti – otočíte vypínačem a světlo svítí, otevřete kohoutek a teče voda, sáhnete na radiátor a je teplý. Výpadky elektřiny nebo dodávek vody jsou znakem nevyspělých nebo rozvrácených států.


Leckdo ale straší, že přechod na obnovitelné zdroje může přinést pravidelné blackouty a výpadky dodávek energie. Koneckonců, na západním pobřeží USA, kde přešli jen na solární energetické zdroje, se to stává.

Víte, já si úplně možnost častých blackoutů u nás v Česku nepřipouštím. Znám dobře lidi v energetice a jsem si jist, že s výjimkou mimořádných situací, spojených třeba s vichřicemi nebo povodněmi, nikdo výpadky dodávek elektřiny nedopustí. Minimálně z technické stránky věci je možné jakýmkoli problémům v dodávkách zabránit. Jiná věc ovšem je, že do tak jednoznačně odborné věci vstupuje politika. Uvedu příklad. Součástí naší společnosti jsou uhelné doly. Když jsme je koupili, už podle zákona jsme měli povinnost je zcela vytěžit. Jenže pak přišlo tažení proti produkci CO2, oxidu uhličitého a dalším skleníkovým plynům, které mohou mít vliv na oteplování planety. A uhlí je už podle názvu z uhlíku sestaveno. Když jsme se bavili s horníky, že možná budeme muset doly zavřít dřív, než je vytěžíme, většina z nich nám říkala: „To se nikdy nestane. Jenom blázen by přece nechal to bohatství pod zemí.“ A vidíte, lom ČSA zavíráme, i když jsou v dobývacím prostoru miliony tun nejkvalitnějšího hnědého uhlí v Evropě. A až ten lom zatopíme vodou, už se k tomu uhlí nikdy nikdo za rozumnou cenu nedostane. Jenže společnost má zkrátka jiné priority, a tak nechat to bohatství ležet ladem je přednější, než ho pro náš prospěch úplně využít.


Ekologičtí aktivisté to vnímají jinak. Podle nich je pálení uhlí v elektrárnách zločin proti lidstvu, protože tím oteplujeme planetu.

Nehodlám nikomu sahat do svědomí, ale tady by to určitě chtělo lépe poslouchat učivo druhého stupně základní školy. Naše planeta zažila i za poslední stovky let spoustu teplotních výkyvů. Okolo roku 1000 bylo tak velké oteplení, že Vikingové nazvali dnes zaledněné Grónsko jménem Groenland, tedy Zelená země. Kanada u Newfoundlandu byla pro ně Vinland, tedy země vína. O šest století později, roku 1621, pro změnu zamrzlo moře u Benátek, roku 1631 zamrzl dokonce přístav Marseille. Počasí se zkrátka vyvíjí v cyklech, ať už my lidé děláme co děláme. A i když zapomenu na historii a připustím, že elektrárny a auta přispívají k oteplování planety, musím zároveň připomenout fakt, že zatímco v Evropě uhelné elektrárny zavíráme, v Číně a Indii dnes každý týden otevírají jednu novou. Jaký to asi má vliv na snížení celosvětových emisí CO2? Na druhou stranu, já odpovědný přístup k planetě i přírodě považuji za správný. Ale položme si otázku, zda je naše společnost ochotna za něj zaplatit zbytečně vysokou cenu. Jestli nemáme jiné priority, třeba dostupnost zdravotní péče nebo likvidaci chudoby. Technicky jakýkoli úkol v elektrárnách i v automobilech určitě zvládneme stejně dobře, jako jsme před pár lety minimalizovali emise oxidu siřičitého nebo oxidů dusíku.

Před pár týdny vám ekologičtí aktivisté v severočeských dolech obsadili těžební stroje. Chtěli tak prosadit okamžitý konec těžby a využívání uhlí.

O tom to právě je. Musíme se jako společnost rozhodnout, zda budeme poslouchat odborníky-energetiky, nebo zda dáme přednost třeba názorům skupinky, která pod názvem Vzpoura koťátek obsadila náš těžební stroj. Když vyhraje názor Vzpoury koťátek, můžeme přestat vyrábět elektřinu z uhlí hned zítra ráno. Ale protože dnes uhlí tvoří skoro 50 procent celkového energetického mixu, musíme si zároveň říci, zda pak budeme svítit a topit jenom v sudých, nebo naopak lichých hodinách dne. A co budeme dělat ve dnech, kdy nebude ani svítit slunce do solárních panelů, ani foukat vítr pohánějící elektrárny větrné. Na tuto otázku nátlakové skupiny placené výrobci solárních panelů a větrných elektráren odpovědět neumí.


V Česku jsme se rozhodli řešit situaci dobudováním jaderných elektráren.

To je určitě rozumné rozhodnutí. Je ale třeba vzít v úvahu, že jaderná elektrárna je mimořádně složitá technologická stavba, její vybudování potrvá mnoho let. A elektřinu i teplo budeme potřebovat po celou dobu její výstavby. My jsme v Česku lídři v klasické a spolehlivé výrobě energie z uhlí, ve Velké Británii spoluvlastníme čtyři obří elektrárny plynové. A tyto svoje zkušenosti a schopnosti nabízíme po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme, abychom vybudovali nové spolehlivé a bezpečné energetické zdroje. Chceme zkrátka sloužit jako most k budoucnosti. Ale považujeme za důležité, aby se přechod na nové zdroje odehrál, aniž by se ty přechodové mosty zbrkle pálily.

Luboš Pavlas s Karlem Havlíčkem, ministrem průmyslu a obchodu a zároveň ministrem dopravy.

Jakou roli vidíte pro sebe v této energetice budoucnosti?

Zakládáme si na tom, že jsme profesionálové. A proto se samozřejmě připravujeme na to, co nás nevyhnutelně čeká. Tedy na energetické využití vodíku, na různé způsoby akumulace energie… Chceme být připraveni, až bude reálné jejich široké průmyslové využití. Jenže to chce dát vývoji čas, který poskytujeme našimi současnými energetickými zdroji. Každopádně značka Sev.en Energy rozhodně neskončí s koncem uhlí a dalších fosilních paliv. Všechny smysluplné nové trendy v oboru pečlivě sledujeme a vyhodnocujeme.


Jedním z oborů vaší činnosti jsou rekultivace, kdy ze zákona vracíte přírodě tu část krajiny, kterou jí v minulosti těžba odebrala.

Ano, a nejenom v mezích zákona. Děláme pro obnovu přírody mnohem víc. Například nad rámec povinností vysazujeme statisíce stromů, nebo vypouštíme do krajiny mláďata ohrožených druhů zvířat, třeba koroptve nebo králíka divokého. Na výsypkách se pase stádo kravek, žije zde početná populace divokých muflonů… Obnovit krajinu po těžbě je unikátní příležitost a my chceme na maximum využít místní zkušenosti a zdejší šikovné lidi. Plánujeme proměnit část jednoho lomu na další obří rekreační jezero a není vyloučeno, že ta vodní plocha bude mít i energetickou funkci. Navíc se jako příležitost objevuje šance využít pro obnovu a zvelebení tohoto území rozsáhlé specializované fondy Evropské unie. Chceme i díky nim pomáhat severočeskou kotlinu zkrášlit a udělat z ní krajinu budoucnosti. Když bychom to nejen my sami, ale dohromady s dalšími podniky a se státní správou zvládli, může být Česká republika vzorem úspěšné transformace pro celou Evropu.

CV BOX

Luboš Pavlas (narodil se 26. října 1957) působí ve skupině Sev.en Energy na různých pozicích už téměř 10 let. Jako CEO je zodpovědný za správu, řízení a rozvoj skupiny Sev.en Energy v Česku i v Evropě.

Je absolventem Fakulty ekonomiky a řízení energetiky ČVUT Praha, pracoval na různých řídících pozicích ve skupině ČEZ a byl také předsedou představenstva a generálním ředitelem Pražské teplárenské.

Ve volném čase čte detektivky, jezdí s rodinou na lyže, hraje golf. Má rád dobré víno, ale těžko odolává i produktům z české zabijačky.

Jeho mottem je: „Nikdo není dokonalý,“ ale také: „Když se rozhodneš něco dělat, tak pořádně.“ BOX

Skupina Sev.en Energy

Je to energetická skupina s mezinárodní ambicí, která svou klíčovou kompetenci vidí v konvenčním způsobu výroby elektrické energie. Vychází z přesvědčení, že konvenční energie bude hrát důležitou roli v přechodu energetických soustav směrem k energii z obnovitelných zdrojů. S podílem 12 % je třetím největším výrobcem elektrické energie v ČR.

Zahrnuje širokou škálu činností − od těžby a výroby nejkvalitnějšího hnědého uhlí v Evropě, těžby koksovatelného uhlí v USA přes produkci elektrické energie a tepla z uhlí a plynu až po obchodování s energetickými komoditami na celoevropské úrovni.

V Česku provozuje dva hnědouhelné lomy, teplárny Kladno a Zlín a elektrárnu Chvaletice.

Ve Velké Británii spoluvlastní čtyři velké plynové elektrárny ve třech lokalitách – Spalding, Rocksavage a Coryton.

V Austrálii má podíl ve dvou supermoderních černouhelných elektrárnách Callide C a Millmerran.

V USA vlastní společnost Blackhawk Mining, jednoho z největších producentů koksovatelného metalurgického uhlí v Severní Americe. Má také podíl v metalurgickém uhelném těžaři Corsa Coal Corp. Je lídrem v oblasti rekultivací severočeské krajiny dotčené těžbou. Celkem už vrátila přírodě na 5 tisíc hektarů půdy, v současnosti probíhají rekultivace na více než 1 tisíci hektarů. Obnovit zbývá ještě zhruba 3,5 tisíce hektarů.Luboš Pavlas: We Are a Bridge to the Future of Energy


Luboš Pavlas is a man of action. Arranging an interview with him is one thing, finding the right (and therefore undisturbed) moment is harder, though. But as a true professional, he knows that today media largely determines our lives. So the moment he welcomes the journalist, he closes the laptop and sets the phone to flight mode. "I'm listening," he says.


Even at the time of coronavirus, energy doesn’t seem to have any excuse to take a break…

Exactly. We must supply electricity and heat to people and businesses no matter what. We are in this together with waterworks, gas, heating and electricity distribution companies. It's just part of modern society - you turn the switch and the light is on, you open the tap and the water flows, you reach for the radiator and it's warm. Power outages or water supplies are a sign of underdeveloped or broken states.


But many people fear that switching to renewables can bring about regular blackouts and power outages. After all, this is happening on the west coast of the United States, where they switched to solar energy sources only.

You know, I don’t suppose there is the possibility of frequent blackouts here in Czechia. I know people well in the energy sector and I am sure that, with the exception of emergencies, such as storms or floods, no one will allow for power outages. At least from a technical point of view, it is possible to prevent any problems in deliveries. Another thing, however, is that politics is entering such a clearly professional matter. Let me give you an example. Our company has coal mines. When we bought them, we were obliged by law to fully extract them. But then came a campaign against the production of CO2, carbon dioxide and other greenhouse gases that could affect global warming. And coal is already assembled from carbon by name. When we talked to the miners that we might have to close the mines before we’ve fully mined them, most of them told us, "This will never happen. Only a fool would leave the wealth underground. ”And you see, we are closing the CSA quarry, even though there are millions of tons of the highest quality brown coal in Europe in the mining area. And when we flood the quarry with water, no one will ever get to that coal at a reasonable price. But society simply has other priorities, so letting the wealth lie dormant is more important than using it to our full advantage.


Environmental activists perceive it differently. According to them, burning coal in power plants is a crime against humanity, as it heats the planet.

I'm not going to blame anyone’s shortcomings, but it would definitely help, if we better listened to the curriculum of the second grade of primary school. Our planet has experienced many temperature fluctuations over the last hundreds of years. Around the year 1000, there was such a great warming that the Vikings called today's glaciated Greenland the name Groenland, i.e. the Green Land. For them, Canada near Newfoundland was Vinland, the land of wine. Six centuries later, in 1621, the sea near Venice froze for a change, in 1631 even the port of Marseille froze. The weather simply evolves in cycles, no matter what we humans do. And while I can discount history and admit that power plants and cars are contributing to global warming, I must also remember the fact that while we are closing coal plants in Europe, in China and India today they are opening a new one every week. What effect does this have on reducing global CO2  emissions? On the other hand, I consider a responsible approach to the planet and nature to be the right one. But let us ask ourselves whether our society is willing to pay an unnecessarily high price for it. Unless we have other priorities, such as access to health care or the eradication of poverty. Technically, we will certainly handle any task in power plants and cars as well as we minimized emissions of sulphur dioxide or nitrogen oxides a few years ago.


A few weeks ago, environmental activists overran mining machines in the North Bohemian mines. They wanted to push for an immediate end to coal use and mining.

That's what this is about. As a society, we have to decide whether to listen to energy experts or whether we will prefer, for example, the opinions of the group called Kitten Rebellion who overran the mining machines. If the opinion of the Kitten Rebellion wins, we can stop producing electricity from coal tomorrow morning. But since coal makes up almost 50 percent of the total energy mix today, we should also wonder whether we will use light and heat only during even or odd hours of the day. And what will we do on days when the sun will neither shine into the solar panels nor the wind will blow into the wind turbines. The pressure groups paid by the manufacturers of solar panels and wind turbines cannot answer this question.


Czechia has decided to solve the situation by building some more nuclear power plants.

That is definitely a sensible decision. However, it must be taken into account that a nuclear power plant is an extremely complex technological construction, its construction will take many years. And we will need electricity and heat throughout its construction. We are Czech leaders in the conventional and reliable production of energy from coal; and, we co-own four giant gas power plants in the UK. We offer this experience and capabilities for the time we need to build new reliable and secure energy sources. We simply want to serve as a bridge to the future. But we consider it important that the transition to the new resources takes place without the transit bridges burning quickly.


What role do you see for yourself in this energy of the future?

We take pride in being professionals. And that is why, of course, we are preparing for what is inevitably ahead of us. So for the energy use of hydrogen, for different ways of energy storage… We want to be prepared when their wide industrial use becomes reality. But such a development needs time and we provide it with our current energy resources. In any case, the Sev.en Energy brand won’t definitely be over with the end of coal and other fossil fuels. We carefully monitor and evaluate all meaningful new trends in the sector.


One of the activities that are part of your scope is restoration, where by law you return to nature the part of the landscape that mining has taken away from it in the past.

Yes, and not only within the law. We do much more to restore nature. For example, in addition to our duties, we plant hundreds of thousands of trees or release young endangered species of animals, such as partridges or hares into the landscape. A herd of cows graze on the recovered waste rock, a large population of wild mouflons live there. We plan to transform part of one quarry into another giant recreational lake, and the water area may also have a sort of energy function. What is more, we can also use large specialized funds of the European Union for the renewal and improvement of this area. Thanks to them, we also want to help beautify the North Bohemian lowlands and make it the landscape of the future. If we can do it not only ourselves, but together with other companies and with the state administration, Czechia can be a role model of successful transformation for the whole of Europe.CV BOX

Luboš Pavlas (born on 26th October, 1957) has been working at the Sev.en Energy group in various positions for almost 10 years. As CEO, he is responsible for the administration, management and development of the Sev.en Energy Group in Czechia and Europe.

He is a graduate of the School of Economics and Energy Management of the Czech Technical University in Prague. He has held various management positions in the ČEZ Group, and was also the Chairman of the Board of Directors and CEO of Pražská teplárenská.

He likes to read detective stories, go skiing with his family, and play golf. He likes good wine, and he finds it hard to say no to products from a Czech hog killing.

His motto is: "No one is perfect," but also: "If you decide to do something, do it well."BOX

Sev.en Energy Group

It is an energy group with an international ambition, which sees its key competence in the conventional way of generating electricity. It is based on the belief that conventional energy will play an important role in the transition of energy systems towards renewable energy. With its share of 12%, it is the third largest producer of electricity in the Czechia. They cover a range of activities - from mining and production of the highest quality brown coal in Europe, coking coal mining in the US, through the production of electricity and heat from coal and gas, to trading in energy commodities at the European level. In Czechia, they operate two lignite quarries, the Kladno and Zlín heating plants and the Chvaletice power plant.

In the UK, they co-own four large gas-fired power plants in three locations - Spalding, Rocksavage and Coryton. In Australia, they have a stake in two coal power plants, Callide C and Millmerran. In the US, they own Blackhawk Mining, one of the largest producers of coking metallurgical coal in North America. They also have a stake in the metallurgical coal miner Corsa Coal Corp. They are a leader in the sector of recovering the North Bohemian landscape affected by mining. In total, they have already returned 5,000 hectares of land to nature, and they are currently working on more than 1,000 hectares. About 3.5 thousand remain to be restored.


Mohlo by vás zajímat

Více článků